` بهترین سیگنال خرید و فروش سهم براساس استراتژی شخصی | خرید سهم با کمک تحلیلگران صدتحلیل

دسته بندی :


سطح

نوع فروش

زمان ثبت سیگنال

مدت زمان
از 0 تا 12 ماه

هاشم
ذوالفقاری
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 22.01%
 • در مدت 90 روز

نماد : ف...

قیمت : 5,000,000  ریال

-
این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده
هاشم
ذوالفقاری
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 15.49%
 • در مدت 90 روز

نماد : س...

قیمت : 5,000,000  ریال

-
این سیگنال 4 روز پیش ثبت شده
هاشم
ذوالفقاری
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 31.07%
 • در مدت 90 روز

نماد : خ...

قیمت : 5,000,000  ریال

-
این سیگنال 4 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 13.41%
 • در مدت 30 روز

نماد : چ...

قیمت : 3,000,000  ریال

-
این سیگنال 16 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 40.24%
 • در مدت 150 روز

نماد : ش...

قیمت : 490,000  ریال

-
این سیگنال 17 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 22.94%
 • در مدت 60 روز

نماد : ت...

قیمت : 3,000,000  ریال

-
این سیگنال 18 روز پیش ثبت شده
تیم تحلیلی
متین
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 29.25%
 • در مدت 60 روز

نماد : ه...

قیمت : 10,000,000  ریال

-
این سیگنال 23 روز پیش ثبت شده
سعید
بیات
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 38.55%
 • در مدت 60 روز

نماد : د...

قیمت : 500,000  ریال

-
این سیگنال 24 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 53.53%
 • در مدت 120 روز

نماد : پ...

قیمت : 3,000,000  ریال

-
این سیگنال 26 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 45.05%
 • در مدت 60 روز

نماد : ا...

قیمت : 4,000,000  ریال

-
این سیگنال 32 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 47.37%
 • در مدت 90 روز

نماد : پ...

قیمت : 4,000,000  ریال

-
این سیگنال 32 روز پیش ثبت شده
حامد
آقابابایی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 28.56%
 • در مدت 60 روز

نماد : ک...

قیمت : 2,500,000  ریال

-
این سیگنال 34 روز پیش ثبت شده
صفحه ی 1 از 3