` لیست تحلیلگران تکنیکال و بنیادی بورس
رتبه در سامانه نام تحلیلگر آخرین پیش بینی احتمال موفقیت میانگین سود میانگین ضرر میانگین روز انتظار سود در ماه دقت در پیشبینی
1 محمد یزدان پناه 1396/06/29 10:49 83.39% 11.57% -11.79% 36 9.65
065
مشاهده پروفایل
2 مرتضی آبام 1396/06/29 9:15 68.58% 17.24% -8.09% 50 10.34
058
مشاهده پروفایل
3 مرتضی - 1396/06/29 9:14 51.86% 17.30% -7.99% 48 10.81
054
مشاهده پروفایل
4 حمید رضا درویش 1396/06/28 9:52 71.17% 5.08% -6.24% 15 10.17
066
مشاهده پروفایل
5 محسن تقی نژاد 1396/06/29 10:41 78.68% 6.78% -4.90% 26 7.83
065
مشاهده پروفایل
6 امیر نعمتی 1396/06/22 12:18 84.48% 7.87% -10.10% 89 2.65
044
مشاهده پروفایل
7 علیرضا آرامیان 1396/06/22 10:9 69.44% 6.40% -9.29% 47 4.09
070
مشاهده پروفایل
8 هادی همایی 1396/06/25 9:30 89.47% 28.14% -17.19% 68 12.41
075
مشاهده پروفایل
9 محمد علیمحمدنژاد 1396/06/19 9:49 67.59% 12.41% -10.40% 43 8.66
056
مشاهده پروفایل
10 فرشاد شبانکاره 1396/06/13 11:22 60.53% 13.72% -7.06% 49 8.40
040
مشاهده پروفایل
11 محمد علي توكليان 1396/06/29 9:35 52.00% 33.21% -9.32% 59 16.89
051
مشاهده پروفایل
12 فرشید تولایی 1396/06/25 9:59 77.19% 11.27% -12.13% 39 8.67
067
مشاهده پروفایل
13 مسعود اودک 1396/06/27 9:21 57.58% 16.82% -5.51% 37 13.64
061
مشاهده پروفایل
14 متین متین 1396/06/12 9:5 57.14% 17.77% -6.86% 92 5.79
037
مشاهده پروفایل
15 مهرداد استوان 1396/06/20 11:18 88.89% 10.82% -10.97% 46 7.06
072
مشاهده پروفایل

صفحه 1 از 37