` جدیدترین سیگنال خرید های ثبت شده | سود های کسب شده و سابقه تحلیلگر محسن تقی نژاد

محسن تقی نژاد

تاریخ عضویت

1395/11/03 23:8


دنبال کردن

رتبه

6

سطح تحلیلگر

حرفه اینمودار رشد سرمایه


1396/09/26 11:2

سیگنال برای بازدهی : 59.64%

با ریسک : 16.19%

انتظار بازدهی در :180روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ر...


28,357  ریال

جزئیات
1396/09/22 9:5

سیگنال برای بازدهی : 36.24%

با ریسک : 10.59%

انتظار بازدهی در :90روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : پ...


28,357  ریال

جزئیات
1396/09/20 11:5

سیگنال برای بازدهی : 17.18%

با ریسک : 9.19%

انتظار بازدهی در :90روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : س...


28,357  ریال

جزئیات
1396/09/14 11:4

سیگنال برای بازدهی : 31.83%

با ریسک : 7.3%

انتظار بازدهی در :120روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ل...


28,357  ریال

جزئیات
1396/09/04 9:24

سیگنال برای بازدهی : 15.93%

با ریسک : 7.55%

انتظار بازدهی در :67روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : پ...


28,357  ریال

جزئیات
1396/08/24 9:12

سیگنال برای بازدهی : 23.5%

با ریسک : 8.64%

انتظار بازدهی در :104روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ش...


28,357  ریال

جزئیات
1396/08/24 9:9

سیگنال برای بازدهی : 23.03%

با ریسک : 14.71%

انتظار بازدهی در :104روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ش...


28,357  ریال

جزئیات
1396/08/24 9:6

سیگنال برای بازدهی : 18.59%

با ریسک : 92.03%

انتظار بازدهی در :90روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ت...


28,357  ریال

جزئیات
1396/08/16 9:44

سیگنال برای بازدهی : 26.02%

با ریسک : 8.51%

انتظار بازدهی در :120روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : پ...


28,357  ریال

جزئیات
1396/08/03 10:2

سیگنال برای بازدهی : 25.86%

با ریسک : 8.58%

انتظار بازدهی در :127روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ک...


28,357  ریال

جزئیات
1396/08/02 10:46

سیگنال برای بازدهی : 30.85%

با ریسک : 10.32%

انتظار بازدهی در :150روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ث...


28,357  ریال

جزئیات
1396/07/03 10:58

سیگنال برای بازدهی : 28.93%

با ریسک : 10.2%

انتظار بازدهی در :134روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ت...


28,357  ریال

جزئیات
1396/06/29 10:41

سیگنال برای بازدهی : 32.47%

با ریسک : 9.21%

انتظار بازدهی در :150روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ث...


28,357  ریال

جزئیات
1396/06/20 12:6

سیگنال برای بازدهی : 16.52%

با ریسک : 5.95%

انتظار بازدهی در :90روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ش...


28,357  ریال

جزئیات
1396/06/15 10:1

سیگنال برای بازدهی : 21.96%

با ریسک : 12.36%

انتظار بازدهی در :104روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ک...


28,357  ریال

جزئیات
1396/06/08 9:40

سیگنال برای بازدهی : 15.19%

با ریسک : 12.82%

انتظار بازدهی در :90روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : آ...


28,357  ریال

جزئیات
1396/06/04 10:20

سیگنال برای بازدهی : 13.59%

با ریسک : 14.03%

انتظار بازدهی در :90روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ح...


28,357  ریال

جزئیات
1396/05/25 11:27

سیگنال برای بازدهی : 10.28%

با ریسک : 10.01%

انتظار بازدهی در :67روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ا...


28,357  ریال

جزئیات
1396/04/17 12:24

سیگنال برای بازدهی : 62.63%

با ریسک : 14.96%

انتظار بازدهی در :270روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ث...


28,357  ریال

جزئیات
1396/03/21 12:20

سیگنال برای بازدهی : 20.75%

با ریسک : 11.85%

انتظار بازدهی در :120روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ح...


28,357  ریال

جزئیات
1396/02/17 22:38

سیگنال برای بازدهی : 16.15%

با ریسک : 5.24%

انتظار بازدهی در :90روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ف...


28,357  ریال

جزئیات

تعداد کل
پیش بینی ها:

190

تعداد پیش بینی های موفق:

119

تعداد پیش بینی های ناموفق:

45

تعداد پیش بینی های باز:

26


 • احتمال موفقیت

  72.56%


 • میانگین سود ها

  6.92%


 • میانگین ضرر ها

  -6.91%

 • میانگین روز انتظار

  29

سیگنال فروش نماد قیمت فروش سیگنال خرید قیمت خرید بازدهی کسب شده در مدت نوع بسته شدن موفق جزییات
1396/09/26 1:7 غگلپا 10,920 1396/09/07 11:31 11,450 -6.13% 19 روز اتوماتیک
1396/09/09 0:33 غاذر 4,800 1396/09/04 9:26 5,191 -9.03% 5 روز اتوماتیک
1396/09/26 11:5 بشهاب 4,778 1396/09/04 9:22 4,272 10.34% 22 روز دستی
1396/08/14 12:29 خساپا 1,102 1396/08/06 9:2 989 9.93% 8 روز دستی
1396/08/13 12:22 رتکو 11,640 1396/08/02 10:49 9,431 21.92% 11 روز دستی
1396/07/23 10:43 تکمبا 807 1396/07/16 10:39 755 5.39% 7 روز دستی
1396/07/27 1:5 وبشهر 1,276 1396/07/15 12:25 1,330 -5.56% 12 روز دستی
1396/08/24 1:13 فولاژ 1,520 1396/07/12 10:3 1,730 -13.64% 42 روز اتوماتیک
1396/07/17 6:52 سدور 917 1396/07/11 9:3 1,010 -10.71% 6 روز دستی
1396/07/05 9:36 سخواف 782 1396/07/02 11:3 712 8.33% 3 روز دستی
1396/08/24 1:13 پدرخش 3,705 1396/07/01 9:28 4,205 -13.39% 53 روز اتوماتیک
1396/07/10 9:52 ثتوسا 1,643 1396/07/01 9:26 1,409 15.11% 9 روز دستی
1396/08/14 12:29 سخواف 820 1396/06/22 9:51 720 12.39% 53 روز دستی
1396/07/01 11:55 کرازی 2,985 1396/06/21 9:6 2,800 5.11% 11 روز دستی
1396/08/10 2:42 سشرق 886 1396/06/20 11:33 1,000 -12.90% 51 روز دستی
1396/09/08 1:14 ساراب 1,120 1396/06/20 10:12 1,252 -12.04% 79 روز اتوماتیک
1396/07/01 9:22 کتوکا 3,500 1396/06/19 11:58 3,200 7.88% 13 روز دستی
1396/07/01 9:22 خریخت 1,195 1396/06/19 9:17 1,130 4.25% 13 روز دستی
1396/09/12 1:29 سپاها 971 1396/06/15 11:21 1,102 -13.39% 88 روز اتوماتیک
1396/06/21 0:38 بهپاک 4,889 1396/06/15 10:46 5,340 -9.95% 6 روز دستی
1396/06/23 1:17 ثفارس 2,369 1396/06/13 9:51 2,530 -7.86% 10 روز دستی
1396/08/06 12:35 خساپا 1,000 1396/06/12 12:14 1,170 -16.03% 55 روز دستی
1396/06/28 9:29 ونفت 1,767 1396/06/11 11:15 1,680 3.68% 17 روز دستی
1396/07/02 9:51 رتکو 8,265 1396/06/08 10:37 7,500 8.70% 25 روز دستی
1396/06/21 8:57 بکاب 18,898 1396/06/08 9:43 14,050 33.01% 13 روز دستی
1396/06/13 11:33 سرود 1,530 1396/06/07 10:33 1,420 6.25% 6 روز دستی
1396/06/08 11:4 ثتوسا 1,597 1396/06/06 12:27 1,370 15.07% 2 روز دستی
1396/06/14 0:55 وملت 755 1396/06/05 10:48 787 -5.57% 9 روز دستی
1396/06/25 16:28 آپ 12,830 1396/06/05 10:47 11,900 6.32% 20 روز دستی
1396/06/05 10:23 شپلی 532 1396/05/31 11:11 507 3.43% 5 روز دستی
1396/07/12 0:25 خچرخش 1,639 1396/05/28 12:0 1,720 -6.21% 46 روز دستی
1396/06/28 9:26 غپاک 1,731 1396/05/28 11:53 1,547 10.39% 31 روز دستی
1396/05/31 12:34 غشاذر 1,730 1396/05/28 11:47 1,601 6.56% 3 روز دستی
1396/06/29 10:37 ولیز 1,193 1396/05/28 11:42 1,128 4.26% 32 روز دستی
1396/06/21 0:37 ولساپا 1,272 1396/05/24 10:12 1,340 -6.57% 28 روز دستی
1396/07/12 0:25 پدرخش 4,110 1396/05/22 11:32 4,848 -16.72% 52 روز دستی
1396/06/06 10:51 کیسون 1,915 1396/05/22 11:28 1,736 8.81% 15 روز دستی
1396/05/25 11:22 خزر 862 1396/05/21 10:3 822 3.37% 4 روز دستی
1396/05/29 0:41 خاور 713 1396/05/21 9:3 744 -5.67% 8 روز دستی
1396/05/21 11:58 فولاژ 1,930 1396/05/17 11:30 1,740 9.42% 4 روز دستی
1396/05/21 10:0 وکادو 4,670 1396/05/17 9:27 4,170 10.49% 4 روز دستی
1396/06/06 19:15 پسهند 2,937 1396/05/17 9:24 2,900 -0.22% 20 روز دستی
1396/05/29 0:41 ثتوسا 1,465 1396/05/15 11:16 1,700 -15.32% 14 روز دستی
1396/06/06 10:51 شپدیس 5,777 1396/05/11 12:29 5,450 4.50% 26 روز دستی
1396/05/23 0:55 گوهران 898 1396/05/07 12:23 920 -3.89% 16 روز دستی
1396/06/08 12:14 قاسم 3,982 1396/05/07 11:34 3,943 -0.51% 32 روز دستی
1396/05/19 0:58 ثپردیس 1,770 1396/05/07 11:32 1,835 -5.04% 12 روز دستی
1396/08/06 10:26 بمیلا 1,838 1396/04/28 9:53 1,450 25.26% 101 روز دستی
1396/05/10 12:17 خشرق 2,398 1396/04/27 10:40 2,201 7.45% 14 روز دستی
1396/07/04 3:28 کسرا 2,760 1396/04/26 12:13 3,037 -10.62% 71 روز دستی
1396/05/08 11:16 البرز 1,303 1396/04/26 10:54 1,155 11.31% 13 روز دستی
1396/05/01 10:28 شپلی 564 1396/04/19 9:1 520 6.96% 13 روز دستی
1396/05/25 15:28 پدرخش 4,786 1396/04/04 9:51 3,708 27.57% 52 روز دستی
1396/04/28 14:53 ونفت 1,801 1396/03/27 9:6 1,674 6.09% 32 روز دستی
1396/04/13 10:54 کنور 2,750 1396/03/27 9:0 2,530 7.20% 17 روز دستی
1396/05/01 10:49 لخزر 10,200 1396/03/27 9:0 9,339 7.72% 36 روز دستی
1396/05/02 15:28 پاسا 2,000 1396/03/21 12:22 1,807 9.18% 43 روز دستی
1396/04/27 21:39 ذوب 778 1396/03/19 9:1 729 5.22% 40 روز دستی
1396/03/27 0:6 خکمک 957 1396/03/16 9:1 880 7.25% 11 روز دستی
1396/05/02 15:27 ونفت 1,872 1396/03/08 21:59 1,705 8.29% 56 روز دستی
1396/06/27 11:24 قاسم 4,085 1396/03/08 21:57 4,073 -1.21% 112 روز دستی
1396/05/09 12:15 خمحور 2,443 1396/03/06 20:35 2,416 -0.38% 65 روز دستی
1396/05/08 12:7 سصوفی 2,898 1396/03/05 23:0 2,699 5.87% 65 روز دستی
1396/07/01 9:24 خگستر 3,120 1396/03/03 0:14 3,541 -13.39% 122 روز دستی
1396/05/01 21:26 وبوعلی 1,020 1396/03/01 11:14 1,005 -0.01% 62 روز دستی
1396/03/07 0:9 کتوکا 6,209 1396/03/01 9:3 5,801 5.53% 6 روز دستی
1396/04/17 14:11 حسیر 3,875 1396/02/31 19:16 3,327 14.97% 48 روز دستی
1396/03/07 11:16 ثقزوی 4,557 1396/02/31 19:13 3,157 42.85% 7 روز دستی
1396/05/02 15:32 شکربن 3,341 1396/02/31 19:11 3,331 -1.20% 64 روز دستی
1396/03/08 16:33 خموتور 3,500 1396/02/26 11:9 3,470 -0.64% 13 روز دستی
1396/03/20 16:9 ساینا 5,160 1396/02/25 10:48 4,602 10.63% 26 روز دستی
1396/03/03 9:58 فولای 2,521 1396/02/25 10:42 2,235 11.30% 9 روز دستی
1396/03/06 22:35 غفارس 7,003 1396/02/25 10:39 6,060 14.06% 12 روز دستی
1396/03/02 10:52 وتوکا 1,299 1396/02/24 9:10 1,177 8.87% 9 روز دستی
1396/05/04 14:27 سشرق 1,173 1396/02/18 11:47 1,064 8.74% 79 روز دستی
1396/03/07 11:17 ثقزوی 4,557 1396/02/18 11:46 3,156 42.89% 20 روز دستی
1396/04/10 10:8 کروی 2,290 1396/02/18 10:11 2,057 9.83% 54 روز دستی
1396/05/07 13:51 ختور 2,830 1396/02/15 19:2 2,833 -1.61% 85 روز دستی
1396/02/19 9:17 خشرق 2,547 1396/02/15 1:5 2,345 7.11% 4 روز دستی
1396/06/06 10:51 کیسون 1,915 1396/02/13 12:23 2,558 -26.64% 117 روز دستی
1396/07/05 9:37 شکربن 3,460 1396/02/11 10:48 3,594 -5.23% 149 روز دستی
1396/04/18 21:12 شتوکا 6,500 1396/02/10 14:50 6,067 5.64% 70 روز دستی
1396/03/02 11:49 کپرور 4,926 1396/02/10 10:25 5,006 -3.10% 23 روز دستی
1396/07/30 10:36 مفاخر 4,435 1396/02/09 12:19 4,534 -3.68% 176 روز دستی
1396/03/27 0:5 کپرور 5,059 1396/02/09 12:18 5,122 -2.73% 48 روز دستی
1396/04/17 14:11 حسیر 3,875 1396/02/08 23:9 3,310 15.57% 71 روز دستی
1396/06/27 11:31 غدیس 5,078 1396/02/08 23:8 6,275 -20.58% 143 روز دستی
1396/06/12 11:26 سکرما 2,098 1396/02/05 20:56 2,126 -2.82% 131 روز دستی
1396/02/13 13:18 کروی 2,400 1396/01/30 9:40 2,219 6.66% 14 روز دستی
1396/03/02 10:49 کیمیا 12,301 1396/01/29 22:46 11,289 7.46% 35 روز دستی
1396/02/05 20:24 غالبر 2,778 1396/01/29 12:22 2,345 16.96% 7 روز دستی
1396/02/02 10:9 پدرخش 5,068 1396/01/29 0:33 4,737 5.49% 4 روز دستی
1396/02/06 9:20 قاسم 4,880 1396/01/28 9:29 4,613 4.29% 9 روز دستی
1396/05/01 21:23 شکربن 3,445 1396/01/28 9:28 3,450 -1.64% 97 روز دستی
1396/02/19 9:18 خشرق 2,520 1396/01/28 9:25 2,374 4.65% 22 روز دستی
1396/02/05 20:14 تکنو 2,648 1396/01/27 22:36 2,433 7.34% 9 روز دستی
1396/02/06 12:26 چکاپا 3,235 1396/01/26 23:40 2,734 16.82% 11 روز دستی
1396/04/04 18:15 فاسمین 3,239 1396/01/25 23:16 2,980 7.19% 72 روز دستی
1396/05/17 12:4 ومعادن 1,269 1396/01/24 20:16 1,075 16.55% 117 روز دستی
1396/03/02 11:48 کاما 6,736 1396/01/24 20:10 5,999 10.79% 40 روز دستی
1396/01/29 22:43 کیمیا 11,539 1396/01/24 19:58 11,390 -0.19% 5 روز دستی
1396/03/03 18:13 کبافق 11,689 1396/01/23 14:41 11,701 -1.60% 42 روز دستی
1396/02/05 11:39 کمنگنز 2,287 1396/01/23 14:40 2,140 5.37% 13 روز دستی
1396/02/13 13:17 کروی 2,400 1396/01/23 14:38 2,245 5.40% 21 روز دستی
1396/02/06 12:32 وخاور 2,390 1396/01/21 9:36 2,275 3.55% 16 روز دستی
1396/02/14 14:54 کرماشا 2,993 1396/01/20 20:28 2,964 -0.52% 25 روز دستی
1396/01/28 10:12 کنور 2,980 1396/01/19 10:14 2,514 17.04% 9 روز دستی
1396/01/23 10:45 قاسم 4,752 1396/01/11 22:42 4,103 14.32% 12 روز دستی
1396/01/26 16:30 ساینا 5,290 1396/01/11 22:38 4,601 13.48% 15 روز دستی
1396/01/21 13:37 تکنو 2,533 1396/01/07 11:17 2,170 15.23% 14 روز دستی
1396/02/03 10:18 ولساپا 1,808 1396/01/07 11:14 1,675 6.44% 27 روز دستی
1396/01/20 15:20 سمگا 2,098 1395/12/25 11:41 1,892 9.39% 25 روز دستی
1396/01/06 13:10 ساینا 4,844 1395/12/25 11:41 4,470 6.87% 11 روز دستی
1396/01/28 10:12 پسهند 3,135 1395/12/25 11:41 2,125 46.03% 33 روز دستی
1396/01/10 10:33 غالبر 2,317 1395/12/22 10:39 1,924 18.93% 18 روز دستی
1396/01/06 13:9 زگلدشت 3,861 1395/12/22 10:35 3,599 5.78% 14 روز دستی
1395/12/23 12:20 کمنگنز 2,090 1395/12/21 10:16 1,920 7.35% 2 روز دستی
1396/01/09 10:39 چکاپا 2,783 1395/12/21 10:15 2,582 6.28% 18 روز دستی
1396/01/06 13:9 البرز 1,412 1395/12/21 10:13 1,245 11.91% 15 روز دستی
1396/01/27 12:27 فولاژ 1,932 1395/12/18 22:34 1,753 8.71% 39 روز دستی
1396/01/09 10:38 پاسا 1,838 1395/12/18 22:32 1,681 7.84% 21 روز دستی
1395/12/24 13:50 تکنو 2,299 1395/12/18 22:31 2,131 6.38% 6 روز دستی
1396/01/07 11:9 سپاها 1,177 1395/12/17 22:39 1,103 5.21% 20 روز دستی
1396/01/20 20:22 حفاری 3,655 1395/12/17 22:16 3,291 9.56% 33 روز دستی
1396/01/10 23:21 کساوه 2,669 1395/12/17 22:13 2,633 -0.13% 23 روز دستی
1395/12/24 13:48 حریل 1,535 1395/12/16 22:38 1,397 8.38% 8 روز دستی
1396/01/16 10:43 ثشاهد 1,296 1395/12/15 10:17 1,237 3.27% 31 روز دستی
1395/12/17 16:1 خاذین 910 1395/12/15 10:16 866 3.58% 2 روز دستی
1395/12/17 16:0 خاذین 910 1395/12/15 10:16 866 3.58% 2 روز دستی
1396/01/26 21:40 کسرا 3,629 1395/12/11 21:58 3,320 7.81% 45 روز دستی
1395/12/14 9:45 قشکر 1,617 1395/12/09 15:7 1,550 2.82% 5 روز دستی
1395/12/21 10:7 آسیا 1,734 1395/12/09 14:26 1,585 7.90% 12 روز دستی
1395/12/17 16:2 البرز 1,332 1395/12/09 14:18 1,262 4.05% 8 روز دستی
1395/12/14 9:47 فنوال 1,105 1395/12/08 9:20 1,070 1.77% 6 روز دستی
1396/01/23 10:50 توریل 2,328 1395/12/07 18:59 2,079 10.48% 46 روز دستی
1396/02/06 11:9 سدور 1,170 1395/12/05 23:2 926 24.85% 62 روز دستی
1395/12/09 14:14 تپکو 758 1395/12/04 0:17 670 11.63% 6 روز دستی
1395/12/01 15:1 ولغدر 1,176 1395/11/27 10:56 1,120 3.50% 4 روز دستی
1395/12/03 9:37 شاوان 12,445 1395/11/27 10:55 10,900 12.67% 6 روز دستی
1395/12/14 9:46 شکربن 3,158 1395/11/26 9:56 2,841 9.66% 18 روز دستی
1395/12/04 9:45 کسرا 3,565 1395/11/26 9:54 3,400 3.35% 8 روز دستی
1395/12/01 14:59 کساپا 1,553 1395/11/26 9:52 1,502 1.90% 5 روز دستی
1395/12/04 11:35 فولاژ 2,078 1395/11/25 9:48 1,920 6.73% 9 روز دستی
1395/12/01 14:57 خنصیر 5,619 1395/11/24 22:53 4,560 21.72% 7 روز دستی
1395/12/02 9:42 تکنو 2,328 1395/11/24 9:58 2,141 7.23% 8 روز دستی
1395/12/01 14:57 بکام 2,086 1395/11/24 9:56 1,801 14.32% 7 روز دستی
1395/12/02 9:41 خزر 882 1395/11/21 0:53 851 2.14% 11 روز دستی
1395/11/25 17:7 سپاها 1,167 1395/11/19 9:56 1,140 0.87% 6 روز دستی
1395/11/20 11:41 پلاسک 781 1395/11/17 18:28 758 1.53% 3 روز دستی
1395/11/19 17:27 فباهنر 1,984 1395/11/17 18:25 1,927 1.46% 2 روز دستی
1395/11/20 11:38 کسرا 3,686 1395/11/17 9:43 3,400 6.91% 3 روز دستی
1396/01/27 12:10 لابسا 3,777 1395/11/14 12:42 2,995 24.61% 73 روز دستی
1395/11/27 11:40 آسیا 1,670 1395/11/13 14:42 1,618 1.71% 14 روز دستی
1395/12/05 11:43 سمگا 2,133 1395/11/13 11:12 1,940 8.45% 22 روز دستی
1396/01/06 13:8 البرز 1,412 1395/11/13 10:20 1,312 6.12% 53 روز دستی
1395/12/25 10:18 سشرق 1,049 1395/11/11 14:41 1,093 -5.53% 44 روز دستی
1395/11/13 10:9 فولای 2,514 1395/11/06 11:52 2,305 7.57% 7 روز دستی
1395/11/13 1:2 کساپا 1,669 1395/11/06 11:52 1,532 7.44% 7 روز دستی
1395/12/08 8:58 وتوصا 1,049 1395/11/06 11:51 1,053 -1.88% 32 روز دستی
1395/11/13 0:53 خساپا 1,200 1395/11/05 11:11 1,085 9.10% 8 روز اتوماتیک
1395/11/25 1:24 مفاخر 3,400 1395/11/04 11:34 3,680 -9.11% 21 روز اتوماتیک
1395/11/06 11:46 بکام 1,893 1395/11/03 23:24 1,830 1.94% 3 روز دستی
1395/11/13 0:53 کفپارس 5,800 1395/11/03 23:23 4,800 19.33% 9 روز اتوماتیک
1395/12/03 9:38 شرانل 8,644 1395/11/03 23:21 8,221 3.65% 29 روز دستی