` رقابت میان برترین تحلیلگران تکنیکال و بنیادی بورس ایران برای کسب رتبه و امتیاز بهتر | صدتحلیل

رتبه بندی تحلیلگران بورس


امتیاز (از 4 رای)

-
0 درصد بازدهی پرتفو
112

امتیاز (از 1 رای)

-
0 درصد بازدهی پرتفو
23

امتیاز (از 18 رای)

-
0 درصد بازدهی پرتفو
255

امتیاز (از 41 رای)

-
0 درصد بازدهی پرتفو
251

امتیاز (از 0 رای)

-
0 درصد بازدهی در 217 روز
2

امتیاز (از 2 رای)

-
0 درصد بازدهی در 244 روز
75

امتیاز (از 0 رای)

-
0 درصد بازدهی در 347 روز
10

امتیاز (از 0 رای)

-
0 درصد بازدهی در 236 روز
34

امتیاز (از 0 رای)

-
0 درصد بازدهی در 573 روز
17

امتیاز (از 4 رای)

-
0 درصد بازدهی در 413 روز
36

امتیاز (از 0 رای)

-
0 درصد بازدهی در 383 روز
0

امتیاز (از 1 رای)

-
0 درصد بازدهی در 318 روز
20

امتیاز (از 64 رای)

-
0 درصد بازدهی در 295 روز
357

امتیاز (از 41 رای)

-
0 درصد بازدهی در 250 روز
251

امتیاز (از 115 رای)

-
0 درصد بازدهی در 605 روز
461

امتیاز (از 1 رای)

-
0 درصد بازدهی در 143 روز
3

امتیاز (از 13 رای)

-
0 درصد بازدهی در 850 روز
534

امتیاز (از 115 رای)

-
0 درصد بازدهی در 605 روز
461

امتیاز (از 64 رای)

-
0 درصد بازدهی در 295 روز
357

امتیاز (از 42 رای)

-
0 درصد بازدهی در 492 روز
259

امتیاز (از 5 رای)

-
0 درصد بازدهی در 230 روز
67

امتیاز (از 64 رای)

-
0 درصد بازدهی در 295 روز
357

امتیاز (از 1 رای)

-
0 درصد بازدهی در 118 روز
27

امتیاز (از 0 رای)

-
0 درصد بازدهی در 226 روز
27

امتیاز (از 6 رای)

-
0 درصد بازدهی در 153 روز
124

امتیاز (از 7 رای)

-
0 درصد بازدهی در 175 روز
255

امتیاز (از 6 رای)

-
0 درصد بازدهی در 854 روز
131

امتیاز (از 15 رای)

-
0 درصد بازدهی در 290 روز
141