` سیگنال های خرید و فروش سهام با کمک تیم های تحلیلی و مشاوران حقوقی | صدتحلیل

جدید ترین سیگنال ها

حقوقی ها

ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 18.24%
 • در مدت 30 روز
 • تحلیلگر

نماد : ف...

قیمت : 550,000  ریال

این سیگنال 18 ساعت پیش ثبت شده
علی
حصارکی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 26.70%
 • در مدت 30 روز
 • سیستمی

نماد : ش...

قیمت : 500,000  ریال

این سیگنال 19 ساعت پیش ثبت شده
مدیریت سرمایه گذاری
افق
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 110.03%
 • در مدت 180 روز
 • تحلیلگر

نماد : ر...

قیمت : 298,500  ریال

این سیگنال 1 روز پیش ثبت شده
تیم تحلیل
حسین عبدی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 53.52%
 • در مدت 90 روز
 • سیستمی

نماد : ش...

قیمت : 541,750  ریال

این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 90.07%
 • در مدت 90 روز
 • سیستمی

نماد : و...

قیمت : 3,000,000  ریال

این سیگنال 4 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 41.99%
 • در مدت 60 روز
 • سیستمی

نماد : و...

قیمت : 477,500  ریال

این سیگنال 9 روز پیش ثبت شده
تیم تحلیلی
راز بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 8.74%
 • در مدت 30 روز
 • سیستمی

نماد : و...

قیمت : 180,500  ریال

این سیگنال 10 روز پیش ثبت شده
تیم تحلیلی
متین
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 29.85%
 • در مدت 90 روز
 • تحلیلگر

نماد : ف...

قیمت : 309,651  ریال

این سیگنال 31 روز پیش ثبت شده
ایرج
اعتمادفر
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 16.95%
 • در مدت 90 روز
 • تحلیلگر

نماد : ذ...

قیمت : 243,000  ریال

این سیگنال 38 روز پیش ثبت شده
تیم معاملاتی
وحید درزی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 33.34%
 • در مدت 60 روز
 • تحلیلگر

نماد : ب...

قیمت : 271,250  ریال

این سیگنال 45 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 19.85%
 • در مدت 66 روز
 • سیستمی

نماد : خ...

قیمت : 5,000,000  ریال

این سیگنال 60 روز پیش ثبت شده
تیم معاملاتی
علی سعدی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 19.06%
 • در مدت 90 روز
 • سیستمی

نماد : ا...

قیمت : 4,000,000  ریال

این سیگنال 98 روز پیش ثبت شده
احد
شعبانی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 38.79%
 • در مدت 90 روز
 • سیستمی

نماد : ک...

قیمت : 70,000  ریال

این سیگنال 172 روز پیش ثبت شده
گروه
کانسلیم
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 198.46%
 • در مدت 270 روز
 • سیستمی

نماد : ل...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 284 روز پیش ثبت شده
حسن
صباغ
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 11.58%
 • در مدت 30 روز
 • سیستمی

نماد : ر...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 373 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 12.66%
 • در مدت 30 روز
 • سیستمی

نماد : م...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 458 روز پیش ثبت شده
گروه تحلیلی
استلار
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 13.14%
 • در مدت 51 روز
 • تحلیلگر

نماد : س...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 501 روز پیش ثبت شده
تیم تحلیلی
سهامیاران
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 26.59%
 • در مدت 60 روز
 • سیستمی

نماد : و...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 505 روز پیش ثبت شده