` سیگنال های خرید و فروش سهام با کمک تیم های تحلیلی و مشاوران حقوقی | صدتحلیل

جدید ترین سیگنال ها

حقوقی ها

تیم تحلیلی
راز بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 27.26%
 • در مدت 90 روز
 • اتوماتیک

نماد : و...

قیمت : 190,000  ریال

این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده
گروه
کانسلیم
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 24.65%
 • در مدت 141 روز
 • اتوماتیک

نماد : ر...

قیمت : 400,000  ریال

این سیگنال 6 روز پیش ثبت شده
تیم تحلیلی
راز بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 40.74%
 • در مدت 44 روز
 • اتوماتیک

نماد : غ...

قیمت : 190,000  ریال

این سیگنال 6 روز پیش ثبت شده
تیم تحلیلی
راز بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 51.43%
 • در مدت 90 روز
 • اتوماتیک

نماد : ث...

قیمت : 190,000  ریال

این سیگنال 6 روز پیش ثبت شده
تیم تحلیلی
راز بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 63.79%
 • در مدت 150 روز
 • اتوماتیک

نماد : و...

قیمت : 190,000  ریال

این سیگنال 11 روز پیش ثبت شده
تیم تحلیلی
راز بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 8.49%
 • در مدت 30 روز
 • اتوماتیک

نماد : ب...

قیمت : 190,000  ریال

این سیگنال 20 روز پیش ثبت شده
1
1
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 24.77%
 • در مدت 60 روز
 • اتوماتیک

نماد : ح...

قیمت : 250,000  ریال

این سیگنال 66 روز پیش ثبت شده
گروه تحلیلی
استلار
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 38.13%
 • در مدت 360 روز
 • دستی

نماد : ف...

قیمت : 150,000  ریال

این سیگنال 81 روز پیش ثبت شده
1
1
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 16.23%
 • در مدت 30 روز
 • اتوماتیک

نماد : ث...

قیمت : 250,000  ریال

این سیگنال 115 روز پیش ثبت شده
1
1
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 18.01%
 • در مدت 60 روز
 • اتوماتیک

نماد : ف...

قیمت : 250,000  ریال

این سیگنال 132 روز پیش ثبت شده
گروه تحلیلی
استلار
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 13.21%
 • در مدت 51 روز
 • دستی

نماد : س...

قیمت : 150,000  ریال

این سیگنال 174 روز پیش ثبت شده