` سیگنال های خرید و فروش سهام با کمک تیم های تحلیلی و مشاوران حقوقی | صدتحلیل

جدید ترین سیگنال ها

حقوقی ها

گروه تحلیلی
آریا بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 24.77%
 • در مدت 60 روز
 • اتوماتیک

نماد : ح...

قیمت : 250,000  ریال

این سیگنال 1 روز پیش ثبت شده
گروه تحلیلی
آریا بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 12.97%
 • در مدت 30 روز
 • اتوماتیک

نماد : ت...

قیمت : 250,000  ریال

این سیگنال 1 روز پیش ثبت شده
گروه تحلیلی
آریا بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 21.8%
 • در مدت 30 روز
 • اتوماتیک

نماد : ح...

قیمت : 250,000  ریال

این سیگنال 7 روز پیش ثبت شده
گروه تحلیلی
آریا بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 21.25%
 • در مدت 30 روز
 • اتوماتیک

نماد : س...

قیمت : 250,000  ریال

این سیگنال 7 روز پیش ثبت شده
گروه تحلیلی
آریا بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 14.81%
 • در مدت 30 روز
 • اتوماتیک

نماد : و...

قیمت : 250,000  ریال

این سیگنال 10 روز پیش ثبت شده
گروه تحلیلی
استلار
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 38.13%
 • در مدت 360 روز
 • دستی

نماد : ف...

قیمت : 150,000  ریال

این سیگنال 16 روز پیش ثبت شده
گروه تحلیلی
استلار
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 15.32%
 • در مدت 120 روز
 • دستی

نماد : ث...

قیمت : 150,000  ریال

این سیگنال 17 روز پیش ثبت شده
گروه تحلیلی
آریا بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 17.04%
 • در مدت 30 روز
 • اتوماتیک

نماد : خ...

قیمت : 250,000  ریال

این سیگنال 29 روز پیش ثبت شده
گروه تحلیلی
آریا بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 20.37%
 • در مدت 30 روز
 • اتوماتیک

نماد : ش...

قیمت : 250,000  ریال

این سیگنال 36 روز پیش ثبت شده
گروه تحلیلی
آریا بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 14.27%
 • در مدت 30 روز
 • اتوماتیک

نماد : ث...

قیمت : 250,000  ریال

این سیگنال 49 روز پیش ثبت شده
گروه تحلیلی
آریا بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 16.23%
 • در مدت 30 روز
 • اتوماتیک

نماد : ث...

قیمت : 250,000  ریال

این سیگنال 50 روز پیش ثبت شده
گروه تحلیلی
آریا بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 20.28%
 • در مدت 30 روز
 • اتوماتیک

نماد : پ...

قیمت : 250,000  ریال

این سیگنال 51 روز پیش ثبت شده
گروه تحلیلی
آریا بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 17.5%
 • در مدت 60 روز
 • اتوماتیک

نماد : و...

قیمت : 250,000  ریال

این سیگنال 57 روز پیش ثبت شده
گروه تحلیلی
آریا بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 14.38%
 • در مدت 60 روز
 • اتوماتیک

نماد : ک...

قیمت : 250,000  ریال

این سیگنال 64 روز پیش ثبت شده
گروه تحلیلی
آریا بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 13.8%
 • در مدت 60 روز
 • اتوماتیک

نماد : د...

قیمت : 250,000  ریال

این سیگنال 65 روز پیش ثبت شده