دسته بندی :


سطح

نوع فروش

زمان ثبت سیگنال

مدت زمان
از 0 تا 12 ماه

وحيد
زاده ربانیان
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 42.86%
 • در مدت 90 روز

نماد : ک...

قیمت : 3,000,000  ریال

-
این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
تیم تحلیل
دکتر منوری
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 102.00%
 • در مدت 180 روز

نماد : و...

قیمت : 2,500,000  ریال

-
این سیگنال 5 روز پیش ثبت شده
تیم تحلیل
حسین عبدی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 50.69%
 • در مدت 90 روز

نماد : ف...

قیمت : 4,000,000  ریال

-
این سیگنال 9 روز پیش ثبت شده
وحيد
زاده ربانیان
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 70.50%
 • در مدت 180 روز

نماد : ف...

قیمت : 2,500,000  ریال

-
این سیگنال 11 روز پیش ثبت شده
میثم
کاظمی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 73.31%
 • در مدت 30 روز

نماد : غ...

قیمت : 4,000,000  ریال

-
این سیگنال 11 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 19.83%
 • در مدت 30 روز

نماد : ف...

قیمت : 5,000,000  ریال

-
این سیگنال 17 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 81.74%
 • در مدت 120 روز

نماد : م...

قیمت : 5,000,000  ریال

-
این سیگنال 17 روز پیش ثبت شده
سجاد
آقارضایی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 40.86%
 • در مدت 120 روز

نماد : غ...

قیمت : 4,000,000  ریال

-
این سیگنال 18 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 67.63%
 • در مدت 90 روز

نماد : ا...

قیمت : 5,000,000  ریال

-
این سیگنال 18 روز پیش ثبت شده
گروه تحلیلی
نماگر
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 72.50%
 • در مدت 150 روز

نماد : ت...

قیمت : 1,500,000  ریال

-
این سیگنال 22 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 66.64%
 • در مدت 90 روز

نماد : آ...

قیمت : 5,000,000  ریال

-
این سیگنال 22 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 21.88%
 • در مدت 30 روز

نماد : ف...

قیمت : 5,000,000  ریال

-
این سیگنال 23 روز پیش ثبت شده
صفحه ی 1 از 3