دسته بندی :


سطح

نوع فروش

زمان ثبت سیگنال

مدت زمان
از 0 تا 12 ماه

امیر
تکنیکالی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 43.31%
 • در مدت 120 روز

نماد : ث...

قیمت : 1,200,000  ریال

-
این سیگنال 8 ساعت پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 28.02%
 • در مدت 90 روز

نماد : ک...

قیمت : 3,000,000  ریال

-
این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 30.88%
 • در مدت 30 روز

نماد : ک...

قیمت : 5,000,000  ریال

-
این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 37.58%
 • در مدت 120 روز

نماد : پ...

قیمت : 390,000  ریال

-
این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده
تیم تحلیل
حسین عبدی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 35.95%
 • در مدت 90 روز

نماد : و...

قیمت : 3,000,000  ریال

-
این سیگنال 8 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 49.49%
 • در مدت 90 روز

نماد : ب...

قیمت : 3,000,000  ریال

-
این سیگنال 14 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 39.22%
 • در مدت 30 روز

نماد : د...

قیمت : 5,000,000  ریال

-
این سیگنال 14 روز پیش ثبت شده
الیاس
مبرهن
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 31.83%
 • در مدت 120 روز

نماد : ش...

قیمت : 3,000,000  ریال

-
این سیگنال 16 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 28.79%
 • در مدت 90 روز

نماد : ش...

قیمت : 5,000,000  ریال

-
این سیگنال 17 روز پیش ثبت شده
سجاد
آقارضایی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 34.24%
 • در مدت 90 روز

نماد : خ...

قیمت : 500,000  ریال

-
این سیگنال 17 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 30.57%
 • در مدت 180 روز

نماد : س...

قیمت : 5,000,000  ریال

-
این سیگنال 21 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 74.05%
 • در مدت 150 روز

نماد : ق...

قیمت : 4,000,000  ریال

-
این سیگنال 22 روز پیش ثبت شده
صفحه ی 1 از 3