` سیگنال های خرید و فروش سهام بر اساس تکنیکال و بنیادی | خرید سهم با کمک تحلیلگران حرفه ای

جدید ترین سیگنال های تحلیلگران

تحلیلگران حرفه ای

مرتضی
-
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 96.63%
 • در مدت 394 روز
 • اتوماتیک

نماد : خ...

قیمت : 15,448  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
هادی
همایی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 66.38%
 • در مدت 330 روز
 • دستی

نماد : ک...

قیمت : 21,375  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
ادمین
بورسان
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 13.97%
 • در مدت 7 روز
 • اتوماتیک

نماد : ک...

قیمت : 49,566  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
چرتکه
پایگاه تحلیلی بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 33.22%
 • در مدت 68 روز
 • دستی

نماد : ث...

قیمت : 10,400  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
چرتکه
پایگاه تحلیلی بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 22.72%
 • در مدت 60 روز
 • دستی

نماد : ث...

قیمت : 10,400  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
مرتضی
-
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 136.42%
 • در مدت 394 روز
 • اتوماتیک

نماد : د...

قیمت : 15,448  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
روح اله
ضیائی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 77.45%
 • در مدت 360 روز
 • اتوماتیک

نماد : ج...

قیمت : 11,483  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
چرتکه
پایگاه تحلیلی بورس
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 85.47%
 • در مدت 68 روز
 • دستی

نماد : ش...

قیمت : 10,400  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
علیرضا
آرامیان
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 35.75%
 • در مدت 150 روز
 • دستی

نماد : خ...

قیمت : 19,401  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
علیرضا
آرامیان
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 41.36%
 • در مدت 180 روز
 • دستی

نماد : و...

قیمت : 19,401  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
روح اله
ضیائی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 51.51%
 • در مدت 300 روز
 • دستی

نماد : ک...

قیمت : 11,483  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
علیرضا
آرامیان
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 21.93%
 • در مدت 88 روز
 • دستی

نماد : ک...

قیمت : 19,401  ریال

این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده
ادمین
بورسان
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 40.47%
 • در مدت 50 روز
 • اتوماتیک

نماد : ش...

قیمت : 49,566  ریال

این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده
ادمین
بورسان
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 38.63%
 • در مدت 50 روز
 • اتوماتیک

نماد : ف...

قیمت : 49,566  ریال

این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده
هادی
همایی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 28.41%
 • در مدت 120 روز
 • دستی

نماد : پ...

قیمت : 21,375  ریال

این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده

تحلیلگران متوسط

اسداله
احمدی خواه
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 14.13%
 • در مدت 14 روز
 • اتوماتیک

نماد : ک...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
اسداله
احمدی خواه
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 17.81%
 • در مدت 21 روز
 • اتوماتیک

نماد : و...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
اسداله
احمدی خواه
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 24.36%
 • در مدت 40 روز
 • اتوماتیک

نماد : ش...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده
محمدحسین
بهمن پور
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 18.82%
 • در مدت 60 روز
 • اتوماتیک

نماد : ا...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده
محمد
شیرزادی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 11.94%
 • در مدت 150 روز
 • اتوماتیک

نماد : غ...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده
اسداله
احمدی خواه
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 22.71%
 • در مدت 30 روز
 • اتوماتیک

نماد : ب...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده
اسداله
احمدی خواه
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 23.5%
 • در مدت 30 روز
 • اتوماتیک

نماد : ج...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده
محمد
شیرزادی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 49.07%
 • در مدت 150 روز
 • اتوماتیک

نماد : س...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده
محمد
علیمحمدنژاد
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 113.8%
 • در مدت 240 روز
 • دستی

نماد : خ...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده
اسداله
احمدی خواه
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 26.45%
 • در مدت 45 روز
 • اتوماتیک

نماد : ق...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 4 روز پیش ثبت شده
اسداله
احمدی خواه
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 28.88%
 • در مدت 40 روز
 • اتوماتیک

نماد : ف...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 4 روز پیش ثبت شده
محمدحسین
بهمن پور
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 13.59%
 • در مدت 60 روز
 • اتوماتیک

نماد : ا...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 4 روز پیش ثبت شده
محمدحسین
بهمن پور
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 16.36%
 • در مدت 30 روز
 • اتوماتیک

نماد : ش...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 4 روز پیش ثبت شده
اسداله
احمدی خواه
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 9.03%
 • در مدت 30 روز
 • اتوماتیک

نماد : گ...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 4 روز پیش ثبت شده
محمد
علیمحمدنژاد
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 58.93%
 • در مدت 300 روز
 • دستی

نماد : ف...

قیمت : 10,000  ریال

این سیگنال 4 روز پیش ثبت شده

اعضای جدید

داود
تربتی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 20.45%
 • در مدت 90 روز
 • اتوماتیک

نماد : ث...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
داود
تربتی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 16.15%
 • در مدت 90 روز
 • اتوماتیک

نماد : ح...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
داود
تربتی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 19.38%
 • در مدت 90 روز
 • اتوماتیک

نماد : ف...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
هادی
محمدیان
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 11%
 • در مدت 30 روز
 • اتوماتیک

نماد : و...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
هادی
محمدیان
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 11%
 • در مدت 30 روز
 • اتوماتیک

نماد : و...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
فواد
موسوی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 28.45%
 • در مدت 88 روز
 • دستی

نماد : ش...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
رامین
ساسانیان
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 8.5%
 • در مدت 7 روز
 • اتوماتیک

نماد : و...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
سیدسعید
دریاباری
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 25.66%
 • در مدت 90 روز
 • دستی

نماد : ک...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
هادی
محمدیان
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 8.5%
 • در مدت 30 روز
 • اتوماتیک

نماد : پ...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
ابوالفضل
سخنوری
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 17.53%
 • در مدت 30 روز
 • اتوماتیک

نماد : ک...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
علی
علمی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 11.67%
 • در مدت 7 روز
 • اتوماتیک

نماد : غ...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
محمدرضا
بوربور
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 43.49%
 • در مدت 70 روز
 • اتوماتیک

نماد : و...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
محمدرضا
بوربور
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 74.5%
 • در مدت 90 روز
 • اتوماتیک

نماد : ت...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
محمدرضا
بوربور
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 44.15%
 • در مدت 90 روز
 • اتوماتیک

نماد : س...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
کیان
میر
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 77.45%
 • در مدت 60 روز
 • اتوماتیک

نماد : س...

قیمت : 0  ریال

این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده