دسته بندی :


سطح

نوع فروش

زمان ثبت سیگنال

مدت زمان
از 0 تا 12 ماه

میثم
کاظمی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 17.75%
 • در مدت 60 روز

نماد : ذ...

قیمت : 1,000,000  ریال

-
این سیگنال 1 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 100.60%
 • در مدت 150 روز

نماد : و...

قیمت : 4,000,000  ریال

-
این سیگنال 1 روز پیش ثبت شده
محمد
علیمحمدنژاد
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 103.57%
 • در مدت 150 روز

نماد : و...

قیمت : 2,000,000  ریال

-
این سیگنال 1 روز پیش ثبت شده
حامد
آقابابایی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 25.56%
 • در مدت 60 روز

نماد : ف...

قیمت : 2,400,000  ریال

-
این سیگنال 3 روز پیش ثبت شده
پیمان
بایندر
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 31.20%
 • در مدت 120 روز

نماد : غ...

قیمت : 2,500,000  ریال

-
این سیگنال 5 روز پیش ثبت شده
سجاد
آقارضایی
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 50.64%
 • در مدت 90 روز

نماد : ش...

قیمت : 4,000,000  ریال

-
این سیگنال 5 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 35.41%
 • در مدت 60 روز

نماد : غ...

قیمت : 4,000,000  ریال

-
این سیگنال 8 روز پیش ثبت شده
محمد علی
توکلیان
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 19.47%
 • در مدت 60 روز

نماد : و...

قیمت : 500,000  ریال

-
این سیگنال 12 روز پیش ثبت شده
وحيد
زاده ربانیان
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 52.22%
 • در مدت 180 روز

نماد : ف...

قیمت : 2,000,000  ریال

-
این سیگنال 12 روز پیش ثبت شده
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 25.26%
 • در مدت 120 روز

نماد : پ...

قیمت : 3,000,000  ریال

-
این سیگنال 12 روز پیش ثبت شده
سینا
آقایاری
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 63.48%
 • در مدت 120 روز

نماد : ف...

قیمت : 1,000,000  ریال

-
این سیگنال 15 روز پیش ثبت شده
حمیدرضا
فرزانه
ریسک
بازدهی
 • سیگنال برای بازدهی 122.62%
 • در مدت 180 روز

نماد : خ...

قیمت : 5,000,000  ریال

-
این سیگنال 16 روز پیش ثبت شده
صفحه ی 1 از 3