` بهترین سیگنال خرید و فروش سهم براساس استراتژی شخصی | خرید سهم با کمک تحلیلگران صدتحلیل

دسته بندی :


سطح

نوع فروش

زمان ثبت سیگنال

مدت زمان
از 0 تا 12 ماه

هاشم
ذوالفقاری
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 19.40%
 • در مدت 90 روز

نماد : ش...

قیمت : 5,000,000  ریال

-
این سیگنال 22 ساعت پیش ثبت شده
حامد
آقابابایی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 59.79%
 • در مدت 90 روز

نماد : ث...

قیمت : 10,000,000  ریال

-
این سیگنال 22 ساعت پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 35.48%
 • در مدت 120 روز

نماد : ز...

قیمت : 3,000,000  ریال

-
این سیگنال 23 ساعت پیش ثبت شده
علی
حصارکی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 36.28%
 • در مدت 60 روز

نماد : س...

قیمت : 2,500,000  ریال

-
این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
محمد
علیمحمدنژاد
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 90.80%
 • در مدت 180 روز

نماد : و...

قیمت : 2,000,200  ریال

-
این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
هاشم
ذوالفقاری
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 24.50%
 • در مدت 90 روز

نماد : ف...

قیمت : 5,000,000  ریال

-
این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 26.05%
 • در مدت 30 روز

نماد : چ...

قیمت : 3,000,000  ریال

-
این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده
محمدصادق
جمال زاده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 48.18%
 • در مدت 90 روز

نماد : خ...

قیمت : 10,000,000  ریال

-
این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 37.60%
 • در مدت 60 روز

نماد : ت...

قیمت : 3,000,000  ریال

-
این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده
تیم تحلیل
حسین عبدی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 51.56%
 • در مدت 60 روز

نماد : ش...

قیمت : 3,000,000  ریال

-
این سیگنال 4 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 36.76%
 • در مدت 90 روز

نماد : ک...

قیمت : 10,000,000  ریال

-
این سیگنال 4 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 47.20%
 • در مدت 120 روز

نماد : و...

قیمت : 3,000,000  ریال

-
این سیگنال 8 روز پیش ثبت شده
صفحه ی 1 از 2