` بهترین سیگنال خرید و فروش سهم براساس استراتژی شخصی | خرید سهم با کمک تحلیلگران صدتحلیل

دسته بندی :


سطح

نوع فروش

زمان ثبت سیگنال

مدت زمان
از 0 تا 12 ماه

ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 23.60%
 • در مدت 30 روز

نماد : ز...

قیمت : 4,000,000  ریال

-
این سیگنال 1 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 45.05%
 • در مدت 60 روز

نماد : ا...

قیمت : 4,000,000  ریال

-
این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 47.37%
 • در مدت 90 روز

نماد : پ...

قیمت : 4,000,000  ریال

-
این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
حامد
آقابابایی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 28.56%
 • در مدت 60 روز

نماد : ک...

قیمت : 2,500,000  ریال

-
این سیگنال 4 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 72.82%
 • در مدت 150 روز

نماد : ق...

قیمت : 3,000,000  ریال

-
این سیگنال 10 روز پیش ثبت شده
هاشم
ذوالفقاری
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 24.71%
 • در مدت 90 روز

نماد : ت...

قیمت : 5,000,000  ریال

-
این سیگنال 16 روز پیش ثبت شده
مدیریت سرمایه گذاری
افق
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 69.92%
 • در مدت 120 روز

نماد : ک...

قیمت : 1,500,000  ریال

-
این سیگنال 17 روز پیش ثبت شده
محمد
علیمحمدنژاد
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 153.97%
 • در مدت 120 روز

نماد : خ...

قیمت : 8,000,000  ریال

-
این سیگنال 18 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 71.58%
 • در مدت 210 روز

نماد : و...

قیمت : 149,000  ریال

-
این سیگنال 18 روز پیش ثبت شده
سایه
روشن
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 40.31%
 • در مدت 90 روز

نماد : و...

قیمت : 2,500,000  ریال

-
این سیگنال 23 روز پیش ثبت شده
تیم تحلیل
حسین عبدی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 38.02%
 • در مدت 90 روز

نماد : خ...

قیمت : 3,000,000  ریال

-
این سیگنال 24 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 46.64%
 • در مدت 90 روز

نماد : ن...

قیمت : 3,000,000  ریال

-
این سیگنال 24 روز پیش ثبت شده
صفحه ی 1 از 3