` سیگنال های خرید و فروش سهام با کمک تیم های تحلیلی و مشاوران حقوقی | صدتحلیل

جدید ترین سیگنال ها

حقوقی ها

ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 12.39%
 • در مدت 90 روز
 • دستی

نماد : ک...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 1 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 17.55%
 • در مدت 90 روز
 • دستی

نماد : چ...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 5 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 9.24%
 • در مدت 90 روز
 • اتوماتیک

نماد : ا...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 8 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 11.66%
 • در مدت 90 روز
 • اتوماتیک

نماد : د...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 9 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 17.93%
 • در مدت 90 روز
 • اتوماتیک

نماد : ث...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 9 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 22.31%
 • در مدت 90 روز
 • اتوماتیک

نماد : خ...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 10 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 5.99%
 • در مدت 60 روز
 • اتوماتیک

نماد : ک...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 10 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 21.79%
 • در مدت 60 روز
 • اتوماتیک

نماد : س...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 10 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 21.58%
 • در مدت 60 روز
 • اتوماتیک

نماد : خ...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 10 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 52.82%
 • در مدت 270 روز
 • دستی

نماد : ح...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 12 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 17.94%
 • در مدت 60 روز
 • اتوماتیک

نماد : خ...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 12 روز پیش ثبت شده
تیم تحلیلی
راز بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 22.55%
 • در مدت 90 روز
 • دستی

نماد : خ...

قیمت : 190,000  ریال

این سیگنال 16 روز پیش ثبت شده
گروه تحلیلی
استلار
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 53.67%
 • در مدت 150 روز
 • دستی

نماد : و...

قیمت : 150,000  ریال

این سیگنال 36 روز پیش ثبت شده
تیم تحلیلی
راز بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 123.63%
 • در مدت 180 روز
 • دستی

نماد : خ...

قیمت : 190,000  ریال

این سیگنال 39 روز پیش ثبت شده
تیم تحلیلی
راز بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 20.24%
 • در مدت 60 روز
 • دستی

نماد : و...

قیمت : 190,000  ریال

این سیگنال 40 روز پیش ثبت شده