` جدیدترین سیگنال خرید های ثبت شده | سود های کسب شده و سابقه تحلیلگر روح اله ضیائی

روح اله ضیائی

صدتحلیل- روح اله ضیائی

تاریخ عضویت

1396/04/12 10:41


دنبال کردن

رتبه

862

سطح تحلیلگر

جدید

1396/12/15 10:24

سیگنال برای بازدهی : 56.99%

با ریسک : 27.92%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : پ...


0  ریال

جزئیات
1396/12/06 11:26

سیگنال برای بازدهی : 56.73%

با ریسک : 25.55%

انتظار بازدهی در :300روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : خ...


0  ریال

جزئیات
1396/12/06 11:25

سیگنال برای بازدهی : 54.05%

با ریسک : 24.43%

انتظار بازدهی در :300روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : ک...


0  ریال

جزئیات
1396/12/06 11:23

سیگنال برای بازدهی : 54.63%

با ریسک : 27.15%

انتظار بازدهی در :300روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : ک...


0  ریال

جزئیات
1396/11/29 10:25

سیگنال برای بازدهی : 53.14%

با ریسک : 25.37%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : و...


0  ریال

جزئیات
1396/11/29 10:19

سیگنال برای بازدهی : 61.6%

با ریسک : 24.89%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : د...


0  ریال

جزئیات
1396/11/29 10:15

سیگنال برای بازدهی : 61.2%

با ریسک : 29.92%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : د...


0  ریال

جزئیات
1396/11/28 12:12

سیگنال برای بازدهی : 53.07%

با ریسک : 25.79%

انتظار بازدهی در :210روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : و...


0  ریال

جزئیات
1396/11/25 10:18

سیگنال برای بازدهی : 55.57%

با ریسک : 28.61%

انتظار بازدهی در :240روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ک...


0  ریال

جزئیات
1396/11/24 11:37

سیگنال برای بازدهی : 86.67%

با ریسک : 36.98%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : س...


0  ریال

جزئیات
1396/11/24 11:37

سیگنال برای بازدهی : 47.53%

با ریسک : 22.42%

انتظار بازدهی در :300روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ت...


0  ریال

جزئیات
1396/11/24 11:21

سیگنال برای بازدهی : 86.42%

با ریسک : 41.1%

انتظار بازدهی در :210روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : و...


0  ریال

جزئیات
1396/11/17 10:12

سیگنال برای بازدهی : 94.14%

با ریسک : 30.36%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : ح...


0  ریال

جزئیات
1396/11/10 9:56

سیگنال برای بازدهی : 90.41%

با ریسک : 35.02%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ح...


0  ریال

جزئیات
1396/11/10 9:38

سیگنال برای بازدهی : 68.14%

با ریسک : 25.61%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : پ...


0  ریال

جزئیات
1396/11/10 9:11

سیگنال برای بازدهی : 57.86%

با ریسک : 21.82%

انتظار بازدهی در :300روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ش...


0  ریال

جزئیات
1396/10/30 12:5

سیگنال برای بازدهی : 63.63%

با ریسک : 31.44%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ک...


0  ریال

جزئیات
1396/10/30 12:3

سیگنال برای بازدهی : 76.16%

با ریسک : 30.43%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ح...


0  ریال

جزئیات
1396/10/27 11:42

سیگنال برای بازدهی : 67.5%

با ریسک : 28.66%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ت...


0  ریال

جزئیات
1396/10/27 11:37

سیگنال برای بازدهی : 80.06%

با ریسک : 29.43%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : غ...


0  ریال

جزئیات
1396/10/23 12:12

سیگنال برای بازدهی : 64.43%

با ریسک : 30.7%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : س...


0  ریال

جزئیات
نمایش بیشتر

تعداد کل
سیگنال ها:

279

تعداد سیگنال های موفق:

108

تعداد سیگنال های ناموفق:

31

تعداد سیگنال های باز:

140


 • احتمال موفقیت

  77.70%


 • میانگین سود ها

  16.23%


 • میانگین ضرر ها

  -23.95%

 • میانگین روز انتظار

  57

نماد سیگنال خرید قیمت خرید سیگنال فروش قیمت فروش بازدهی کسب شده در مدت (روز) نوع بسته شدن موفق جزییات
کبافق 1396/10/05 10:46 15,600 1396/10/23 12:8 18,300 15.81% 18 دستی
لسرما 1396/10/02 9:4 2,530 1396/11/10 9:3 3,209 25.34% 38 دستی
وسپهح 1396/09/22 9:39 261 1396/09/25 9:12 313 18.42% 3 دستی
وسرمد 1396/09/21 9:23 1,769 1396/10/07 0:28 1,140 -37.06% 16 اتوماتیک
کرازیح 1396/09/19 9:38 932 1396/09/22 9:0 1,099 16.42% 3 دستی
جهرم 1396/09/18 9:6 695 1396/10/05 10:58 830 17.92% 17 دستی
کچاد 1396/09/14 10:10 1,804 1396/09/26 9:7 2,140 17.13% 12 دستی
ثباغ 1396/09/14 9:39 1,560 1396/09/25 9:5 1,760 11.32% 11 دستی
میدکو 1396/09/13 9:30 1,779 1396/10/04 9:0 2,400 33.41% 21 دستی
ذوب 1396/09/13 9:23 793 1396/09/26 9:4 895 11.36% 13 دستی
کطبس 1396/09/11 9:2 2,940 1396/11/10 9:2 3,650 22.65% 59 دستی
بورس 1396/09/11 9:0 3,640 1396/10/09 9:2 4,082 10.64% 28 دستی
وسرمد 1396/09/07 9:7 1,490 1396/09/19 10:8 1,985 31.72% 12 دستی
کرازیح 1396/09/04 12:9 748 1396/09/14 9:21 860 13.47% 10 دستی
کگل 1396/09/01 9:5 2,745 1396/09/26 9:3 3,268 17.55% 25 دستی
کنور 1396/08/30 9:14 2,333 1396/09/08 9:4 2,888 22.29% 8 دستی
فاراک 1396/08/30 9:2 1,301 1396/10/26 1:8 1,000 -24.64% 56 اتوماتیک
پارسیان 1396/08/29 9:1 1,588 1396/11/10 0:6 1,201 -25.87% 71 اتوماتیک
شبندر 1396/08/27 9:47 6,266 1396/09/04 9:32 7,073 11.38% 7 دستی
فسپا 1396/08/21 11:57 2,200 1396/12/24 0:36 1,600 -28.77% 123 اتوماتیک
خپارس 1396/08/21 11:46 784 1396/09/19 9:1 895 12.66% 28 دستی
سمگا 1396/08/16 9:31 1,820 1396/09/21 9:3 2,095 13.61% 35 دستی
کرازیح 1396/08/15 9:13 860 1396/09/19 9:13 1,085 24.66% 34 دستی
شفن 1396/08/10 11:18 23,469 1396/09/08 9:9 26,866 12.97% 28 دستی
کاذر 1396/08/09 10:12 1,794 1396/12/13 0:13 1,230 -32.94% 124 اتوماتیک
شاوان 1396/08/09 10:10 13,020 1396/08/30 9:16 15,350 16.40% 21 دستی
فایرا 1396/08/08 10:12 1,445 1396/09/07 9:0 1,749 19.54% 29 دستی
وخارزم 1396/08/07 10:8 710 1396/08/29 9:13 830 15.40% 22 دستی
کرازی 1396/08/07 10:7 1,863 1396/09/19 9:5 2,228 18.09% 42 دستی
شراز 1396/08/06 10:2 12,985 1396/09/01 9:3 15,280 16.17% 25 دستی
شسپا 1396/08/06 10:0 9,201 1396/09/19 9:6 10,539 13.04% 43 دستی
فاسمین 1396/08/03 9:32 4,170 1396/10/02 9:21 5,030 19.12% 59 دستی
حبندر 1396/08/03 9:0 2,297 1396/11/02 10:15 2,975 28.02% 89 دستی
کاوه 1396/08/01 10:4 1,989 1396/09/04 9:41 2,450 21.68% 33 دستی
فخوز 1396/07/26 9:28 3,927 1396/09/25 9:1 4,780 20.22% 59 دستی
شیراز 1396/07/24 9:1 2,313 1396/09/11 9:0 2,849 21.67% 47 دستی
ولشرق 1396/07/24 9:0 2,230 1396/11/12 0:38 1,666 -26.79% 108 اتوماتیک
سپاهاح 1396/07/23 9:7 174 1396/09/26 1:6 76 -57.82% 63 اتوماتیک
شتران 1396/07/22 9:33 3,290 1396/08/07 12:14 3,857 15.73% 15 دستی
فلات 1396/07/18 9:7 2,500 1396/08/09 10:24 2,980 17.70% 21 دستی
خکاوه 1396/07/15 9:2 760 1396/12/08 11:33 1,127 46.79% 143 دستی
غپاک 1396/07/11 9:39 1,673 1396/10/11 1:13 1,330 -22.00% 90 اتوماتیک
غالبر 1396/07/10 9:9 1,941 1396/10/12 0:8 1,349 -32.00% 92 اتوماتیک
فسرب 1396/07/10 9:4 2,601 1396/10/24 9:43 3,180 20.76% 104 دستی
خمحور 1396/07/03 9:26 2,370 1396/07/12 9:5 2,847 18.63% 9 دستی
وسپه 1396/07/03 9:6 1,218 1396/09/25 9:2 1,366 10.65% 82 دستی
وسین 1396/07/01 9:1 1,149 1396/07/24 9:3 1,319 13.30% 23 دستی
چدن 1396/06/29 9:3 2,600 1396/07/03 9:8 2,930 11.19% 5 دستی
سیستم 1396/06/28 9:42 3,850 1396/08/07 12:17 4,471 14.63% 40 دستی
قاسم 1396/06/28 9:41 4,177 1396/10/11 1:13 2,850 -33.27% 104 اتوماتیک
داسوه 1396/06/26 9:29 15,000 1396/07/02 12:5 17,027 12.01% 7 دستی
انرژی3 1396/06/22 9:3 4,700 1396/08/09 9:56 5,779 21.46% 48 دستی
خبهمن 1396/06/21 11:6 939 1396/09/08 10:19 1,142 20.12% 78 دستی
سیلام 1396/06/15 9:12 2,750 1396/08/30 9:4 3,316 19.08% 76 دستی
شپنا 1396/06/14 9:30 3,094 1396/08/30 9:3 3,980 27.14% 77 دستی
پارسان 1396/06/13 9:52 1,809 1396/08/01 9:12 2,055 12.10% 49 دستی
فایرا 1396/06/13 9:25 1,339 1396/06/29 12:28 1,550 14.26% 16 دستی
فایرا 1396/06/11 9:19 1,216 1396/06/13 9:10 1,387 12.56% 2 دستی
فنوال 1396/06/11 9:12 1,500 1396/11/10 9:4 1,886 24.23% 150 دستی
شبندر 1396/06/07 11:32 4,685 1396/08/10 9:9 6,228 31.43% 64 دستی
فولاژ 1396/06/07 10:23 1,980 1396/08/24 1:13 1,520 -24.73% 78 اتوماتیک
فسپا 1396/06/06 12:12 2,713 1396/09/02 0:53 2,250 -18.57% 87 اتوماتیک
رمپنا 1396/06/06 10:50 6,640 1396/08/15 9:9 7,580 12.66% 70 دستی
ومعادن 1396/06/05 10:59 1,408 1396/06/19 8:52 1,530 7.16% 14 دستی
تکمبا 1396/06/04 11:27 783 1396/07/04 9:6 910 14.72% 31 دستی
وسپه 1396/06/04 10:11 1,170 1396/10/03 9:58 1,450 22.43% 120 دستی
شفارا 1396/06/04 10:10 3,800 1396/07/10 8:46 4,510 17.18% 37 دستی
سجام 1396/06/01 10:4 861 1396/06/29 10:34 990 13.48% 28 دستی
شخارک 1396/05/31 9:17 12,800 1396/06/07 10:11 14,500 11.78% 7 دستی
شیراز 1396/05/31 9:15 1,911 1396/06/29 8:39 2,260 16.76% 29 دستی
غدیس 1396/05/30 9:15 4,972 1396/10/13 0:15 3,693 -27.22% 135 اتوماتیک
فزرین 1396/05/29 9:48 5,645 1396/10/25 11:38 6,870 20.20% 148 دستی
فلات 1396/05/29 9:43 2,670 1396/05/31 9:24 3,128 15.65% 2 دستی
شتران 1396/05/28 9:44 2,698 1396/06/26 9:2 3,140 14.88% 29 دستی
کاما 1396/05/28 9:43 7,884 1396/10/23 12:6 9,710 21.66% 147 دستی
فپنتا 1396/05/25 9:35 12,309 1396/06/08 11:54 13,899 11.42% 14 دستی
وسرمد 1396/05/25 9:22 1,300 1396/08/21 9:36 1,779 35.35% 88 دستی
ومعادن 1396/05/23 10:8 1,281 1396/06/04 10:25 1,468 13.10% 12 دستی
کفرا 1396/05/23 10:6 3,071 1396/05/31 9:0 3,760 20.94% 8 دستی
غدیس 1396/05/22 10:11 5,248 1396/07/18 1:26 4,026 -24.79% 58 دستی
فملی 1396/05/18 9:19 1,880 1396/06/05 9:4 2,126 11.59% 18 دستی
شرانل 1396/05/17 10:12 4,220 1396/08/06 10:1 5,059 18.38% 81 دستی
فخوز 1396/05/17 10:10 3,750 1396/06/15 9:8 4,148 9.11% 29 دستی
مفاخر 1396/05/16 9:21 4,064 1396/08/16 9:6 4,550 10.46% 92 دستی
ارفع 1396/05/16 9:16 3,184 1396/06/07 11:33 3,630 12.51% 22 دستی
دکوثر 1396/05/15 10:20 1,713 1396/06/11 9:13 1,950 12.34% 27 دستی
شکربن 1396/05/15 10:17 3,261 1396/06/13 9:19 3,612 9.26% 29 دستی
فلات 1396/05/15 9:35 3,110 1396/10/11 1:13 2,280 -28.19% 148 اتوماتیک
ستران 1396/05/14 9:2 2,120 1396/08/11 1:38 1,615 -25.32% 89 اتوماتیک
کسعدی 1396/05/14 9:2 1,800 1396/06/04 9:37 2,076 13.83% 21 دستی
وسبحان 1396/05/14 9:2 1,209 1396/08/27 8:35 1,369 11.73% 105 دستی
شپاس 1396/05/11 10:34 2,951 1396/08/21 9:18 3,458 15.68% 102 دستی
شیراز 1396/05/11 10:10 1,983 1396/07/29 23:27 2,506 24.87% 81 دستی
ذوب 1396/05/10 11:17 780 1396/06/08 9:1 920 16.45% 29 دستی
شتران 1396/05/09 9:22 2,353 1396/05/25 9:37 2,640 10.70% 16 دستی
تاپیکو 1396/05/09 9:20 1,310 1396/10/05 10:49 1,529 15.22% 148 دستی
ورنا 1396/05/09 9:3 1,016 1396/08/04 6:21 799 -22.86% 87 اتوماتیک
وتوسم 1396/05/08 10:53 1,401 1396/09/11 10:51 1,599 12.63% 125 دستی
کساوه 1396/05/08 9:37 2,752 1396/10/10 2:0 2,280 -18.65% 154 اتوماتیک
وصندوق 1396/05/08 9:33 1,283 1396/06/14 9:25 1,430 9.96% 37 دستی
بفجر 1396/05/07 11:53 5,040 1396/07/15 13:53 5,690 11.40% 70 دستی
توریل 1396/05/07 9:13 2,183 1396/09/01 0:38 1,890 -14.92% 116 اتوماتیک
فولاد 1396/05/04 10:27 1,546 1396/05/08 10:14 1,661 5.94% 4 دستی
پارسیان 1396/05/04 9:7 1,633 1396/05/10 9:38 1,798 8.60% 6 دستی
شپدیس 1396/05/03 10:59 5,637 1396/07/02 8:57 6,368 11.47% 61 دستی
شجم 1396/05/03 9:1 2,040 1396/07/02 9:36 2,371 14.73% 61 دستی
وارس 1396/05/02 10:21 3,806 1396/10/04 8:47 4,200 8.85% 154 دستی
میدکو 1396/05/01 9:35 1,956 1396/10/03 9:59 2,324 17.31% 154 دستی
ونفت 1396/05/01 9:3 1,750 1396/05/02 9:11 1,923 8.39% 1 دستی
شاراکح 1396/04/28 9:41 950 1396/08/15 11:58 1,392 45.03% 110 دستی
وخارزم 1396/04/28 9:11 723 1396/06/11 10:54 810 10.53% 45 دستی
دماوند 1396/04/28 9:10 7,401 1396/07/16 12:10 8,007 6.69% 81 دستی
وتوکا 1396/04/27 9:4 1,075 1396/05/01 9:2 1,179 8.17% 5 دستی
غگلح 1396/04/26 9:47 13,050 1396/04/28 9:19 14,690 11.07% 2 دستی
وصنعتح 1396/04/26 9:18 62 1396/09/19 0:29 49 -22.47% 146 اتوماتیک
تپمپی 1396/04/26 9:3 3,362 1396/05/18 0:43 2,850 -16.73% 23 دستی
کساوه 1396/04/25 10:27 2,454 1396/05/02 10:32 2,900 16.67% 8 دستی
رتاپ 1396/04/25 9:51 3,019 1396/12/13 0:13 2,380 -22.67% 231 اتوماتیک
وسپه 1396/04/24 10:38 1,137 1396/09/08 9:0 1,336 16.00% 137 دستی
وصنعتح 1396/04/24 10:21 64 1396/04/24 10:40 70 7.88% 0 دستی
دسانکو 1396/04/24 10:21 2,830 1396/10/12 0:7 1,900 -34.36% 171 اتوماتیک
دبالک 1396/04/21 11:17 3,385 1396/07/17 0:54 2,517 -27.14% 89 اتوماتیک
فلات 1396/04/21 10:49 2,471 1396/05/01 9:1 2,885 15.25% 11 دستی
وغدیر 1396/04/20 11:28 1,055 1396/09/26 9:8 1,357 27.13% 159 دستی
بموتو 1396/04/20 11:27 4,261 1396/10/11 1:8 3,545 -18.30% 174 اتوماتیک
فولاد 1396/04/19 9:13 1,361 1396/05/02 8:59 1,602 16.21% 14 دستی
ثاخت 1396/04/19 9:7 951 1396/09/08 1:14 763 -21.27% 142 اتوماتیک
پترول 1396/04/19 9:4 1,233 1396/06/13 9:16 1,385 10.83% 56 دستی
کنور 1396/04/18 9:30 2,900 1396/07/17 0:54 2,470 -16.33% 92 اتوماتیک
حتوکا 1396/04/18 9:0 2,499 1396/06/13 0:53 2,200 -13.46% 57 اتوماتیک
پارسان 1396/04/17 9:22 1,735 1396/06/29 9:19 1,938 10.20% 74 دستی
وصنعتح 1396/04/17 9:15 60 1396/04/20 9:5 70 15.17% 3 دستی
تاپیکو 1396/04/14 11:31 1,809 1396/05/19 0:57 1,700 -7.53% 36 اتوماتیک
اتکای 1396/04/14 10:19 1,259 1396/05/24 1:23 1,180 -7.77% 41 اتوماتیک
ثمسکن 1396/04/14 9:1 784 1396/05/04 9:53 888 11.77% 21 دستی
خبهمن 1396/04/13 9:59 1,897 1396/04/28 1:33 2,109 9.68% 15 اتوماتیک
ثنوسا 1396/04/13 9:37 1,615 1396/05/31 1:23 1,510 -8.00% 49 اتوماتیک
ولساپا 1396/04/12 12:6 1,360 1396/04/17 23:35 1,425 3.28% 5 دستی
ونفت 1396/04/12 10:43 1,625 1396/04/26 9:4 1,755 6.50% 14 دستی