` جدیدترین سیگنال خرید های ثبت شده | سود های کسب شده و سابقه تحلیلگر محمد علیمحمدنژاد

محمد علیمحمدنژاد

تاریخ عضویت

1395/11/02 15:39


دنبال کردن

رتبه

17

سطح تحلیلگر

متوسطنمودار رشد سرمایه


1396/08/30 9:2

سیگنال برای بازدهی : 113.8%

با ریسک : 19.35%

انتظار بازدهی در :240روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : خ...


10,000  ریال

جزئیات
1396/08/29 9:6

سیگنال برای بازدهی : 58.93%

با ریسک : 25.11%

انتظار بازدهی در :300روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ف...


10,000  ریال

جزئیات
1396/08/27 12:1

سیگنال برای بازدهی : 98.5%

با ریسک : 20.49%

انتظار بازدهی در :240روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ح...


10,000  ریال

جزئیات
1396/08/24 9:6

سیگنال برای بازدهی : 67.6%

با ریسک : 16.1%

انتظار بازدهی در :240روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ف...


10,000  ریال

جزئیات
1396/08/23 11:48

سیگنال برای بازدهی : 67.08%

با ریسک : 18.74%

انتظار بازدهی در :300روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ف...


10,000  ریال

جزئیات
1396/08/22 9:28

سیگنال برای بازدهی : 79.57%

با ریسک : 27.43%

انتظار بازدهی در :210روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ث...


10,000  ریال

جزئیات
1396/08/21 9:27

سیگنال برای بازدهی : 61.51%

با ریسک : 20%

انتظار بازدهی در :240روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : و...


10,000  ریال

جزئیات
1396/08/20 9:42

سیگنال برای بازدهی : 47.16%

با ریسک : 15.01%

انتظار بازدهی در :180روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ب...


10,000  ریال

جزئیات
1396/08/17 12:37

سیگنال برای بازدهی : 108.03%

با ریسک : 20.31%

انتظار بازدهی در :300روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ب...


10,000  ریال

جزئیات
1396/08/15 12:20

سیگنال برای بازدهی : 53.97%

با ریسک : 18.66%

انتظار بازدهی در :270روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ت...


10,000  ریال

جزئیات
1396/08/15 11:47

سیگنال برای بازدهی : 71%

با ریسک : 16.05%

انتظار بازدهی در :240روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ث...


10,000  ریال

جزئیات
1396/08/14 9:3

سیگنال برای بازدهی : 31.65%

با ریسک : 14.54%

انتظار بازدهی در :180روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : س...


10,000  ریال

جزئیات
1396/08/13 9:24

سیگنال برای بازدهی : 61.63%

با ریسک : 24.01%

انتظار بازدهی در :300روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : و...


10,000  ریال

جزئیات
1396/08/10 12:0

سیگنال برای بازدهی : 79.76%

با ریسک : 19.36%

انتظار بازدهی در :240روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : پ...


10,000  ریال

جزئیات
1396/08/08 9:1

سیگنال برای بازدهی : 40.14%

با ریسک : 16.51%

انتظار بازدهی در :270روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : پ...


10,000  ریال

جزئیات
1396/08/07 9:39

سیگنال برای بازدهی : 91.76%

با ریسک : 18.67%

انتظار بازدهی در :300روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : خ...


10,000  ریال

جزئیات
1396/08/06 9:29

سیگنال برای بازدهی : 140.92%

با ریسک : 20.35%

انتظار بازدهی در :300روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : خ...


10,000  ریال

جزئیات
1396/08/06 9:29

سیگنال برای بازدهی : 110.66%

با ریسک : 20.38%

انتظار بازدهی در :300روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : خ...


10,000  ریال

جزئیات
1396/08/06 9:8

سیگنال برای بازدهی : 114.87%

با ریسک : 21.09%

انتظار بازدهی در :300روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : خ...


10,000  ریال

جزئیات
1396/08/02 11:24

سیگنال برای بازدهی : 191.76%

با ریسک : 23.3%

انتظار بازدهی در :270روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : خ...


10,000  ریال

جزئیات
1396/08/02 11:21

سیگنال برای بازدهی : 80.74%

با ریسک : 25.29%

انتظار بازدهی در :180روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ک...


10,000  ریال

جزئیات

تعداد کل
پیش بینی ها:

318

تعداد پیش بینی های موفق:

113

تعداد پیش بینی های ناموفق:

57

تعداد پیش بینی های باز:

148


 • احتمال موفقیت

  66.47%


 • میانگین سود ها

  13.23%


 • میانگین ضرر ها

  -11.65%

 • میانگین روز انتظار

  50

سیگنال فروش نماد قیمت فروش سیگنال خرید قیمت خرید بازدهی کسب شده در مدت نوع بسته شدن موفق جزییات
1396/09/01 0:38 پتایر 3,380 1396/07/16 9:36 3,801 -12.58% 45 روز اتوماتیک
1396/08/30 22:5 شاوان 15,366 1396/07/10 11:20 12,877 17.83% 50 روز دستی
1396/07/16 3:32 غالبر 1,914 1396/07/10 9:15 2,205 -14.70% 6 روز دستی
1396/08/21 20:14 تایرا 2,658 1396/07/02 10:6 2,188 19.98% 49 روز دستی
1396/06/27 21:58 پسهند 3,030 1396/06/20 11:27 2,715 10.10% 7 روز دستی
1396/07/18 1:26 ثاباد 2,192 1396/06/12 10:17 2,703 -20.40% 37 روز دستی
1396/09/03 15:33 شاوان 15,450 1396/06/08 9:2 12,750 19.68% 86 روز دستی
1396/07/04 22:37 غشاذر 2,350 1396/05/31 9:17 1,770 31.27% 36 روز دستی
1396/07/10 15:29 کمنگنز 3,203 1396/05/30 11:18 2,568 23.23% 42 روز دستی
1396/06/29 22:14 وتوصا 1,709 1396/05/30 11:15 1,513 11.45% 30 روز دستی
1396/07/05 1:32 شستان 830 1396/05/28 10:36 1,031 -21.00% 39 روز دستی
1396/08/12 16:49 مفاخر 4,617 1396/05/28 9:3 4,011 13.61% 76 روز دستی
1396/06/01 0:23 کماسه 3,669 1396/05/22 11:22 4,240 -14.97% 10 روز دستی
1396/07/19 0:47 حپترو 3,415 1396/05/18 11:0 4,228 -20.73% 63 روز دستی
1396/09/02 0:53 ثعمرا 1,193 1396/05/18 9:38 1,542 -24.13% 106 روز اتوماتیک
1396/08/01 1:0 خزامیا 689 1396/05/16 10:14 784 -13.62% 77 روز دستی
1396/05/23 0:55 وبیمه 2,903 1396/05/15 10:45 3,273 -12.80% 8 روز دستی
1396/05/17 0:22 وبیمه 3,127 1396/05/08 9:32 3,362 -8.49% 9 روز دستی
1396/05/17 0:22 پسهند 2,951 1396/05/08 9:31 3,185 -8.85% 9 روز دستی
1396/05/16 1:25 مداران 4,669 1396/05/04 9:44 5,007 -8.25% 12 روز دستی
1396/06/13 0:53 فنوال 1,474 1396/05/04 9:5 1,631 -11.13% 40 روز دستی
1396/05/17 0:22 شتوکا 5,900 1396/05/03 11:51 6,111 -4.95% 14 روز دستی
1396/06/14 0:54 وملت 755 1396/05/03 9:35 826 -10.10% 42 روز دستی
1396/05/12 0:53 چکاپا 3,330 1396/05/02 11:3 3,501 -6.38% 10 روز دستی
1396/05/08 0:54 پسهند 3,060 1396/05/02 10:58 3,317 -9.25% 6 روز دستی
1396/05/09 1:23 چکارن 5,420 1396/04/28 11:29 5,900 -9.64% 12 روز دستی
1396/05/10 0:23 ثرود 1,370 1396/04/28 9:27 1,535 -12.25% 13 روز دستی
1396/07/17 5:23 ساینا 4,756 1396/04/27 10:35 5,032 -6.98% 83 روز دستی
1396/06/13 0:53 ثاژن 3,134 1396/04/27 9:23 3,540 -12.97% 48 روز دستی
1396/06/22 19:28 وشمال 950 1396/04/26 12:4 767 22.36% 58 روز دستی
1396/07/16 3:31 خصدرا 6,894 1396/04/26 12:0 8,080 -16.18% 83 روز دستی
1396/05/25 0:24 کیسون 1,612 1396/04/25 12:24 1,838 -13.80% 31 روز دستی
1396/05/17 11:50 وبیمه 3,165 1396/04/24 11:24 3,380 -7.86% 24 روز دستی
1396/05/29 0:40 کماسه 4,079 1396/04/20 10:59 4,290 -6.42% 40 روز دستی
1396/05/31 1:23 ثعمرا 1,425 1396/04/19 10:35 1,509 -7.07% 43 روز دستی
1396/04/27 0:24 فمراد 3,219 1396/04/18 12:25 3,442 -7.98% 8 روز دستی
1396/04/27 9:43 خودرو 2,704 1396/04/14 11:59 2,558 4.21% 13 روز دستی
1396/04/20 9:16 سبزوا 1,400 1396/04/14 11:28 1,230 12.32% 6 روز دستی
1396/04/19 9:43 کترام 2,590 1396/04/13 10:50 2,230 14.64% 6 روز دستی
1396/05/24 1:24 ثاباد 3,021 1396/04/13 10:20 3,420 -13.17% 42 روز دستی
1396/06/15 1:18 ثاژن 3,013 1396/04/12 11:40 3,850 -23.24% 65 روز دستی
1396/06/29 0:34 پکرمان 3,150 1396/04/11 9:37 3,462 -10.51% 80 روز دستی
1396/05/17 0:22 وبیمه 3,127 1396/04/11 9:9 4,185 -26.78% 37 روز دستی
1396/06/29 22:9 ثالوند 2,727 1396/04/10 9:13 2,439 10.31% 82 روز دستی
1396/05/26 0:54 کسرا 2,910 1396/04/07 12:11 3,213 -10.93% 50 روز دستی
1396/04/27 10:12 ثرود 1,531 1396/04/07 10:59 1,257 20.30% 20 روز دستی
1396/05/18 12:36 سرچشمه 5,020 1396/04/04 12:29 4,650 6.46% 45 روز دستی
1396/05/29 0:40 خزامیا 742 1396/04/03 12:29 809 -9.78% 57 روز دستی
1396/04/12 9:3 پسهند 3,889 1396/03/29 9:18 3,021 27.23% 14 روز دستی
1396/05/03 9:1 تابا 4,890 1396/03/28 9:0 3,189 51.84% 37 روز دستی
1396/04/11 12:6 کترام 2,180 1396/03/22 9:15 1,800 19.61% 20 روز دستی
1396/03/23 10:2 تکنار 6,420 1396/03/21 12:5 5,580 13.55% 2 روز دستی
1396/03/29 0:22 حسیر 3,000 1396/03/09 19:46 3,300 -10.59% 19 روز اتوماتیک
1396/04/15 0:22 تکنو 3,000 1396/03/08 11:53 2,430 21.96% 38 روز اتوماتیک
1396/03/30 0:49 کنور 2,650 1396/03/08 10:28 2,770 -5.83% 22 روز اتوماتیک
1396/04/21 0:49 مداران 4,908 1396/03/08 10:24 3,421 41.97% 44 روز اتوماتیک
1396/04/06 23:10 شستان 1,257 1396/03/07 19:22 1,060 17.08% 30 روز دستی
1396/03/22 0:35 حپترو 4,400 1396/03/07 11:25 4,950 -12.61% 15 روز اتوماتیک
1396/06/08 11:9 ومعادن 1,500 1396/03/06 10:22 1,240 19.47% 95 روز دستی
1396/06/05 22:53 حسینا 7,200 1396/03/06 9:28 6,366 11.60% 93 روز دستی
1396/07/13 0:23 تمحرکه 1,450 1396/03/05 23:36 1,680 -15.19% 131 روز اتوماتیک
1396/03/18 1:28 خزامیا 820 1396/03/05 23:25 871 -7.36% 12 روز اتوماتیک
1396/04/20 9:11 فولاد 1,520 1396/03/05 23:20 1,390 7.85% 45 روز دستی
1396/06/21 0:35 ولغدر 1,050 1396/03/03 17:22 1,212 -14.87% 110 روز اتوماتیک
1396/04/25 0:56 خصدرا 9,000 1396/03/03 11:47 10,225 -13.48% 53 روز اتوماتیک
1396/05/03 10:11 لکما 720 1396/03/03 11:11 670 5.96% 62 روز دستی
1396/03/12 16:8 خمحور 2,291 1396/03/02 0:32 2,499 -9.82% 11 روز اتوماتیک
1396/04/28 1:33 خبهمن 2,109 1396/03/01 21:57 1,819 14.44% 57 روز اتوماتیک
1396/04/31 16:29 پخش 2,601 1396/02/27 23:57 2,314 10.90% 66 روز دستی
1396/05/03 9:9 دکوثر 1,826 1396/02/27 23:55 1,685 6.87% 68 روز دستی
1396/08/20 19:40 کرماشا 2,864 1396/02/27 0:0 2,555 10.59% 179 روز دستی
1396/05/15 11:44 کمنگنز 2,468 1396/02/26 23:30 2,104 15.80% 82 روز دستی
1396/03/10 9:14 فولای 2,912 1396/02/26 23:27 2,276 26.44% 14 روز دستی
1396/04/27 9:45 فخوز 3,430 1396/02/23 0:1 2,962 14.30% 66 روز دستی
1396/04/17 23:8 حسیر 3,875 1396/02/21 22:26 3,389 12.84% 58 روز دستی
1396/04/20 9:7 مرقام 7,289 1396/02/20 23:39 6,337 13.52% 61 روز دستی
1396/08/16 20:36 ختور 3,240 1396/02/19 13:40 2,851 12.14% 182 روز دستی
1396/05/10 23:48 ارفع 3,250 1396/02/18 10:58 2,798 14.65% 86 روز دستی
1396/05/17 11:51 کهرام 2,653 1396/02/17 9:51 2,340 11.88% 93 روز دستی
1396/06/08 10:21 ذوب 920 1396/02/16 11:49 820 10.70% 116 روز دستی
1396/06/06 9:3 انرژی3 5,270 1396/02/15 23:8 3,862 34.96% 114 روز دستی
1396/03/03 11:36 بالاس 18,650 1396/02/13 17:11 15,002 22.82% 21 روز دستی
1396/03/22 9:18 کپشیر 5,934 1396/02/12 16:13 5,089 15.10% 41 روز دستی
1396/06/07 12:59 پترول 1,419 1396/02/11 0:46 1,121 25.08% 121 روز دستی
1396/04/28 11:18 مداران 5,314 1396/02/10 23:14 3,757 39.94% 80 روز دستی
1396/05/02 9:8 وتوصا 1,430 1396/02/08 21:25 1,240 13.82% 86 روز دستی
1396/03/03 16:41 واتی 2,585 1396/02/03 13:56 2,051 24.54% 31 روز دستی
1396/08/01 23:54 رتکو 9,650 1396/02/02 16:59 8,034 18.61% 184 روز دستی
1396/04/28 11:58 فنوال 1,413 1396/02/02 9:18 1,156 20.73% 88 روز دستی
1396/07/18 23:39 فارس 5,097 1396/02/01 19:42 4,375 15.00% 172 روز دستی
1396/06/13 20:43 شبریز 5,677 1396/01/31 9:33 4,717 18.85% 137 روز دستی
1396/06/08 10:45 شتران 2,780 1396/01/30 11:45 2,350 16.80% 133 روز دستی
1396/02/23 21:51 سدور 1,043 1396/01/30 9:21 860 19.78% 25 روز دستی
1396/02/04 9:30 مداران 4,153 1396/01/29 11:48 3,622 13.16% 6 روز دستی
1396/05/08 9:34 تکنو 2,789 1396/01/23 9:18 2,430 13.27% 109 روز دستی
1396/03/22 12:45 فروس 2,312 1396/01/23 9:17 2,000 14.10% 61 روز دستی
1396/07/10 15:39 خشرق 2,823 1396/01/23 1:10 2,471 12.75% 174 روز دستی
1396/06/25 1:52 ودی 950 1396/01/19 1:19 993 -5.83% 161 روز دستی
1396/03/03 16:34 آسیا 2,046 1396/01/19 1:16 1,660 21.75% 47 روز دستی
1396/08/01 23:53 پارسان 2,058 1396/01/18 21:8 1,745 16.44% 199 روز دستی
1396/05/02 9:34 وتوکا 1,234 1396/01/18 21:1 1,080 12.76% 108 روز دستی
1396/06/25 1:51 ثتران 914 1396/01/18 20:56 1,287 -30.48% 161 روز دستی
1396/07/07 10:24 شبندر 5,162 1396/01/14 17:35 4,387 16.17% 179 روز دستی
1396/05/02 9:6 توریل 2,331 1396/01/14 15:28 1,922 19.78% 112 روز دستی
1396/03/27 10:56 ساینا 5,650 1396/01/13 21:41 4,666 19.59% 76 روز دستی
1396/01/28 10:48 پسهند 3,135 1396/01/13 21:41 2,200 41.00% 15 روز دستی
1396/01/07 13:37 کسرا 3,371 1395/12/21 11:27 3,050 9.02% 16 روز دستی
1396/02/06 11:16 قصفها 7,198 1395/12/20 21:15 5,273 35.01% 47 روز دستی
1396/06/25 1:50 حخزر 2,775 1395/12/20 21:14 2,829 -3.41% 189 روز دستی
1396/01/28 10:56 ونفت 2,203 1395/12/18 1:16 1,799 20.96% 40 روز دستی
1396/02/03 12:50 پاسا 2,216 1395/12/18 0:36 1,730 26.59% 47 روز دستی
1396/01/28 10:57 لابسا 3,627 1395/12/18 0:5 2,765 29.68% 40 روز دستی
1396/06/25 1:50 البرز 1,131 1395/12/16 23:2 1,229 -9.47% 193 روز دستی
1395/12/17 10:26 غپاک 1,637 1395/12/15 19:10 1,574 2.50% 2 روز دستی
1396/01/03 23:52 کترام 1,130 1395/12/15 10:31 868 28.68% 19 روز دستی
1396/01/16 0:43 تکمبا 856 1395/12/15 10:30 747 13.09% 31 روز دستی
1396/01/29 11:39 فمراد 4,787 1395/12/10 10:19 4,610 2.34% 49 روز دستی
1395/12/18 17:55 وتوصا 1,110 1395/12/09 10:13 1,090 0.33% 9 روز دستی
1396/01/29 11:39 مداران 3,785 1395/12/09 9:51 2,830 32.25% 50 روز دستی
1396/01/21 10:19 فروس 2,124 1395/12/07 20:32 1,880 11.48% 44 روز دستی
1396/01/15 1:3 تکنو 2,399 1395/12/07 20:29 2,300 2.80% 37 روز دستی
1396/01/18 15:5 دلر 5,500 1395/12/04 23:43 5,800 -6.67% 44 روز دستی
1395/12/11 16:11 خچرخش 2,766 1395/12/04 23:41 2,521 8.22% 7 روز دستی
1395/12/04 23:2 مداران 3,018 1395/12/02 9:52 2,898 2.64% 3 روز دستی
1395/12/08 14:35 حفارس 4,769 1395/12/01 17:15 4,095 14.96% 7 روز دستی
1395/12/09 10:14 کرازی 3,336 1395/12/01 9:55 2,909 13.18% 8 روز دستی
1396/01/06 9:42 شرانل 8,951 1395/12/01 9:44 8,230 7.26% 35 روز دستی
1396/01/15 1:5 مفاخر 3,735 1395/11/30 13:26 3,450 6.76% 44 روز دستی
1395/12/09 10:15 پتایر 4,204 1395/11/30 10:34 3,524 17.80% 9 روز دستی
1396/01/06 9:50 هرمز 2,432 1395/11/30 9:24 2,234 7.36% 36 روز دستی
1396/01/17 8:47 کهمدا 8,495 1395/11/28 13:59 8,150 2.73% 49 روز دستی
1395/11/27 12:59 خچرخش 2,240 1395/11/27 12:58 2,500 -11.90% 0 روز دستی
1395/12/04 22:51 سبزوا 1,185 1395/11/27 11:0 1,014 15.36% 7 روز دستی
1396/01/06 9:52 شبندر 4,995 1395/11/27 10:20 4,600 7.09% 39 روز دستی
1395/12/04 22:51 شپاکسا 4,773 1395/11/24 20:8 4,365 7.85% 10 روز دستی
1395/12/20 11:18 چافست 7,574 1395/11/24 14:27 7,199 3.71% 26 روز دستی
1395/12/04 22:50 حتوکا 3,294 1395/11/24 14:14 2,916 11.46% 10 روز دستی
1396/01/22 12:29 بنیرو 6,816 1395/11/23 10:40 6,426 4.57% 59 روز دستی
1395/12/14 11:56 شلعاب 4,049 1395/11/23 10:28 3,339 19.76% 21 روز دستی
1396/01/21 10:18 خمحرکه 2,152 1395/11/22 18:16 1,990 6.64% 59 روز دستی
1395/12/14 10:40 کنور 2,666 1395/11/21 12:41 2,310 13.91% 23 روز دستی
1395/12/04 22:49 غشان 4,155 1395/11/21 12:24 3,788 8.19% 13 روز دستی
1395/12/20 10:22 بکهنوج 9,729 1395/11/20 21:50 9,620 -0.37% 30 روز دستی
1396/01/07 10:2 حپترو 4,664 1395/11/20 15:7 4,000 15.10% 47 روز دستی
1395/11/26 10:4 ثفارس 2,233 1395/11/20 12:6 2,029 8.55% 6 روز دستی
1395/12/04 22:48 مرقام 7,023 1395/11/19 12:15 5,413 28.24% 15 روز دستی
1395/12/27 22:47 وساخت 2,325 1395/11/19 11:9 2,179 5.20% 38 روز دستی
1396/01/18 15:4 سدور 889 1395/11/19 8:43 939 -6.82% 59 روز دستی
1396/01/21 10:18 خزامیا 899 1395/11/18 15:33 836 6.04% 63 روز دستی
1395/12/11 16:11 پلاسک 832 1395/11/18 15:31 755 8.70% 23 روز دستی
1395/12/01 13:45 حفاری 3,443 1395/11/18 15:19 3,275 3.63% 13 روز دستی
1395/11/20 12:39 فباهنر 1,989 1395/11/17 12:51 1,927 1.72% 3 روز دستی
1396/01/13 12:32 غالبر 2,317 1395/11/17 11:52 1,899 20.51% 56 روز دستی
1395/11/20 12:38 کسرا 3,686 1395/11/17 9:16 3,400 6.91% 3 روز دستی
1395/12/04 22:47 تکنو 2,398 1395/11/16 19:49 2,175 8.75% 18 روز دستی
1395/12/15 10:28 خنصیر 5,619 1395/11/16 19:47 4,470 24.20% 29 روز دستی
1395/12/26 14:20 شراز 15,163 1395/11/16 19:46 13,669 9.43% 40 روز دستی
1396/01/13 12:32 وتوشه 3,456 1395/11/13 12:52 3,300 3.23% 60 روز دستی
1395/12/07 16:37 سمگا 2,133 1395/11/13 12:38 1,930 9.02% 24 روز دستی
1396/01/16 0:41 پترول 1,115 1395/11/12 11:11 1,070 2.71% 64 روز دستی
1396/01/16 0:42 ثاخت 1,071 1395/11/12 10:58 1,058 -0.27% 64 روز دستی
1395/12/10 22:16 ونیرو 1,857 1395/11/12 10:54 1,290 42.45% 28 روز دستی
1395/12/14 10:44 ختوقا 1,722 1395/11/11 11:16 1,566 8.46% 33 روز دستی
1395/11/13 12:36 توریل 2,333 1395/11/11 9:58 2,200 4.55% 2 روز دستی
1395/11/13 12:36 خزامیا 910 1395/11/11 9:56 879 2.03% 2 روز دستی
1395/11/12 10:26 حپترو 4,555 1395/11/09 9:53 4,211 6.67% 3 روز دستی
1396/01/12 13:29 تمحرکه 1,563 1395/11/09 9:28 1,486 3.68% 63 روز دستی
1395/11/11 9:54 کسرا 3,809 1395/11/03 13:36 3,630 3.43% 8 روز دستی
1395/11/09 9:48 کساپا 1,538 1395/11/03 13:28 1,487 1.93% 6 روز دستی
1395/11/12 0:23 پلاسک 850 1395/11/02 15:55 754 11.23% 9 روز اتوماتیک