` سیگنال های خرید و فروش سهام با کمک تیم های تحلیلی و مشاوران حقوقی | صدتحلیل

جدید ترین سیگنال ها

حقوقی ها

ایرج
اعتمادفر
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 16.1827565270188%
 • در مدت 30 روز
 • سیستمی

نماد : ث...

قیمت : 300,000  ریال

این سیگنال 11 ساعت پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 46.0588235294118%
 • در مدت 60 روز
 • تحلیلگر

نماد : ذ...

قیمت : 497,500  ریال

این سیگنال 1 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 44.1822916666667%
 • در مدت 90 روز
 • سیستمی

نماد : و...

قیمت : 492,500  ریال

این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 27%
 • در مدت 90 روز
 • سیستمی

نماد : ش...

قیمت : 3,000,000  ریال

این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده
تیم معاملاتی
وحید درزی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 15.9888934594817%
 • در مدت 30 روز
 • سیستمی

نماد : ف...

قیمت : 334,250  ریال

این سیگنال 9 روز پیش ثبت شده
مدیریت سرمایه گذاری
افق
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 49%
 • در مدت 150 روز
 • سیستمی

نماد : و...

قیمت : 134,250  ریال

این سیگنال 21 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 24.5027422303473%
 • در مدت 90 روز
 • سیستمی

نماد : خ...

قیمت : 88,500  ریال

این سیگنال 23 روز پیش ثبت شده
تیم معاملاتی
علی سعدی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 19.5611510791367%
 • در مدت 90 روز
 • سیستمی

نماد : ا...

قیمت : 4,000,000  ریال

این سیگنال 35 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 22.1825212683681%
 • در مدت 120 روز
 • سیستمی

نماد : ش...

قیمت : 78,500  ریال

این سیگنال 43 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 62.3128834355828%
 • در مدت 146 روز
 • سیستمی

نماد : ث...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 101 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 39.2941176470588%
 • در مدت 90 روز
 • سیستمی

نماد : ک...

قیمت : 227,499  ریال

این سیگنال 109 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 19.2279202279202%
 • در مدت 25 روز
 • سیستمی

نماد : ر...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 114 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 77.1160252728317%
 • در مدت 30 روز
 • تحلیلگر

نماد : ح...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 129 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 9.06896551724137%
 • در مدت 76 روز
 • سیستمی

نماد : خ...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 130 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 20.5469613259669%
 • در مدت 90 روز
 • سیستمی

نماد : د...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 165 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 12.8691081722618%
 • در مدت 90 روز
 • سیستمی

نماد : ک...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 175 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 12.1813417190776%
 • در مدت 90 روز
 • سیستمی

نماد : د...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 183 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 22.0769230769231%
 • در مدت 60 روز
 • سیستمی

نماد : خ...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 184 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 53.2503863987635%
 • در مدت 270 روز
 • سیستمی

نماد : ح...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 186 روز پیش ثبت شده
تیم تحلیلی
راز بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 23.0762812872467%
 • در مدت 90 روز
 • تحلیلگر

نماد : خ...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 190 روز پیش ثبت شده
گروه تحلیلی
استلار
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 54.3480475382003%
 • در مدت 150 روز
 • سیستمی

نماد : و...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 210 روز پیش ثبت شده
گروه
کانسلیم
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 198.962797619048%
 • در مدت 270 روز
 • سیستمی

نماد : ل...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 221 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی -0.535782943026918%
 • در مدت 30 روز
 • تحلیلگر

نماد : ش...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 246 روز پیش ثبت شده
حسن
صباغ
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 12.0813953488372%
 • در مدت 30 روز
 • سیستمی

نماد : ر...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 310 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 13.16151910318%
 • در مدت 30 روز
 • سیستمی

نماد : م...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 395 روز پیش ثبت شده
تیم تحلیلی
سهامیاران
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 27.099173553719%
 • در مدت 60 روز
 • سیستمی

نماد : و...

قیمت : 50,000  ریال

این سیگنال 442 روز پیش ثبت شده