` جدیدترین سیگنال خرید های ثبت شده | سود های کسب شده و سابقه تحلیلگر ادمین بورسان

ادمین بورسان

تاریخ عضویت

1396/05/19 2:26


دنبال کردن

رتبه

3

سطح تحلیلگر

حرفه اینمودار رشد سرمایه


1396/09/01 9:51

سیگنال برای بازدهی : 13.97%

با ریسک : 15.72%

انتظار بازدهی در :7روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : ک...


49,566  ریال

جزئیات
1396/08/30 11:32

سیگنال برای بازدهی : 40.47%

با ریسک : 25.09%

انتظار بازدهی در :50روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : ش...


49,566  ریال

جزئیات
1396/08/30 11:26

سیگنال برای بازدهی : 38.63%

با ریسک : 25.07%

انتظار بازدهی در :50روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : ف...


49,566  ریال

جزئیات
1396/08/30 11:20

سیگنال برای بازدهی : 33.69%

با ریسک : 24.25%

انتظار بازدهی در :35روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : و...


49,566  ریال

جزئیات
1396/08/30 9:33

سیگنال برای بازدهی : 25.22%

با ریسک : 22.3%

انتظار بازدهی در :21روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : ب...


49,566  ریال

جزئیات
1396/08/30 9:23

سیگنال برای بازدهی : 25.87%

با ریسک : 25.08%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : م...


49,566  ریال

جزئیات
1396/08/29 12:6

سیگنال برای بازدهی : 35.16%

با ریسک : 24.26%

انتظار بازدهی در :40روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : ح...


49,566  ریال

جزئیات
1396/08/29 10:3

سیگنال برای بازدهی : 19.68%

با ریسک : 19.15%

انتظار بازدهی در :28روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : و...


49,566  ریال

جزئیات
1396/08/27 12:22

سیگنال برای بازدهی : 51.44%

با ریسک : 25.87%

انتظار بازدهی در :60روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : ش...


49,566  ریال

جزئیات
1396/08/27 12:16

سیگنال برای بازدهی : 43.15%

با ریسک : 26.03%

انتظار بازدهی در :60روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : غ...


49,566  ریال

جزئیات
1396/08/27 11:31

سیگنال برای بازدهی : 26.6%

با ریسک : 23.79%

انتظار بازدهی در :50روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : س...


49,566  ریال

جزئیات
1396/08/24 12:7

سیگنال برای بازدهی : 21.25%

با ریسک : 24.25%

انتظار بازدهی در :35روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : س...


49,566  ریال

جزئیات
1396/08/23 12:27

سیگنال برای بازدهی : 40.89%

با ریسک : 23.83%

انتظار بازدهی در :90روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : خ...


49,566  ریال

جزئیات
1396/08/21 9:3

سیگنال برای بازدهی : 31.29%

با ریسک : 24.04%

انتظار بازدهی در :40روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : پ...


49,566  ریال

جزئیات
1396/08/20 11:15

سیگنال برای بازدهی : 20.84%

با ریسک : 25.23%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : خ...


49,566  ریال

جزئیات
1396/08/14 12:18

سیگنال برای بازدهی : 22.72%

با ریسک : 23.86%

انتظار بازدهی در :40روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ش...


49,566  ریال

جزئیات
1396/08/14 12:18

سیگنال برای بازدهی : 20.58%

با ریسک : 22.81%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ک...


49,566  ریال

جزئیات
1396/08/14 9:9

سیگنال برای بازدهی : 25.22%

با ریسک : 21.25%

انتظار بازدهی در :40روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : پ...


49,566  ریال

جزئیات
1396/08/07 10:21

سیگنال برای بازدهی : 17.75%

با ریسک : 24.09%

انتظار بازدهی در :50روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ب...


49,566  ریال

جزئیات
1396/08/07 9:39

سیگنال برای بازدهی : 19.53%

با ریسک : 23.94%

انتظار بازدهی در :50روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ب...


49,566  ریال

جزئیات
1396/08/07 9:27

سیگنال برای بازدهی : 14.92%

با ریسک : 26.87%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ح...


49,566  ریال

جزئیات

تعداد کل
پیش بینی ها:

237

تعداد پیش بینی های موفق:

181

تعداد پیش بینی های ناموفق:

19

تعداد پیش بینی های باز:

37


 • احتمال موفقیت

  90.50%


 • میانگین سود ها

  7.50%


 • میانگین ضرر ها

  -18.24%

 • میانگین روز انتظار

  6

سیگنال فروش نماد قیمت فروش سیگنال خرید قیمت خرید بازدهی کسب شده در مدت نوع بسته شدن موفق جزییات
1396/09/01 11:2 کحافظ 3,480 1396/09/01 10:52 3,223 6.47% 0 روز دستی
1396/09/01 12:49 ثاصفا 1,502 1396/09/01 9:2 1,401 5.71% 0 روز دستی
1396/09/01 11:48 غشوکو 6,100 1396/08/30 11:2 5,763 4.35% 1 روز دستی
1396/08/30 10:15 کصدف 3,177 1396/08/29 9:39 2,800 11.96% 1 روز دستی
1396/08/27 10:20 کصدف 3,255 1396/08/27 10:6 3,000 7.00% 0 روز دستی
1396/08/27 10:32 وآتوس 1,959 1396/08/27 9:19 1,780 8.56% 0 روز دستی
1396/08/27 9:21 کازرو 1,490 1396/08/27 9:15 1,319 11.46% 0 روز دستی
1396/08/24 10:11 تشتاد 4,419 1396/08/24 10:5 4,050 7.61% 0 روز دستی
1396/08/24 10:13 کایتا 11,143 1396/08/24 9:51 10,001 9.92% 0 روز دستی
1396/08/23 10:24 کحافظ 3,520 1396/08/23 10:1 3,231 7.44% 0 روز دستی
1396/08/23 11:8 وآتوس 2,028 1396/08/23 9:30 1,801 11.10% 0 روز دستی
1396/08/24 10:48 غشوکو 5,920 1396/08/23 9:6 5,651 3.26% 1 روز دستی
1396/08/24 12:14 وشمال 926 1396/08/22 11:55 880 3.73% 2 روز دستی
1396/08/22 9:43 کازرو 1,274 1396/08/22 9:36 1,173 7.11% 0 روز دستی
1396/08/22 9:53 وحافظ 3,780 1396/08/22 9:29 3,350 11.34% 0 روز دستی
1396/08/30 0:33 سصوفی 2,163 1396/08/21 10:30 2,030 5.05% 9 روز دستی
1396/08/21 9:35 کازرو 1,319 1396/08/21 9:24 1,212 7.33% 0 روز دستی
1396/08/21 9:16 تشتاد 4,729 1396/08/21 9:13 4,053 15.18% 0 روز دستی
1396/08/25 1:4 ممسنی 1,507 1396/08/20 10:57 1,107 34.63% 5 روز دستی
1396/08/22 9:59 کهرام 2,765 1396/08/20 10:54 2,601 4.81% 2 روز دستی
1396/08/20 11:16 کازرو 1,328 1396/08/20 10:23 1,226 6.82% 0 روز دستی
1396/09/01 12:50 جهرم 930 1396/08/20 9:26 1,308 -30.40% 11 روز دستی
1396/08/20 9:28 کصدف 3,298 1396/08/20 9:20 2,767 17.69% 0 روز دستی
1396/08/22 9:58 گپارس 6,387 1396/08/17 11:21 5,802 8.58% 5 روز دستی
1396/08/17 11:29 کصدف 3,344 1396/08/17 10:52 3,045 8.32% 0 روز دستی
1396/08/17 12:57 شتولی 1,242 1396/08/17 9:57 1,111 10.29% 0 روز دستی
1396/08/17 9:12 واحصا 4,908 1396/08/17 9:4 4,301 12.61% 0 روز دستی
1396/08/16 10:27 کایتا 11,000 1396/08/16 10:23 10,000 8.50% 0 روز دستی
1396/08/16 10:10 کصدف 3,330 1396/08/16 9:44 3,055 7.50% 0 روز دستی
1396/08/16 9:11 وثخوز 3,730 1396/08/16 9:7 3,400 8.21% 0 روز دستی
1396/08/15 10:47 وثخوز 3,776 1396/08/15 10:45 3,391 9.85% 0 روز دستی
1396/08/15 9:14 وثخوز 3,800 1396/08/15 9:12 3,401 10.23% 0 روز دستی
1396/08/14 11:4 جهرم 1,278 1396/08/14 9:16 1,200 5.00% 0 روز دستی
1396/08/14 9:14 کصدف 3,490 1396/08/14 9:11 3,121 10.32% 0 روز دستی
1396/08/13 9:53 جهرم 1,279 1396/08/13 9:44 1,161 8.66% 0 روز دستی
1396/08/13 9:25 کصدف 3,692 1396/08/13 9:24 3,184 14.45% 0 روز دستی
1396/08/13 9:30 کایتا 10,949 1396/08/13 9:16 9,760 10.68% 0 روز دستی
1396/08/15 9:23 تابا 4,290 1396/08/10 11:8 3,755 12.75% 5 روز دستی
1396/08/10 10:37 غشوکو 6,210 1396/08/10 10:31 5,772 6.09% 0 روز دستی
1396/08/10 9:25 کایتا 11,000 1396/08/10 9:20 9,761 11.19% 0 روز دستی
1396/08/15 9:22 گپارس 6,400 1396/08/09 10:38 5,800 8.84% 6 روز دستی
1396/08/09 9:40 کایتا 10,779 1396/08/09 9:32 9,744 9.12% 0 روز دستی
1396/08/09 9:47 جهرم 1,389 1396/08/09 9:19 1,241 10.43% 0 روز دستی
1396/08/08 9:43 غشوکو 5,800 1396/08/08 9:33 5,282 8.31% 0 روز دستی
1396/08/08 9:23 کایتا 11,498 1396/08/08 9:21 9,699 17.05% 0 روز دستی
1396/08/08 9:12 غشوکو 5,900 1396/08/08 9:9 5,220 11.53% 0 روز دستی
1396/08/07 9:34 جهرم 1,268 1396/08/07 9:23 1,103 13.46% 0 روز دستی
1396/08/07 9:29 تپولا 1,881 1396/08/07 9:11 1,677 10.66% 0 روز دستی
1396/08/06 10:11 جهرم 1,288 1396/08/06 10:0 1,100 15.59% 0 روز دستی
1396/08/06 9:56 غشوکو 6,248 1396/08/06 9:45 5,600 10.07% 0 روز دستی
1396/08/13 12:35 کابگن 1,090 1396/08/06 9:20 986 9.05% 7 روز دستی
1396/08/06 12:33 شصفها 4,399 1396/08/03 9:32 4,006 8.31% 3 روز دستی
1396/08/03 9:41 وحافظ 3,589 1396/08/03 9:28 3,230 9.61% 0 روز دستی
1396/08/03 9:46 تابا 3,648 1396/08/03 9:4 3,400 5.79% 0 روز دستی
1396/08/02 10:49 شزنگ 9,810 1396/08/02 9:44 9,410 2.75% 0 روز دستی
1396/08/02 10:28 فافزا 5,300 1396/08/02 9:21 5,050 3.45% 0 روز دستی
1396/08/02 9:11 وحافظ 3,600 1396/08/02 9:9 3,104 14.48% 0 روز دستی
1396/08/01 11:21 فافزا 5,399 1396/08/01 10:21 5,170 2.93% 0 روز دستی
1396/08/01 10:37 غشوکو 6,000 1396/08/01 9:17 5,409 9.43% 0 روز دستی
1396/08/01 9:9 وحافظ 3,382 1396/08/01 9:1 3,000 11.23% 0 روز دستی
1396/07/30 10:33 غشوکو 5,899 1396/07/30 10:27 5,310 9.59% 0 روز دستی
1396/07/30 10:8 وحافظ 3,417 1396/07/30 9:48 3,055 10.35% 0 روز دستی
1396/07/30 10:30 کصدف 2,875 1396/07/30 9:32 2,544 11.51% 0 روز دستی
1396/08/17 9:28 واحصا 4,908 1396/07/29 12:22 4,500 7.57% 18 روز دستی
1396/08/30 0:35 ثشرق 970 1396/07/29 12:4 864 10.77% 31 روز دستی
1396/08/14 12:39 تشتاد 4,873 1396/07/29 11:57 4,305 11.69% 15 روز دستی
1396/08/01 9:32 فافزا 5,545 1396/07/29 11:52 5,270 3.72% 2 روز دستی
1396/08/23 12:59 خودکفا 11,090 1396/07/29 11:52 10,305 6.12% 24 روز دستی
1396/07/30 9:53 کحافظ 3,305 1396/07/29 10:3 3,046 7.00% 1 روز دستی
1396/07/29 10:29 جهرم 1,525 1396/07/29 9:46 1,370 9.81% 0 روز دستی
1396/07/29 9:28 وحافظ 3,450 1396/07/29 9:21 3,012 13.04% 0 روز دستی
1396/07/26 11:5 وحافظ 3,484 1396/07/26 9:49 3,020 13.86% 0 روز دستی
1396/07/26 9:58 جهرم 1,490 1396/07/26 9:24 1,300 13.12% 0 روز دستی
1396/07/26 11:46 کصدف 2,732 1396/07/26 9:5 2,411 11.81% 0 روز دستی
1396/07/25 9:51 واحصا 4,199 1396/07/25 9:34 3,700 11.99% 0 روز دستی
1396/07/25 9:54 وحافظ 3,397 1396/07/25 9:7 3,121 7.34% 0 روز دستی
1396/07/25 9:21 جهرم 1,474 1396/07/25 9:1 1,261 15.39% 0 روز دستی
1396/07/24 11:28 جهرم 1,400 1396/07/24 11:18 1,250 10.50% 0 روز دستی
1396/07/24 10:34 کصدف 2,895 1396/07/24 10:13 2,556 11.76% 0 روز دستی
1396/07/24 10:31 واحصا 3,995 1396/07/24 9:51 3,731 5.58% 0 روز دستی
1396/07/23 9:50 واحصا 4,090 1396/07/23 9:43 3,602 12.05% 0 روز دستی
1396/07/23 9:46 کصدف 2,876 1396/07/23 9:36 2,557 10.98% 0 روز دستی
1396/07/29 10:22 تابا 3,850 1396/07/23 9:24 3,523 7.78% 6 روز دستی
1396/07/24 9:30 ساراب 1,298 1396/07/22 10:58 1,180 8.50% 2 روز دستی
1396/07/25 9:55 بشهاب 5,400 1396/07/22 10:7 4,950 7.59% 3 روز دستی
1396/07/22 9:40 جهرم 1,262 1396/07/22 9:32 1,060 17.56% 0 روز دستی
1396/08/15 9:15 شزنگ 14,023 1396/07/22 9:16 9,900 40.15% 23 روز دستی
1396/07/19 10:52 جهرم 1,150 1396/07/19 10:44 1,050 8.02% 0 روز دستی
1396/07/19 10:27 گکیش 3,875 1396/07/19 9:32 3,501 9.18% 0 روز دستی
1396/07/19 9:13 واحصا 4,200 1396/07/19 9:3 3,700 12.01% 0 روز دستی
1396/07/18 10:22 واحصا 4,400 1396/07/18 10:19 3,970 9.33% 0 روز دستی
1396/07/18 10:2 کصدف 2,340 1396/07/18 9:56 2,101 9.88% 0 روز دستی
1396/07/18 9:30 واحصا 4,420 1396/07/18 9:19 3,950 10.40% 0 روز دستی
1396/07/17 10:21 کصدف 2,405 1396/07/17 10:18 2,136 11.09% 0 روز دستی
1396/07/17 10:22 واحصا 4,488 1396/07/17 10:2 3,907 13.37% 0 روز دستی
1396/07/17 9:59 کصدف 2,607 1396/07/17 9:54 2,136 20.55% 0 روز دستی
1396/07/16 11:40 تشتاد 4,659 1396/07/16 10:18 4,292 7.05% 0 روز دستی
1396/07/19 9:23 غشوکو 5,800 1396/07/16 9:43 5,590 2.26% 3 روز دستی
1396/07/17 9:17 واحصا 4,500 1396/07/16 9:5 4,271 3.86% 1 روز دستی
1396/07/15 9:12 کصدف 2,606 1396/07/15 9:10 2,602 -1.35% 0 روز دستی
1396/08/02 9:23 فوکا 2,554 1396/07/15 9:9 2,060 22.48% 17 روز دستی
1396/08/06 13:22 شزنگ 8,800 1396/07/15 9:3 11,900 -27.55% 21 روز دستی
1396/07/12 11:46 واحصا 4,500 1396/07/12 11:9 4,300 3.15% 0 روز دستی
1396/07/12 11:14 فوکا 2,450 1396/07/12 11:0 2,100 15.17% 0 روز دستی
1396/08/15 9:15 وثخوز 3,800 1396/07/12 9:46 3,498 7.13% 33 روز دستی
1396/07/12 10:56 کصدف 3,187 1396/07/11 10:16 2,930 7.27% 1 روز دستی
1396/07/11 9:44 فافزا 5,387 1396/07/11 9:29 5,000 6.24% 0 روز دستی
1396/07/12 9:52 واحیا 6,050 1396/07/11 9:28 5,853 1.87% 1 روز دستی
1396/07/11 9:21 وجامی 1,788 1396/07/10 11:11 1,700 3.68% 1 روز دستی
1396/08/27 9:2 کازرو 1,600 1396/07/10 9:34 1,386 13.94% 47 روز دستی
1396/07/10 11:45 فوکا 2,464 1396/07/10 9:21 2,150 13.10% 0 روز دستی
1396/07/05 10:6 فوکا 2,417 1396/07/05 9:55 2,111 13.00% 0 روز دستی
1396/07/12 9:41 سفارود 902 1396/07/05 9:14 834 6.65% 7 روز دستی
1396/07/05 10:14 ثنظام 2,978 1396/07/05 9:13 2,742 7.11% 0 روز دستی
1396/07/04 11:54 فوکا 2,526 1396/07/04 11:35 2,010 24.17% 0 روز دستی
1396/07/19 22:15 واحصا 3,780 1396/07/04 11:15 4,885 -24.12% 15 روز دستی
1396/07/04 10:2 بایکا 9,624 1396/07/04 9:24 6,417 48.48% 0 روز دستی
1396/07/05 10:47 واحیا 6,300 1396/07/03 12:6 5,987 3.73% 2 روز دستی
1396/07/04 11:20 وآتوس 1,310 1396/07/03 9:33 1,253 3.05% 1 روز دستی
1396/07/03 12:35 فبیرا 1,790 1396/07/03 9:7 1,705 3.49% 0 روز دستی
1396/07/02 10:50 گپارس 6,100 1396/07/02 9:23 5,640 6.66% 0 روز دستی
1396/07/02 10:9 ثعتما 4,400 1396/07/02 9:9 3,924 10.63% 0 روز دستی
1396/07/02 10:33 بایکا 9,449 1396/07/02 9:7 6,417 45.75% 0 روز دستی
1396/07/01 11:47 واحصا 4,990 1396/07/01 9:42 4,401 11.88% 0 روز دستی
1396/07/15 9:23 وسین 1,211 1396/07/01 9:36 1,127 5.95% 14 روز دستی
1396/07/30 12:7 ورازی 1,670 1396/06/29 11:58 1,525 8.01% 32 روز دستی
1396/07/03 9:23 تکنار 6,672 1396/06/29 9:30 6,403 2.70% 5 روز دستی
1396/06/29 12:32 سفارود 930 1396/06/29 9:20 872 5.15% 0 روز دستی
1396/06/29 10:23 واحصا 4,589 1396/06/28 10:51 4,150 9.08% 1 روز دستی
1396/07/10 9:19 کازرو 1,600 1396/06/28 9:42 1,530 3.08% 13 روز دستی
1396/06/29 10:39 غاذر 5,982 1396/06/28 9:30 6,205 -5.09% 1 روز دستی
1396/06/28 10:8 کصدف 3,695 1396/06/27 11:20 3,255 12.02% 1 روز دستی
1396/06/27 11:47 واحصا 4,534 1396/06/26 10:26 4,321 3.43% 1 روز دستی
1396/06/26 9:49 واحصا 4,970 1396/06/26 9:31 4,301 14.05% 0 روز دستی
1396/06/27 9:15 تکنار 6,998 1396/06/26 9:13 6,641 3.88% 1 روز دستی
1396/06/26 9:6 واحصا 4,988 1396/06/25 9:7 4,651 5.75% 1 روز دستی
1396/07/17 5:18 آپ 14,040 1396/06/25 9:5 12,600 9.93% 23 روز دستی
1396/06/25 12:39 تکنار 6,930 1396/06/25 9:3 6,600 3.50% 0 روز دستی
1396/06/22 11:31 کازرو 1,360 1396/06/22 10:58 1,240 8.18% 0 روز دستی
1396/06/25 10:6 ثتوسا 1,526 1396/06/22 10:7 1,470 2.31% 3 روز دستی
1396/06/25 9:17 وآتوس 1,284 1396/06/22 9:59 1,230 2.89% 3 روز دستی
1396/06/22 9:17 کایتا 9,595 1396/06/21 12:0 8,720 8.53% 1 روز دستی
1396/06/22 11:30 فبیرا 1,900 1396/06/21 9:39 1,755 6.76% 1 روز دستی
1396/06/21 9:32 کایتا 9,850 1396/06/21 9:1 8,704 11.67% 0 روز دستی
1396/06/20 9:15 فبیرا 1,935 1396/06/20 9:5 1,771 7.76% 0 روز دستی
1396/06/20 9:49 کصدف 4,400 1396/06/20 9:3 3,350 29.84% 0 روز دستی
1396/06/19 10:23 واحصا 5,878 1396/06/19 10:3 5,080 14.21% 0 روز دستی
1396/06/19 9:29 وملی 13,451 1396/06/19 9:7 12,487 6.22% 0 روز دستی
1396/06/19 11:20 فبیرا 1,948 1396/06/19 9:2 1,766 8.81% 0 روز دستی
1396/06/20 2:22 فالوم 1,159 1396/06/15 9:37 1,240 -8.03% 5 روز دستی
1396/06/15 9:59 وثخوز 3,637 1396/06/15 9:19 3,110 15.45% 0 روز دستی
1396/06/15 10:28 فبیرا 1,976 1396/06/15 9:15 1,900 2.50% 0 روز دستی
1396/07/02 12:40 ثعتما 4,710 1396/06/14 9:33 4,500 3.17% 19 روز دستی
1396/07/11 11:6 کیسون 2,116 1396/06/14 9:6 1,914 9.05% 28 روز دستی
1396/08/01 1:0 خلنت 2,991 1396/06/14 9:2 3,986 -26.46% 48 روز دستی
1396/06/17 1:17 قجام 2,626 1396/06/13 9:46 2,487 4.09% 4 روز دستی
1396/06/13 10:27 وثخوز 3,629 1396/06/13 9:26 3,201 11.87% 0 روز دستی
1396/06/12 9:59 وثخوز 3,890 1396/06/12 9:10 3,440 11.58% 0 روز دستی
1396/06/12 12:35 کرمان 20,340 1396/06/12 9:9 19,512 2.74% 0 روز دستی
1396/06/17 1:15 خفناور 2,850 1396/06/12 9:2 2,784 0.87% 5 روز دستی
1396/06/11 11:6 سایرا 4,510 1396/06/11 9:37 4,310 3.14% 0 روز دستی
1396/06/11 10:21 فبیرا 1,887 1396/06/11 9:30 1,630 14.27% 0 روز دستی
1396/06/20 10:30 فلامی 6,140 1396/06/08 9:30 5,760 5.10% 12 روز دستی
1396/07/02 0:24 قشرین 20,116 1396/06/08 9:28 23,000 -14.04% 25 روز دستی
1396/06/08 9:19 وثخوز 3,650 1396/06/07 9:15 3,201 12.53% 1 روز دستی
1396/07/17 2:22 فن آوا 2,750 1396/06/07 9:11 3,379 -20.11% 41 روز اتوماتیک
1396/06/07 9:13 تجار 3,023 1396/06/07 9:1 2,610 14.32% 0 روز دستی
1396/06/22 21:41 تپکو 780 1396/06/06 9:28 919 -16.63% 17 روز دستی
1396/06/08 9:17 کهرام 3,954 1396/06/06 9:8 3,611 8.00% 2 روز دستی
1396/06/19 11:17 فسا 1,293 1396/06/06 9:6 1,185 7.61% 13 روز دستی
1396/06/25 12:40 وثوق 2,043 1396/06/05 9:13 2,496 -19.65% 20 روز دستی
1396/06/28 0:5 پلاست 4,600 1396/06/05 9:10 5,570 -18.91% 23 روز اتوماتیک
1396/06/05 9:25 حرهشا 6,873 1396/06/05 9:5 6,520 3.91% 0 روز دستی
1396/06/04 9:25 ثعتما 2,745 1396/06/04 9:11 2,513 7.73% 0 روز دستی
1396/06/04 9:26 وثوق 2,550 1396/06/04 9:7 2,440 3.01% 0 روز دستی
1396/06/04 9:24 گپارس 6,780 1396/06/04 9:6 6,118 9.32% 0 روز دستی
1396/06/01 12:31 شوش 34,600 1396/06/01 9:42 32,500 4.96% 0 روز دستی
1396/07/17 2:21 غالبر 1,862 1396/06/01 9:3 2,370 -22.93% 47 روز اتوماتیک
1396/06/28 10:18 کمرجان 13,639 1396/06/01 9:0 12,140 10.85% 27 روز دستی
1396/08/03 1:23 فلات 2,450 1396/05/31 10:30 3,027 -20.56% 64 روز اتوماتیک
1396/07/16 0:35 ثاژن 2,565 1396/05/31 9:19 3,278 -23.25% 47 روز اتوماتیک
1396/06/08 9:18 شفارس 2,435 1396/05/31 9:3 2,307 4.05% 8 روز دستی
1396/06/29 0:34 پتایر 4,250 1396/05/30 9:34 4,030 3.96% 30 روز اتوماتیک
1396/05/31 9:46 فملی 2,021 1396/05/30 9:12 1,922 3.65% 1 روز دستی
1396/07/12 0:24 تکشا 4,600 1396/05/30 9:3 5,355 -15.60% 44 روز اتوماتیک
1396/05/29 11:22 غدام 7,400 1396/05/29 9:24 6,925 5.36% 0 روز دستی
1396/08/07 9:17 کترام 3,209 1396/05/29 9:19 2,939 7.69% 70 روز دستی
1396/05/29 11:24 خموتور 7,459 1396/05/28 10:0 7,102 3.53% 1 روز دستی
1396/06/07 1:7 کابگن 1,350 1396/05/25 9:27 1,592 -16.70% 13 روز اتوماتیک
1396/05/28 10:34 فافزا 5,050 1396/05/25 9:18 4,682 6.36% 3 روز دستی
1396/05/25 11:13 تپولا 2,070 1396/05/24 11:10 1,959 4.17% 1 روز دستی
1396/06/22 0:28 وآرین 750 1396/05/24 9:33 900 -18.17% 29 روز اتوماتیک
1396/06/05 9:42 شیراز 2,104 1396/05/23 12:9 1,930 7.52% 13 روز دستی
1396/05/30 12:30 حکشتی 4,100 1396/05/23 12:3 3,980 1.52% 7 روز دستی
1396/05/24 11:28 سقاین 19,869 1396/05/22 11:34 19,050 2.80% 2 روز دستی
1396/06/04 9:27 قشهد 8,389 1396/05/22 10:53 8,000 3.36% 13 روز دستی
1396/08/14 1:42 مفاخر 4,641 1396/05/22 10:49 4,171 9.77% 84 روز اتوماتیک
1396/06/15 1:18 قلرست 6,000 1396/05/21 12:23 7,093 -16.91% 25 روز اتوماتیک
1396/05/31 10:6 فولاژ 1,991 1396/05/21 10:36 1,930 1.66% 10 روز دستی
1396/05/22 12:10 لپیام 1,780 1396/05/21 9:12 1,610 9.06% 1 روز دستی