` رقابت میان برترین تحلیلگران تکنیکال و بنیادی بورس ایران برای کسب رتبه و امتیاز بهتر | صدتحلیل

رتبه بندی تحلیلگران بورس


امتیاز (از 0 رای)

-
0 درصد بازدهی در 173 روز
23

امتیاز (از 1 رای)

-
0 درصد بازدهی در 425 روز
7

امتیاز (از 0 رای)

-
0 درصد بازدهی در 114 روز
9

امتیاز (از 1 رای)

-
0 درصد بازدهی در 272 روز
0

امتیاز (از 0 رای)

-
0 درصد بازدهی در 106 روز
10

امتیاز (از 0 رای)

-
0 درصد بازدهی در 122 روز
2

امتیاز (از 1 رای)

-
0 درصد بازدهی در 108 روز
11

امتیاز (از 1 رای)

-
0 درصد بازدهی در 115 روز
3

امتیاز (از 0 رای)

-
0 درصد بازدهی در 84 روز
8

امتیاز (از 0 رای)

-
0 درصد بازدهی در 94 روز
0

امتیاز (از 1 رای)

-
0 درصد بازدهی در 101 روز
17

امتیاز (از 1 رای)

-
0 درصد بازدهی در 106 روز
4

امتیاز (از 8 رای)

-
0 درصد بازدهی در 728 روز
444

امتیاز (از 55 رای)

-
0 درصد بازدهی در 370 روز
247

امتیاز (از 14 رای)

-
0 درصد بازدهی در 483 روز
177

امتیاز (از 6 رای)

-
0 درصد بازدهی در 999 روز
158

امتیاز (از 1 رای)

-
0 درصد بازدهی در 122 روز
51

امتیاز (از 1 رای)

-
0 درصد بازدهی در 108 روز
11

امتیاز (از 0 رای)

-
0 درصد بازدهی در 898 روز
27

امتیاز (از 0 رای)

-
0 درصد بازدهی در 117 روز
1

امتیاز (از 5 رای)

-
0 درصد بازدهی در 169 روز
2

امتیاز (از 3 رای)

-
0 درصد بازدهی در 689 روز
34

امتیاز (از 7 رای)

-
0 درصد بازدهی در 256 روز
46

امتیاز (از 3 رای)

-
0 درصد بازدهی در 484 روز
59