` سیگنال های خرید و فروش سهام بر اساس تکنیکال و بنیادی | خرید سهم با کمک تحلیلگران حرفه ای

جدید ترین سیگنال های تحلیلگران

تحلیلگران حرفه ای

مرتضی
-
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 73.1%
 • در مدت 300 روز
 • اتوماتیک

نماد : ک...

قیمت : 150,045  ریال

این سیگنال 9 ساعت پیش ثبت شده
مسعود
آبام
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 70.37%
 • در مدت 310 روز
 • اتوماتیک

نماد : ک...

قیمت : 18,324  ریال

این سیگنال 9 ساعت پیش ثبت شده
محمد
یزدان پناه
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 119.55%
 • در مدت 394 روز
 • دستی

نماد : پ...

قیمت : 214,872  ریال

این سیگنال 9 ساعت پیش ثبت شده
محمد
علیمحمدنژاد
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 67.27%
 • در مدت 150 روز
 • دستی

نماد : پ...

قیمت : 30,413  ریال

این سیگنال 9 ساعت پیش ثبت شده
محسن
تقی نژاد
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 32.47%
 • در مدت 150 روز
 • دستی

نماد : ث...

قیمت : 46,721  ریال

این سیگنال 10 ساعت پیش ثبت شده
محمد
یزدان پناه
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 63.89%
 • در مدت 394 روز
 • دستی

نماد : و...

قیمت : 214,872  ریال

این سیگنال 10 ساعت پیش ثبت شده
محمد علي
توكليان
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 10.78%
 • در مدت 14 روز
 • اتوماتیک

نماد : ک...

قیمت : 24,958  ریال

این سیگنال 11 ساعت پیش ثبت شده
مرتضی
-
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 75.61%
 • در مدت 320 روز
 • اتوماتیک

نماد : ک...

قیمت : 150,045  ریال

این سیگنال 11 ساعت پیش ثبت شده
مرتضی
آبام
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 73.41%
 • در مدت 300 روز
 • اتوماتیک

نماد : ک...

قیمت : 168,491  ریال

این سیگنال 11 ساعت پیش ثبت شده
مسعود
آبام
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 37.05%
 • در مدت 180 روز
 • اتوماتیک

نماد : س...

قیمت : 18,324  ریال

این سیگنال 11 ساعت پیش ثبت شده
مرتضی
آبام
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 36.7%
 • در مدت 180 روز
 • اتوماتیک

نماد : ک...

قیمت : 168,491  ریال

این سیگنال 11 ساعت پیش ثبت شده
مرتضی
-
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 37.15%
 • در مدت 150 روز
 • اتوماتیک

نماد : ک...

قیمت : 150,045  ریال

این سیگنال 11 ساعت پیش ثبت شده
مسعود
آبام
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 34.61%
 • در مدت 180 روز
 • اتوماتیک

نماد : خ...

قیمت : 18,324  ریال

این سیگنال 11 ساعت پیش ثبت شده
روح اله
ضیائی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 44.65%
 • در مدت 270 روز
 • اتوماتیک

نماد : چ...

قیمت : 14,548  ریال

این سیگنال 11 ساعت پیش ثبت شده
مرتضی
-
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 31.56%
 • در مدت 150 روز
 • اتوماتیک

نماد : خ...

قیمت : 150,045  ریال

این سیگنال 1 روز پیش ثبت شده

تحلیلگران متوسط

محمد
نیکوپور
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 31.83%
 • در مدت 180 روز
 • دستی

نماد : ث...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 8 ساعت پیش ثبت شده
ادمین
بورسان
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 11.29%
 • در مدت 14 روز
 • دستی

نماد : و...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 8 ساعت پیش ثبت شده
سعید
بیات
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 20.59%
 • در مدت 90 روز
 • اتوماتیک

نماد : آ...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 10 ساعت پیش ثبت شده
سعید
بیات
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 26.62%
 • در مدت 90 روز
 • اتوماتیک

نماد : ث...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 10 ساعت پیش ثبت شده
محمد
-
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 55.52%
 • در مدت 270 روز
 • دستی

نماد : س...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 10 ساعت پیش ثبت شده
محمد
-
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 48.07%
 • در مدت 240 روز
 • اتوماتیک

نماد : و...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 11 ساعت پیش ثبت شده
ادمین
بورسان
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 10.17%
 • در مدت 7 روز
 • دستی

نماد : ت...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 11 ساعت پیش ثبت شده
محمد
-
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 39.57%
 • در مدت 270 روز
 • دستی

نماد : پ...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 11 ساعت پیش ثبت شده
محمد
نیکوپور
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 16.96%
 • در مدت 120 روز
 • دستی

نماد : ک...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 1 روز پیش ثبت شده
امیر
رضوی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 108.64%
 • در مدت 270 روز
 • اتوماتیک

نماد : ث...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 1 روز پیش ثبت شده
سعید
بیات
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 32.78%
 • در مدت 120 روز
 • اتوماتیک

نماد : س...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 1 روز پیش ثبت شده
محمد
-
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 61.75%
 • در مدت 270 روز
 • دستی

نماد : پ...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 1 روز پیش ثبت شده
سعید
بیات
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 27.32%
 • در مدت 111 روز
 • اتوماتیک

نماد : ث...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 1 روز پیش ثبت شده
سعید
بیات
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 53.9%
 • در مدت 90 روز
 • اتوماتیک

نماد : ث...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 1 روز پیش ثبت شده
ادمین
بورسان
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 20.72%
 • در مدت 21 روز
 • دستی

نماد : ک...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 1 روز پیش ثبت شده

اعضای جدید

حسن
بلندپروا
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 32.48%
 • در مدت 120 روز
 • دستی

نماد : ث...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 8 ساعت پیش ثبت شده
abbas
mansouri
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 54.8%
 • در مدت 120 روز
 • اتوماتیک

نماد : ش...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 8 ساعت پیش ثبت شده
فرزام
محمدی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 20.02%
 • در مدت 120 روز
 • دستی

نماد : ک...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 8 ساعت پیش ثبت شده
حسن
بلندپروا
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 37.72%
 • در مدت 150 روز
 • دستی

نماد : ز...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 9 ساعت پیش ثبت شده
فرزام
محمدی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 23.32%
 • در مدت 180 روز
 • دستی

نماد : ت...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 9 ساعت پیش ثبت شده
حسن
بلندپروا
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 83.22%
 • در مدت 120 روز
 • دستی

نماد : ل...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 9 ساعت پیش ثبت شده
محبوبه
آسوده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 59.91%
 • در مدت 394 روز
 • دستی

نماد : و...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 9 ساعت پیش ثبت شده
امیر
آبام
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 67.81%
 • در مدت 250 روز
 • اتوماتیک

نماد : ک...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 9 ساعت پیش ثبت شده
سید محمد
رضوی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 4.82%
 • در مدت 60 روز
 • اتوماتیک

نماد : و...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 9 ساعت پیش ثبت شده
علی
نوروزی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 52.35%
 • در مدت 90 روز
 • دستی

نماد : ق...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 9 ساعت پیش ثبت شده
عبدالحسین
صیفی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 13.88%
 • در مدت 21 روز
 • دستی

نماد : ق...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 9 ساعت پیش ثبت شده
داود
تربتی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 20.55%
 • در مدت 60 روز
 • اتوماتیک

نماد : خ...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 9 ساعت پیش ثبت شده
مهدی
ایرانیم
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 14.06%
 • در مدت 28 روز
 • اتوماتیک

نماد : س...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 10 ساعت پیش ثبت شده
محبوبه
آسوده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 117.25%
 • در مدت 394 روز
 • دستی

نماد : خ...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 10 ساعت پیش ثبت شده
Ali
Rabiei
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 51.73%
 • در مدت 60 روز
 • اتوماتیک

نماد : ث...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 10 ساعت پیش ثبت شده