` رقابت میان برترین تحلیلگران تکنیکال و بنیادی بورس ایران برای کسب رتبه و امتیاز بهتر | صدتحلیل

رتبه بندی تحلیلگران بورس


امتیاز (از 2 رای)

-
0 درصد بازدهی پرتفو
50

امتیاز (از 17 رای)

-
0 درصد بازدهی پرتفو
229

امتیاز (از 1 رای)

-
0 درصد بازدهی پرتفو
18

امتیاز (از 39 رای)

-
0 درصد بازدهی پرتفو
147

امتیاز (از 1 رای)

-
0 درصد بازدهی در 185 روز
52

امتیاز (از 0 رای)

-
0 درصد بازدهی در 177 روز
25

امتیاز (از 0 رای)

-
0 درصد بازدهی در 288 روز
10

امتیاز (از 0 رای)

-
0 درصد بازدهی در 180 روز
10

امتیاز (از 0 رای)

-
0 درصد بازدهی در 514 روز
8

امتیاز (از 4 رای)

-
0 درصد بازدهی در 354 روز
22

امتیاز (از 1 رای)

-
0 درصد بازدهی در 259 روز
13

امتیاز (از 0 رای)

-
0 درصد بازدهی در 442 روز
2

امتیاز (از 48 رای)

-
0 درصد بازدهی در 236 روز
197

امتیاز (از 94 رای)

-
0 درصد بازدهی در 546 روز
348

امتیاز (از 1 رای)

-
0 درصد بازدهی در 84 روز
1

امتیاز (از 3 رای)

-
0 درصد بازدهی در 154 روز
2

امتیاز (از 13 رای)

-
0 درصد بازدهی در 791 روز
491

امتیاز (از 94 رای)

-
0 درصد بازدهی در 546 روز
348

امتیاز (از 40 رای)

-
0 درصد بازدهی در 433 روز
253

امتیاز (از 17 رای)

-
0 درصد بازدهی در 188 روز
229

امتیاز (از 2 رای)

-
0 درصد بازدهی در 171 روز
32

امتیاز (از 1 رای)

-
0 درصد بازدهی در 59 روز
1

امتیاز (از 48 رای)

-
0 درصد بازدهی در 236 روز
197

امتیاز (از 1 رای)

-
0 درصد بازدهی در 179 روز
0

امتیاز (از 6 رای)

-
0 درصد بازدهی در 94 روز
101

امتیاز (از 6 رای)

-
0 درصد بازدهی در 116 روز
187

امتیاز (از 6 رای)

-
0 درصد بازدهی در 795 روز
106

امتیاز (از 14 رای)

-
0 درصد بازدهی در 231 روز
92