` لیست تحلیلگران تکنیکال و بنیادی بورس
رتبه در سامانه نام تحلیلگر آخرین پیش بینی احتمال موفقیت میانگین سود میانگین ضرر میانگین روز انتظار سود در ماه دقت در پیشبینی
1 محمد یزدان پناه 1396/08/14 9:58 80.17% 12.69% -12.78% 42 9.07
060
مشاهده پروفایل
2 مرتضی آبام 1396/08/30 10:14 61.77% 17.48% -10.58% 62 8.46
051
مشاهده پروفایل
3 ادمین بورسان 1396/09/01 10:52 90.50% 7.50% -18.24% 6 37.48
060
مشاهده پروفایل
4 امیر نعمتی 1396/08/29 11:57 80.00% 8.88% -9.39% 87 3.06
036
مشاهده پروفایل
5 محسن تقی نژاد 1396/08/24 9:9 74.21% 6.89% -6.59% 29 7.12
062
مشاهده پروفایل
6 محمد علي توكليان 1396/08/22 10:36 55.17% 27.88% -9.15% 56 14.93
062
مشاهده پروفایل
7 فرشاد شبانکاره 1396/08/17 9:52 60.00% 14.25% -7.31% 50 8.55
050
مشاهده پروفایل
8 هادی همایی 1396/08/24 11:39 71.88% 30.39% -14.68% 88 10.36
056
مشاهده پروفایل
9 علیرضا آرامیان 1396/09/01 9:9 65.67% 6.55% -9.96% 48 4.10
065
مشاهده پروفایل
10 مرتضی - 1396/09/01 12:13 47.79% 17.80% -9.67% 58 9.21
048
مشاهده پروفایل
11 مهرداد استوان 1396/07/22 9:22 79.17% 9.77% -14.22% 46 6.37
060
مشاهده پروفایل
12 محسن حا جی پور 1395/10/13 11:49 48.00% 27.17% -12.73% 87 9.37
050
مشاهده پروفایل
13 محمد محمدی 1396/08/24 11:33 51.85% 26.38% -10.59% 114 6.94
071
مشاهده پروفایل
14 روح اله ضیائی 1396/09/01 9:13 83.54% 13.57% -17.55% 39 10.44
057
مشاهده پروفایل
15 چرتکه پایگاه تحلیلی بورس 1396/09/01 9:26 100.00% 8.21% 0.00% 9 27.36
063
مشاهده پروفایل

صفحه 1 از 44