` سیگنال های خرید و فروش سهام با کمک تیم های تحلیلی و مشاوران حقوقی | صدتحلیل

جدید ترین سیگنال ها

حقوقی ها

ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 62.3128834355828%
 • در مدت 146 روز
 • سیستمی

نماد : ث...

قیمت : 60,000  ریال

این سیگنال 20 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 39.7224958949097%
 • در مدت 60 روز
 • سیستمی

نماد : خ...

قیمت : 46,000  ریال

این سیگنال 27 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 19.231401384083%
 • در مدت 25 روز
 • سیستمی

نماد : ر...

قیمت : 34,000  ریال

این سیگنال 33 روز پیش ثبت شده
گروه تحلیلی
استلار
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 63.3820533993945%
 • در مدت 180 روز
 • سیستمی

نماد : ش...

قیمت : 26,999  ریال

این سیگنال 41 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 27.6002014098691%
 • در مدت 120 روز
 • سیستمی

نماد : س...

قیمت : 7,999  ریال

این سیگنال 46 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 86.2278664731495%
 • در مدت 181 روز
 • سیستمی

نماد : ل...

قیمت : 5,999  ریال

این سیگنال 47 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 77.1058495821727%
 • در مدت 30 روز
 • تحلیلگر

نماد : ح...

قیمت : 4,000  ریال

این سیگنال 48 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 32.9308578745198%
 • در مدت 90 روز
 • تحلیلگر

نماد : خ...

قیمت : 2,000  ریال

این سیگنال 49 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 11.2497055359246%
 • در مدت 60 روز
 • تحلیلگر

نماد : خ...

قیمت : 2,000  ریال

این سیگنال 49 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 10.2046632124352%
 • در مدت 90 روز
 • تحلیلگر

نماد : ق...

قیمت : 2,000  ریال

این سیگنال 49 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 67.9461883408072%
 • در مدت 360 روز
 • تحلیلگر

نماد : خ...

قیمت : 2,000  ریال

این سیگنال 49 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 84.2941176470588%
 • در مدت 360 روز
 • تحلیلگر

نماد : ف...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 52 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 11.6768867924528%
 • در مدت 30 روز
 • سیستمی

نماد : س...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 81 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 35.8494294461453%
 • در مدت 150 روز
 • تحلیلگر

نماد : ک...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 83 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 66.4125874125874%
 • در مدت 300 روز
 • تحلیلگر

نماد : و...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 83 روز پیش ثبت شده