دسته بندی :


سطح

نوع فروش

زمان ثبت سیگنال

مدت زمان
از 0 تا 12 ماه

سعید
بیات
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 24.00%
 • در مدت 90 روز

نماد : و...

قیمت : 500,000  ریال

-
این سیگنال 6 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 81.00%
 • در مدت 150 روز

نماد : س...

قیمت : 4,000,000  ریال

-
این سیگنال 8 روز پیش ثبت شده
پیمان
بایندر
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 33.02%
 • در مدت 150 روز

نماد : ف...

قیمت : 5,000,000  ریال

-
این سیگنال 8 روز پیش ثبت شده
سجاد
آقارضایی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 99.29%
 • در مدت 180 روز

نماد : ش...

قیمت : 5,000,000  ریال

-
این سیگنال 12 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 19.06%
 • در مدت 30 روز

نماد : ک...

قیمت : 3,000,000  ریال

-
این سیگنال 12 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 87.70%
 • در مدت 150 روز

نماد : غ...

قیمت : 5,000,000  ریال

-
این سیگنال 13 روز پیش ثبت شده
حامد
آقابابایی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 31.13%
 • در مدت 60 روز

نماد : ف...

قیمت : 2,500,000  ریال

-
این سیگنال 15 روز پیش ثبت شده
امیر
تکنیکالی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 25.69%
 • در مدت 60 روز

نماد : ث...

قیمت : 1,500,000  ریال

-
این سیگنال 22 روز پیش ثبت شده
علی
حصارکی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 17.09%
 • در مدت 60 روز

نماد : ف...

قیمت : 2,000,000  ریال

-
این سیگنال 25 روز پیش ثبت شده
رضا
علیپورفرد
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 93.17%
 • در مدت 360 روز

نماد : پ...

قیمت : 3,000,000  ریال

-
این سیگنال 26 روز پیش ثبت شده
حامد
آقابابایی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 14.57%
 • در مدت 30 روز

نماد : ف...

قیمت : 1,500,000  ریال

-
این سیگنال 28 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 30.57%
 • در مدت 90 روز

نماد : ف...

قیمت : 290,000  ریال

-
این سیگنال 29 روز پیش ثبت شده
صفحه ی 1 از 4