` بهترین سیگنال خرید و فروش سهم براساس استراتژی شخصی | خرید سهم با کمک تحلیلگران صدتحلیل

دسته بندی :


سطح

نوع فروش

زمان ثبت سیگنال

مدت زمان
از 0 تا 12 ماه

سایه
روشن
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 40.88%
 • در مدت 60 روز

نماد : ذ...

قیمت : 2,000,000  ریال

-
این سیگنال 29 دقیقه پیش ثبت شده
حامد
آقابابایی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 43.27%
 • در مدت 90 روز

نماد : ک...

قیمت : 5,000,000  ریال

-
این سیگنال 33 دقیقه پیش ثبت شده
هاشم
ذوالفقاری
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 50.07%
 • در مدت 90 روز

نماد : و...

قیمت : 5,000,000  ریال

-
این سیگنال 1 روز پیش ثبت شده
محمد علی
توکلیان
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 21.69%
 • در مدت 120 روز

نماد : ح...

قیمت : 3,000,000  ریال

-
این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
حمید رضا
درویش
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 29.52%
 • در مدت 90 روز

نماد : و...

قیمت : 500,000  ریال

-
این سیگنال 2 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 90.07%
 • در مدت 90 روز

نماد : و...

قیمت : 3,000,000  ریال

-
این سیگنال 4 روز پیش ثبت شده
تیم تحلیل
حسین عبدی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 48.50%
 • در مدت 90 روز

نماد : ب...

قیمت : 3,000,000  ریال

-
این سیگنال 7 روز پیش ثبت شده
وحيد
زاده ربانيان
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 39.55%
 • در مدت 60 روز

نماد : س...

قیمت : 3,500,000  ریال

-
این سیگنال 7 روز پیش ثبت شده
هاشم
ذوالفقاری
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 19.77%
 • در مدت 30 روز

نماد : پ...

قیمت : 5,000,000  ریال

-
این سیگنال 8 روز پیش ثبت شده
هاشم
ذوالفقاری
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 40.60%
 • در مدت 90 روز

نماد : و...

قیمت : 5,000,000  ریال

-
این سیگنال 8 روز پیش ثبت شده
تیم تحلیل
حسین عبدی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 66.68%
 • در مدت 60 روز

نماد : ح...

قیمت : 3,000,000  ریال

-
این سیگنال 9 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 38.44%
 • در مدت 30 روز

نماد : ه...

قیمت : 4,000,000  ریال

-
این سیگنال 10 روز پیش ثبت شده
صفحه ی 1 از 3