` جدیدترین سیگنال خرید های ثبت شده | سود های کسب شده و سابقه تحلیلگر وحيد زاده ربانيان

وحيد زاده ربانيان

صدتحلیل- وحيد زاده ربانيان

تاریخ عضویت

1396/01/30 10:57


دنبال کردن

رتبه

9

سطح تحلیلگر

حرفه اینمودار رشد سرمایه
نمودار نسبت موفقیت پیش بینی های تحلیلگر
نمودار پراکندگی پیش بینی ها


1396/11/29 9:28

سیگنال برای بازدهی : 26.64%

با ریسک : 50.45%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : غ...


42,067  ریال

جزئیات
1396/11/29 9:16

سیگنال برای بازدهی : 25.73%

با ریسک : 46.97%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ک...


42,067  ریال

جزئیات
1396/11/25 10:13

سیگنال برای بازدهی : 24.68%

با ریسک : 38.41%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ف...


42,067  ریال

جزئیات
1396/11/25 9:16

سیگنال برای بازدهی : 13.3%

با ریسک : 24.97%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ث...


42,067  ریال

جزئیات
1396/11/24 9:58

سیگنال برای بازدهی : 16.1%

با ریسک : 30.1%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ح...


42,067  ریال

جزئیات
1396/11/24 9:28

سیگنال برای بازدهی : 18.89%

با ریسک : 37.29%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : د...


42,067  ریال

جزئیات
1396/11/23 10:35

سیگنال برای بازدهی : 24.22%

با ریسک : 26.07%

انتظار بازدهی در :60روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ف...


42,067  ریال

جزئیات
1396/11/23 9:46

سیگنال برای بازدهی : 31.61%

با ریسک : 26.62%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : و...


42,067  ریال

جزئیات
1396/11/23 9:41

سیگنال برای بازدهی : 49.1%

با ریسک : 100.9%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : و...


42,067  ریال

جزئیات
1396/11/23 9:14

سیگنال برای بازدهی : 23.45%

با ریسک : 51.52%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ک...


42,067  ریال

جزئیات
1396/11/21 9:9

سیگنال برای بازدهی : 25.62%

با ریسک : 33.7%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ز...


42,067  ریال

جزئیات
1396/11/18 9:21

سیگنال برای بازدهی : 21.42%

با ریسک : 33.21%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ک...


42,067  ریال

جزئیات
1396/11/18 9:1

سیگنال برای بازدهی : 15.92%

با ریسک : 23.22%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ک...


42,067  ریال

جزئیات
1396/11/17 11:48

سیگنال برای بازدهی : 46.76%

با ریسک : 45.9%

انتظار بازدهی در :60روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ق...


42,067  ریال

جزئیات
1396/11/16 11:55

سیگنال برای بازدهی : 7.52%

با ریسک : 32.12%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ق...


42,067  ریال

جزئیات
1396/11/16 11:52

سیگنال برای بازدهی : 19.11%

با ریسک : 32.58%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ز...


42,067  ریال

جزئیات
1396/11/16 9:9

سیگنال برای بازدهی : 27.65%

با ریسک : 46.15%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ح...


42,067  ریال

جزئیات
1396/11/14 12:13

سیگنال برای بازدهی : 15.51%

با ریسک : 35.97%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ک...


42,067  ریال

جزئیات
1396/11/14 9:16

سیگنال برای بازدهی : 8.8%

با ریسک : 43.44%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ک...


42,067  ریال

جزئیات
1396/11/14 9:13

سیگنال برای بازدهی : 23.66%

با ریسک : 36.31%

انتظار بازدهی در :60روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ک...


42,067  ریال

جزئیات
1396/11/14 9:10

سیگنال برای بازدهی : 20.45%

با ریسک : 31.2%

انتظار بازدهی در :60روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ف...


42,067  ریال

جزئیات

تعداد کل
پیش بینی ها:

132

تعداد پیش بینی های موفق:

53

تعداد پیش بینی های ناموفق:

1

تعداد پیش بینی های باز:

78


 • احتمال موفقیت

  98.15%


 • میانگین سود ها

  6.69%


 • میانگین ضرر ها

  -21.92%

 • میانگین روز انتظار

  10

سیگنال فروش نماد قیمت فروش سیگنال خرید قیمت خرید بازدهی کسب شده در مدت نوع بسته شدن موفق جزییات
1396/11/24 9:54 بالبر 2,536 1396/11/23 10:25 2,301 8.71% 1 روز دستی
1396/11/28 12:26 خرینگ 1,281 1396/11/23 9:46 1,121 12.77% 5 روز دستی
1396/11/21 9:23 تکشا 3,490 1396/11/07 9:29 2,982 15.54% 14 روز دستی
1396/11/24 9:5 خساپا 916 1396/11/04 10:44 865 4.40% 20 روز دستی
1396/11/11 11:45 ثتوسا 1,770 1396/11/02 10:20 1,580 10.53% 9 روز دستی
1396/11/15 10:41 زنگان 10,912 1396/10/30 11:32 9,390 14.71% 15 روز دستی
1396/10/27 21:14 کطبس 3,400 1396/10/25 11:0 3,093 8.43% 2 روز دستی
1396/11/01 10:38 مرقام 3,950 1396/10/23 12:23 3,801 2.42% 8 روز دستی
1396/11/03 21:12 کگل 3,635 1396/10/23 10:7 3,307 8.42% 10 روز دستی
1396/10/27 21:18 کروی 3,720 1396/10/23 10:7 3,362 9.15% 4 روز دستی
1396/10/27 21:17 زنگان 9,066 1396/10/23 9:37 7,001 28.00% 4 روز دستی
1396/10/25 11:19 کفرا 4,527 1396/10/23 9:37 4,100 8.91% 2 روز دستی
1396/10/19 11:40 ثتوسا 1,545 1396/10/19 11:26 1,415 7.69% 0 روز دستی
1396/11/01 10:39 لکما 849 1396/10/19 11:23 786 6.52% 12 روز دستی
1396/10/24 12:12 ولساپاح 207 1396/10/19 11:8 171 19.55% 5 روز دستی
1396/10/27 21:19 کروی 3,720 1396/10/19 11:8 3,341 9.84% 8 روز دستی
1396/11/01 10:38 فاسمین 6,370 1396/10/19 11:8 5,851 7.37% 12 روز دستی
1396/10/18 9:4 وساخت 2,267 1396/10/16 10:31 2,062 8.44% 2 روز دستی
1396/10/18 9:8 کپرور 6,099 1396/10/16 10:28 5,566 8.08% 2 روز دستی
1396/10/25 11:21 کچاد 2,179 1396/10/10 9:46 1,959 9.73% 15 روز دستی
1396/10/12 21:56 ذوب 840 1396/10/10 9:2 808 2.46% 3 روز دستی
1396/10/18 9:4 انرژی3 6,139 1396/10/09 9:19 5,181 16.99% 9 روز دستی
1396/11/01 10:39 فنوال 1,645 1396/10/05 10:31 1,513 7.22% 26 روز دستی
1396/10/27 21:21 تابا 4,499 1396/10/05 9:28 3,800 16.89% 22 روز دستی
1396/10/04 9:21 فنوال 1,580 1396/10/03 9:36 1,481 5.18% 1 روز دستی
1396/11/15 1:38 فاراک 900 1396/10/03 9:28 1,131 -21.92% 42 روز اتوماتیک
1396/10/06 10:17 دکوثر 1,570 1396/10/03 9:8 1,501 3.10% 3 روز دستی
1396/11/24 0:25 پلاسک 994 1396/10/02 9:40 911 7.61% 52 روز دستی
1396/10/04 9:45 شراز 15,750 1396/10/02 9:40 15,200 2.12% 2 روز دستی
1396/10/04 9:38 شبندر 7,556 1396/10/02 9:39 7,001 6.43% 2 روز دستی
1396/10/05 10:15 چدن 2,472 1396/10/02 9:38 2,381 2.32% 3 روز دستی
1396/10/18 15:40 پاکشو 12,577 1396/09/26 10:5 12,040 2.96% 22 روز دستی
1396/10/02 9:49 ثتوسا 1,700 1396/09/26 9:40 1,611 4.02% 6 روز دستی
1396/09/27 10:46 ثاباد 2,700 1396/09/26 9:28 2,601 2.31% 1 روز دستی
1396/10/02 9:54 تکشا 3,894 1396/09/25 12:23 3,701 3.71% 7 روز دستی
1396/09/28 11:25 فباهنر 6,701 1396/09/25 10:53 6,330 4.36% 3 روز دستی
1396/09/26 9:12 لازما 2,500 1396/09/25 10:14 2,222 11.01% 1 روز دستی
1396/10/27 21:22 تابا 4,499 1396/09/25 10:14 3,762 18.09% 32 روز دستی
1396/10/18 9:7 ثاخت 860 1396/09/25 10:14 790 7.36% 23 روز دستی
1396/09/27 21:27 کفرا 3,909 1396/09/25 10:14 3,666 5.13% 2 روز دستی
1396/10/02 9:54 سشرق 860 1396/09/25 10:8 812 4.41% 7 روز دستی
1396/11/10 12:26 قهکمت 4,688 1396/09/25 9:20 4,239 9.09% 45 روز دستی
1396/10/02 11:50 وثوق 2,255 1396/09/25 9:20 2,012 10.58% 7 روز دستی
1396/10/02 9:53 کترام 2,000 1396/09/25 9:20 1,880 4.88% 7 روز دستی
1396/09/28 9:4 ذوب 967 1396/09/25 9:17 904 5.47% 3 روز دستی
1396/09/26 12:24 ورنا 890 1396/09/25 9:8 835 5.09% 1 روز دستی
1396/09/28 11:23 خزامیا 760 1396/09/25 9:5 712 5.24% 3 روز دستی
1396/10/05 9:22 رتکو 12,598 1396/09/22 10:46 11,520 7.86% 13 روز دستی
1396/09/28 9:5 خگستر 3,520 1396/09/22 9:1 3,164 9.75% 6 روز دستی
1396/09/26 9:28 کرمان 6,190 1396/09/21 12:10 5,850 4.31% 5 روز دستی
1396/09/21 12:14 تابا 3,945 1396/09/21 12:5 3,580 8.70% 0 روز دستی
1396/09/26 10:7 ثفارس 2,695 1396/09/20 11:17 2,580 2.96% 6 روز دستی
1396/09/22 9:6 ذوب 882 1396/09/11 10:26 799 8.89% 11 روز دستی
1396/10/02 9:29 فنوال 1,509 1396/09/11 10:26 1,326 12.30% 21 روز دستی