` جدیدترین سیگنال خرید های ثبت شده | سود های کسب شده و سابقه تحلیلگر روح اله ضیائی

روح اله ضیائی

تاریخ عضویت

1396/04/12 10:41


دنبال کردن

رتبه

10

سطح تحلیلگر

حرفه اینمودار رشد سرمایه


1396/09/26 10:1

سیگنال برای بازدهی : 75.98%

با ریسک : 28.06%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : س...


15,088  ریال

جزئیات
1396/09/26 9:10

سیگنال برای بازدهی : 53.84%

با ریسک : 28.68%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : و...


15,088  ریال

جزئیات
1396/09/25 9:32

سیگنال برای بازدهی : 71.21%

با ریسک : 35.71%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ز...


15,088  ریال

جزئیات
1396/09/25 9:8

سیگنال برای بازدهی : 57.67%

با ریسک : 26.86%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : و...


15,088  ریال

جزئیات
1396/09/22 9:36

سیگنال برای بازدهی : 62.6%

با ریسک : 28%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : خ...


15,088  ریال

جزئیات
1396/09/21 9:23

سیگنال برای بازدهی : 62.43%

با ریسک : 33.67%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : و...


15,088  ریال

جزئیات
1396/09/21 9:19

سیگنال برای بازدهی : 51.97%

با ریسک : 25.97%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : ک...


15,088  ریال

جزئیات
1396/09/20 9:4

سیگنال برای بازدهی : 50.43%

با ریسک : 25.53%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : غ...


15,088  ریال

جزئیات
1396/09/19 12:21

سیگنال برای بازدهی : 71.59%

با ریسک : 38.76%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : و...


15,088  ریال

جزئیات
1396/09/18 10:6

سیگنال برای بازدهی : 73.5%

با ریسک : 28.58%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : و...


15,088  ریال

جزئیات
1396/09/18 9:6

سیگنال برای بازدهی : 71.16%

با ریسک : 36.75%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : ج...


15,088  ریال

جزئیات
1396/09/13 9:30

سیگنال برای بازدهی : 50.27%

با ریسک : 25.61%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : م...


15,088  ریال

جزئیات
1396/09/12 9:42

سیگنال برای بازدهی : 67.89%

با ریسک : 31.41%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : پ...


15,088  ریال

جزئیات
1396/09/12 9:38

سیگنال برای بازدهی : 66.29%

با ریسک : 33.27%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : خ...


15,088  ریال

جزئیات
1396/09/11 9:2

سیگنال برای بازدهی : 62.71%

با ریسک : 33.08%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ک...


15,088  ریال

جزئیات
1396/09/11 9:0

سیگنال برای بازدهی : 63.34%

با ریسک : 24.58%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ب...


15,088  ریال

جزئیات
1396/09/08 12:23

سیگنال برای بازدهی : 98.25%

با ریسک : 39.08%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : ث...


15,088  ریال

جزئیات
1396/09/08 9:7

سیگنال برای بازدهی : 64.7%

با ریسک : 36.86%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : و...


15,088  ریال

جزئیات
1396/09/08 9:6

سیگنال برای بازدهی : 67.7%

با ریسک : 33.82%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : ش...


15,088  ریال

جزئیات
1396/09/07 9:2

سیگنال برای بازدهی : 48.01%

با ریسک : 26.74%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ف...


15,088  ریال

جزئیات
1396/09/05 9:34

سیگنال برای بازدهی : 74.69%

با ریسک : 32.45%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : و...


15,088  ریال

جزئیات

تعداد کل
پیش بینی ها:

242

تعداد پیش بینی های موفق:

91

تعداد پیش بینی های ناموفق:

16

تعداد پیش بینی های باز:

135


 • احتمال موفقیت

  85.05%


 • میانگین سود ها

  14.11%


 • میانگین ضرر ها

  -20.61%

 • میانگین روز انتظار

  42

سیگنال فروش نماد قیمت فروش سیگنال خرید قیمت خرید بازدهی کسب شده در مدت نوع بسته شدن موفق جزییات
1396/09/25 9:12 وسپهح 313 1396/09/22 9:39 261 18.42% 3 روز دستی
1396/09/22 9:0 کرازیح 1,099 1396/09/19 9:38 932 16.42% 3 روز دستی
1396/09/26 9:7 کچاد 2,140 1396/09/14 10:10 1,804 17.13% 12 روز دستی
1396/09/25 9:5 ثباغ 1,760 1396/09/14 9:39 1,560 11.32% 11 روز دستی
1396/09/26 9:4 ذوب 895 1396/09/13 9:23 793 11.36% 13 روز دستی
1396/09/19 10:8 وسرمد 1,985 1396/09/07 9:7 1,490 31.72% 12 روز دستی
1396/09/14 9:21 کرازیح 860 1396/09/04 12:9 748 13.47% 10 روز دستی
1396/09/26 9:3 کگل 3,268 1396/09/01 9:5 2,745 17.55% 25 روز دستی
1396/09/08 9:4 کنور 2,888 1396/08/30 9:14 2,333 22.29% 8 روز دستی
1396/09/04 9:32 شبندر 7,073 1396/08/27 9:47 6,266 11.38% 7 روز دستی
1396/09/19 9:1 خپارس 895 1396/08/21 11:46 784 12.66% 28 روز دستی
1396/09/21 9:3 سمگا 2,095 1396/08/16 9:31 1,820 13.61% 35 روز دستی
1396/09/19 9:13 کرازیح 1,085 1396/08/15 9:13 860 24.66% 34 روز دستی
1396/09/08 9:9 شفن 26,866 1396/08/10 11:18 23,469 12.97% 28 روز دستی
1396/08/30 9:16 شاوان 15,350 1396/08/09 10:10 13,020 16.40% 21 روز دستی
1396/09/07 9:0 فایرا 1,749 1396/08/08 10:12 1,445 19.54% 29 روز دستی
1396/08/29 9:13 وخارزم 830 1396/08/07 10:8 710 15.40% 22 روز دستی
1396/09/19 9:5 کرازی 2,228 1396/08/07 10:7 1,863 18.09% 42 روز دستی
1396/09/01 9:3 شراز 15,280 1396/08/06 10:2 12,985 16.17% 25 روز دستی
1396/09/19 9:6 شسپا 10,539 1396/08/06 10:0 9,201 13.04% 43 روز دستی
1396/09/04 9:41 کاوه 2,450 1396/08/01 10:4 1,989 21.68% 33 روز دستی
1396/09/25 9:1 فخوز 4,780 1396/07/26 9:28 3,927 20.22% 59 روز دستی
1396/09/11 9:0 شیراز 2,849 1396/07/24 9:1 2,313 21.67% 47 روز دستی
1396/09/26 1:6 سپاهاح 76 1396/07/23 9:7 174 -57.82% 63 روز اتوماتیک
1396/08/07 12:14 شتران 3,857 1396/07/22 9:33 3,290 15.73% 15 روز دستی
1396/08/09 10:24 فلات 2,980 1396/07/18 9:7 2,500 17.70% 21 روز دستی
1396/07/12 9:5 خمحور 2,847 1396/07/03 9:26 2,370 18.63% 9 روز دستی
1396/09/25 9:2 وسپه 1,366 1396/07/03 9:6 1,218 10.65% 82 روز دستی
1396/07/24 9:3 وسین 1,319 1396/07/01 9:1 1,149 13.30% 23 روز دستی
1396/07/03 9:8 چدن 2,930 1396/06/29 9:3 2,600 11.19% 5 روز دستی
1396/08/07 12:17 سیستم 4,471 1396/06/28 9:42 3,850 14.63% 40 روز دستی
1396/07/02 12:5 داسوه 17,027 1396/06/26 9:29 15,000 12.01% 7 روز دستی
1396/08/09 9:56 انرژی3 5,779 1396/06/22 9:3 4,700 21.46% 48 روز دستی
1396/09/08 10:19 خبهمن 1,142 1396/06/21 11:6 939 20.12% 78 روز دستی
1396/08/30 9:4 سیلام 3,316 1396/06/15 9:12 2,750 19.08% 76 روز دستی
1396/08/30 9:3 شپنا 3,980 1396/06/14 9:30 3,094 27.14% 77 روز دستی
1396/08/01 9:12 پارسان 2,055 1396/06/13 9:52 1,809 12.10% 49 روز دستی
1396/06/29 12:28 فایرا 1,550 1396/06/13 9:25 1,339 14.26% 16 روز دستی
1396/06/13 9:10 فایرا 1,387 1396/06/11 9:19 1,216 12.56% 2 روز دستی
1396/08/10 9:9 شبندر 6,228 1396/06/07 11:32 4,685 31.43% 64 روز دستی
1396/08/24 1:13 فولاژ 1,520 1396/06/07 10:23 1,980 -24.73% 78 روز اتوماتیک
1396/09/02 0:53 فسپا 2,250 1396/06/06 12:12 2,713 -18.57% 87 روز اتوماتیک
1396/08/15 9:9 رمپنا 7,580 1396/06/06 10:50 6,640 12.66% 70 روز دستی
1396/06/19 8:52 ومعادن 1,530 1396/06/05 10:59 1,408 7.16% 14 روز دستی
1396/07/04 9:6 تکمبا 910 1396/06/04 11:27 783 14.72% 31 روز دستی
1396/07/10 8:46 شفارا 4,510 1396/06/04 10:10 3,800 17.18% 37 روز دستی
1396/06/29 10:34 سجام 990 1396/06/01 10:4 861 13.48% 28 روز دستی
1396/06/07 10:11 شخارک 14,500 1396/05/31 9:17 12,800 11.78% 7 روز دستی
1396/06/29 8:39 شیراز 2,260 1396/05/31 9:15 1,911 16.76% 29 روز دستی
1396/05/31 9:24 فلات 3,128 1396/05/29 9:43 2,670 15.65% 2 روز دستی
1396/06/26 9:2 شتران 3,140 1396/05/28 9:44 2,698 14.88% 29 روز دستی
1396/06/08 11:54 فپنتا 13,899 1396/05/25 9:35 12,309 11.42% 14 روز دستی
1396/08/21 9:36 وسرمد 1,779 1396/05/25 9:22 1,300 35.35% 88 روز دستی
1396/06/04 10:25 ومعادن 1,468 1396/05/23 10:8 1,281 13.10% 12 روز دستی
1396/05/31 9:0 کفرا 3,760 1396/05/23 10:6 3,071 20.94% 8 روز دستی
1396/07/18 1:26 غدیس 4,026 1396/05/22 10:11 5,248 -24.79% 58 روز دستی
1396/06/05 9:4 فملی 2,126 1396/05/18 9:19 1,880 11.59% 18 روز دستی
1396/08/06 10:1 شرانل 5,059 1396/05/17 10:12 4,220 18.38% 81 روز دستی
1396/06/15 9:8 فخوز 4,148 1396/05/17 10:10 3,750 9.11% 29 روز دستی
1396/08/16 9:6 مفاخر 4,550 1396/05/16 9:21 4,064 10.46% 92 روز دستی
1396/06/07 11:33 ارفع 3,630 1396/05/16 9:16 3,184 12.51% 22 روز دستی
1396/06/11 9:13 دکوثر 1,950 1396/05/15 10:20 1,713 12.34% 27 روز دستی
1396/06/13 9:19 شکربن 3,612 1396/05/15 10:17 3,261 9.26% 29 روز دستی
1396/08/11 1:38 ستران 1,615 1396/05/14 9:2 2,120 -25.32% 89 روز اتوماتیک
1396/06/04 9:37 کسعدی 2,076 1396/05/14 9:2 1,800 13.83% 21 روز دستی
1396/08/27 8:35 وسبحان 1,369 1396/05/14 9:2 1,209 11.73% 105 روز دستی
1396/08/21 9:18 شپاس 3,458 1396/05/11 10:34 2,951 15.68% 102 روز دستی
1396/07/29 23:27 شیراز 2,506 1396/05/11 10:10 1,983 24.87% 81 روز دستی
1396/06/08 9:1 ذوب 920 1396/05/10 11:17 780 16.45% 29 روز دستی
1396/05/25 9:37 شتران 2,640 1396/05/09 9:22 2,353 10.70% 16 روز دستی
1396/08/04 6:21 ورنا 799 1396/05/09 9:3 1,016 -22.86% 87 روز اتوماتیک
1396/09/11 10:51 وتوسم 1,599 1396/05/08 10:53 1,401 12.63% 125 روز دستی
1396/06/14 9:25 وصندوق 1,430 1396/05/08 9:33 1,283 9.96% 37 روز دستی
1396/07/15 13:53 بفجر 5,690 1396/05/07 11:53 5,040 11.40% 70 روز دستی
1396/09/01 0:38 توریل 1,890 1396/05/07 9:13 2,183 -14.92% 116 روز اتوماتیک
1396/05/08 10:14 فولاد 1,661 1396/05/04 10:27 1,546 5.94% 4 روز دستی
1396/05/10 9:38 پارسیان 1,798 1396/05/04 9:7 1,633 8.60% 6 روز دستی
1396/07/02 8:57 شپدیس 6,368 1396/05/03 10:59 5,637 11.47% 61 روز دستی
1396/07/02 9:36 شجم 2,371 1396/05/03 9:1 2,040 14.73% 61 روز دستی
1396/05/02 9:11 ونفت 1,923 1396/05/01 9:3 1,750 8.39% 1 روز دستی
1396/08/15 11:58 شاراکح 1,392 1396/04/28 9:41 950 45.03% 110 روز دستی
1396/06/11 10:54 وخارزم 810 1396/04/28 9:11 723 10.53% 45 روز دستی
1396/07/16 12:10 دماوند 8,007 1396/04/28 9:10 7,401 6.69% 81 روز دستی
1396/05/01 9:2 وتوکا 1,179 1396/04/27 9:4 1,075 8.17% 5 روز دستی
1396/04/28 9:19 غگلح 14,690 1396/04/26 9:47 13,050 11.07% 2 روز دستی
1396/09/19 0:29 وصنعتح 49 1396/04/26 9:18 62 -22.47% 146 روز اتوماتیک
1396/05/18 0:43 تپمپی 2,850 1396/04/26 9:3 3,362 -16.73% 23 روز دستی
1396/05/02 10:32 کساوه 2,900 1396/04/25 10:27 2,454 16.67% 8 روز دستی
1396/09/08 9:0 وسپه 1,336 1396/04/24 10:38 1,137 16.00% 137 روز دستی
1396/04/24 10:40 وصنعتح 70 1396/04/24 10:21 64 7.88% 0 روز دستی
1396/07/17 0:54 دبالک 2,517 1396/04/21 11:17 3,385 -27.14% 89 روز اتوماتیک
1396/05/01 9:1 فلات 2,885 1396/04/21 10:49 2,471 15.25% 11 روز دستی
1396/09/26 9:8 وغدیر 1,357 1396/04/20 11:28 1,055 27.13% 159 روز دستی
1396/05/02 8:59 فولاد 1,602 1396/04/19 9:13 1,361 16.21% 14 روز دستی
1396/09/08 1:14 ثاخت 763 1396/04/19 9:7 951 -21.27% 142 روز اتوماتیک
1396/06/13 9:16 پترول 1,385 1396/04/19 9:4 1,233 10.83% 56 روز دستی
1396/07/17 0:54 کنور 2,470 1396/04/18 9:30 2,900 -16.33% 92 روز اتوماتیک
1396/06/13 0:53 حتوکا 2,200 1396/04/18 9:0 2,499 -13.46% 57 روز اتوماتیک
1396/06/29 9:19 پارسان 1,938 1396/04/17 9:22 1,735 10.20% 74 روز دستی
1396/04/20 9:5 وصنعتح 70 1396/04/17 9:15 60 15.17% 3 روز دستی
1396/05/19 0:57 تاپیکو 1,700 1396/04/14 11:31 1,809 -7.53% 36 روز اتوماتیک
1396/05/24 1:23 اتکای 1,180 1396/04/14 10:19 1,259 -7.77% 41 روز اتوماتیک
1396/05/04 9:53 ثمسکن 888 1396/04/14 9:1 784 11.77% 21 روز دستی
1396/04/28 1:33 خبهمن 2,109 1396/04/13 9:59 1,897 9.68% 15 روز اتوماتیک
1396/05/31 1:23 ثنوسا 1,510 1396/04/13 9:37 1,615 -8.00% 49 روز اتوماتیک
1396/04/17 23:35 ولساپا 1,425 1396/04/12 12:6 1,360 3.28% 5 روز دستی
1396/04/26 9:4 ونفت 1,755 1396/04/12 10:43 1,625 6.50% 14 روز دستی