دسته بندی :


سطح

نوع فروش

زمان ثبت سیگنال

مدت زمان
از 0 تا 12 ماه

ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 30.57%
 • در مدت 90 روز

نماد : ف...

قیمت : 290,000  ریال

-
این سیگنال 2 ساعت پیش ثبت شده
الیاس
مبرهن
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 30.95%
 • در مدت 120 روز

نماد : و...

قیمت : 3,000,000  ریال

-
این سیگنال 5 روز پیش ثبت شده
میثم
کاظمی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 12.49%
 • در مدت 30 روز

نماد : و...

قیمت : 5,000,000  ریال

-
این سیگنال 5 روز پیش ثبت شده
وحيد
زاده ربانیان
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 51.61%
 • در مدت 180 روز

نماد : ف...

قیمت : 2,500,000  ریال

-
این سیگنال 10 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 98.97%
 • در مدت 210 روز

نماد : ق...

قیمت : 4,000,000  ریال

-
این سیگنال 11 روز پیش ثبت شده
پیمان
بایندر
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 54.84%
 • در مدت 150 روز

نماد : ب...

قیمت : 2,500,000  ریال

-
این سیگنال 13 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 53.73%
 • در مدت 180 روز

نماد : ث...

قیمت : 2,000,000  ریال

-
این سیگنال 18 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 46.42%
 • در مدت 180 روز

نماد : س...

قیمت : 2,000,000  ریال

-
این سیگنال 18 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 30.87%
 • در مدت 180 روز

نماد : ک...

قیمت : 2,000,000  ریال

-
این سیگنال 19 روز پیش ثبت شده
حامد
آقابابایی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 32.33%
 • در مدت 90 روز

نماد : و...

قیمت : 2,000,000  ریال

-
این سیگنال 20 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 18.42%
 • در مدت 30 روز

نماد : ز...

قیمت : 2,000,000  ریال

-
این سیگنال 21 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 42.76%
 • در مدت 180 روز

نماد : و...

قیمت : 2,000,000  ریال

-
این سیگنال 21 روز پیش ثبت شده
صفحه ی 1 از 4