جدید ترین سیگنال ها

حقوقی ها

ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 25.87%
 • در مدت 60 روز
 • سیستمی

نماد : ک...

قیمت : 492,500  ریال

این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 28.02%
 • در مدت 90 روز
 • سیستمی

نماد : ک...

قیمت : 3,000,000  ریال

این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 30.88%
 • در مدت 30 روز
 • سیستمی

نماد : ک...

قیمت : 5,000,000  ریال

این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده
آکادمی بورس
درفک
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 19.00%
 • در مدت 90 روز
 • سیستمی

نماد : ف...

قیمت : 492,500  ریال

این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 34.07%
 • در مدت 60 روز
 • تحلیلگر

نماد : ت...

قیمت : 539,000  ریال

این سیگنال 4 روز پیش ثبت شده
تیم تحلیل
حسین عبدی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 12.55%
 • در مدت 60 روز
 • سیستمی

نماد : ش...

قیمت : 530,750  ریال

این سیگنال 7 روز پیش ثبت شده
تیم تحلیلی
راز بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 30.68%
 • در مدت 90 روز
 • سیستمی

نماد : س...

قیمت : 182,400  ریال

این سیگنال 8 روز پیش ثبت شده
میلاد
ریوندی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 19.00%
 • در مدت 30 روز
 • سیستمی

نماد : خ...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 8 روز پیش ثبت شده
eaa
game
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 43.17%
 • در مدت 30 روز
 • سیستمی

نماد : ک...

قیمت : 15,210,000  ریال

این سیگنال 31 روز پیش ثبت شده
تیم تحلیلی
متین
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 64.88%
 • در مدت 90 روز
 • تحلیلگر

نماد : س...

قیمت : 260,180  ریال

این سیگنال 58 روز پیش ثبت شده
مدیریت سرمایه گذاری
افق
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 109.02%
 • در مدت 210 روز
 • تحلیلگر

نماد : خ...

قیمت : 168,000  ریال

این سیگنال 88 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 41.99%
 • در مدت 60 روز
 • سیستمی

نماد : و...

قیمت : 232,499  ریال

این سیگنال 107 روز پیش ثبت شده
ایرج
اعتمادفر
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 16.95%
 • در مدت 90 روز
 • تحلیلگر

نماد : ذ...

قیمت : 95,999  ریال

این سیگنال 136 روز پیش ثبت شده
تیم معاملاتی
وحید درزی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 33.34%
 • در مدت 60 روز
 • تحلیلگر

نماد : ب...

قیمت : 99,750  ریال

این سیگنال 143 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 19.85%
 • در مدت 66 روز
 • سیستمی

نماد : خ...

قیمت : 5,000,000  ریال

این سیگنال 158 روز پیش ثبت شده
تیم معاملاتی
علی سعدی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 19.06%
 • در مدت 90 روز
 • سیستمی

نماد : ا...

قیمت : 4,000,000  ریال

این سیگنال 196 روز پیش ثبت شده
احد
شعبانی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 38.79%
 • در مدت 90 روز
 • سیستمی

نماد : ک...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 270 روز پیش ثبت شده
گروه
کانسلیم
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 198.46%
 • در مدت 270 روز
 • سیستمی

نماد : ل...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 382 روز پیش ثبت شده
حسن
صباغ
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 11.58%
 • در مدت 30 روز
 • سیستمی

نماد : ر...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 471 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 12.66%
 • در مدت 30 روز
 • سیستمی

نماد : م...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 556 روز پیش ثبت شده
گروه تحلیلی
استلار
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 13.14%
 • در مدت 51 روز
 • تحلیلگر

نماد : س...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 599 روز پیش ثبت شده
تیم تحلیلی
سهامیاران
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 26.59%
 • در مدت 60 روز
 • سیستمی

نماد : و...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 603 روز پیش ثبت شده