دسته بندی :


سطح

نوع فروش

زمان ثبت سیگنال

مدت زمان
از 0 تا 12 ماه

ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 22.43%
 • در مدت 30 روز

نماد : س...

قیمت : 4,000,000  ریال

-
این سیگنال 1 روز پیش ثبت شده
محمد
علیمحمدنژاد
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 83.50%
 • در مدت 150 روز

نماد : د...

قیمت : 3,000,000  ریال

-
این سیگنال 4 روز پیش ثبت شده
سجاد
آقارضایی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 41.91%
 • در مدت 120 روز

نماد : ب...

قیمت : 200,000  ریال

-
این سیگنال 5 روز پیش ثبت شده
وحيد
زاده ربانیان
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 51.43%
 • در مدت 180 روز

نماد : ک...

قیمت : 2,500,000  ریال

-
این سیگنال 5 روز پیش ثبت شده
حمید رضا
درویش
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 19.48%
 • در مدت 60 روز

نماد : ن...

قیمت : 500,000  ریال

-
این سیگنال 7 روز پیش ثبت شده
وحيد
زاده ربانیان
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 49.64%
 • در مدت 180 روز

نماد : ف...

قیمت : 2,500,000  ریال

-
این سیگنال 8 روز پیش ثبت شده
گروه تحلیلی
نماگر
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 33.98%
 • در مدت 60 روز

نماد : پ...

قیمت : 1,000,000  ریال

-
این سیگنال 12 روز پیش ثبت شده
حامد
آقابابایی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 35.17%
 • در مدت 120 روز

نماد : خ...

قیمت : 3,500,000  ریال

-
این سیگنال 13 روز پیش ثبت شده
گروه تحلیلی
نماگر
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 34.92%
 • در مدت 90 روز

نماد : خ...

قیمت : 800,000  ریال

-
این سیگنال 13 روز پیش ثبت شده
تیم تحلیل
دکتر منوری
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 32.33%
 • در مدت 120 روز

نماد : و...

قیمت : 2,000,000  ریال

-
این سیگنال 13 روز پیش ثبت شده
گروه تحلیلی
نماگر
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 39.31%
 • در مدت 120 روز

نماد : م...

قیمت : 1,500,000  ریال

-
این سیگنال 14 روز پیش ثبت شده
حمیدرضا
فرزانه
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 37.09%
 • در مدت 120 روز

نماد : ث...

قیمت : 3,000,000  ریال

-
این سیگنال 14 روز پیش ثبت شده
صفحه ی 1 از 4