` جدیدترین سیگنال خرید های ثبت شده | سود های کسب شده و سابقه تحلیلگر سیدکریم حسینی

سیدکریم حسینی

صدتحلیل- سیدکریم حسینی

تاریخ عضویت

1396/09/11 18:18


دنبال کردن

رتبه

8

سطح تحلیلگر

حرفه اینمودار رشد سرمایه
نمودار نسبت موفقیت پیش بینی های تحلیلگر
نمودار پراکندگی پیش بینی ها


1396/10/27 11:10

سیگنال برای بازدهی : 41.41%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : د...


31,916  ریال

جزئیات
1396/10/27 11:7

سیگنال برای بازدهی : 177.73%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ب...


31,916  ریال

جزئیات
1396/10/26 11:38

سیگنال برای بازدهی : 51.01%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : پ...


31,916  ریال

جزئیات
1396/10/26 11:23

سیگنال برای بازدهی : 162.04%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : خ...


31,916  ریال

جزئیات
1396/10/25 9:48

سیگنال برای بازدهی : 110.62%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : و...


31,916  ریال

جزئیات
1396/10/25 9:46

سیگنال برای بازدهی : 47.46%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ک...


31,916  ریال

جزئیات
1396/10/24 10:55

سیگنال برای بازدهی : 91.6%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : ف...


31,916  ریال

جزئیات
1396/10/24 10:53

سیگنال برای بازدهی : 59.07%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : ف...


31,916  ریال

جزئیات
1396/10/23 11:34

سیگنال برای بازدهی : 22.32%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : ک...


31,916  ریال

جزئیات
1396/10/23 11:30

سیگنال برای بازدهی : 40.28%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : ح...


31,916  ریال

جزئیات
1396/10/23 11:1

سیگنال برای بازدهی : 33.33%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : ر...


31,916  ریال

جزئیات
1396/10/23 10:42

سیگنال برای بازدهی : 33.8%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : ک...


31,916  ریال

جزئیات
1396/10/20 9:53

سیگنال برای بازدهی : 35.16%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : د...


31,916  ریال

جزئیات
1396/10/20 9:46

سیگنال برای بازدهی : 116.17%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : س...


31,916  ریال

جزئیات
1396/10/19 10:47

سیگنال برای بازدهی : 64.16%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : و...


31,916  ریال

جزئیات
1396/10/19 10:46

سیگنال برای بازدهی : 59.95%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : س...


31,916  ریال

جزئیات
1396/10/19 10:45

سیگنال برای بازدهی : 68.57%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : س...


31,916  ریال

جزئیات
1396/10/18 11:34

سیگنال برای بازدهی : 47.26%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : پ...


31,916  ریال

جزئیات
1396/10/18 11:29

سیگنال برای بازدهی : 75.33%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : و...


31,916  ریال

جزئیات
1396/10/18 11:27

سیگنال برای بازدهی : 23.5%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ق...


31,916  ریال

جزئیات
1396/10/17 11:10

سیگنال برای بازدهی : 23.5%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : د...


31,916  ریال

جزئیات

تعداد کل
پیش بینی ها:

113

تعداد پیش بینی های موفق:

11

تعداد پیش بینی های ناموفق:

0

تعداد پیش بینی های باز:

102


 • احتمال موفقیت

  100.00%


 • میانگین سود ها

  20.69%


 • میانگین ضرر ها

  0.00%

 • میانگین روز انتظار

  28

سیگنال فروش نماد قیمت فروش سیگنال خرید قیمت خرید بازدهی کسب شده در مدت نوع بسته شدن موفق جزییات
1396/10/19 22:32 کبافق 17,950 1396/10/16 11:19 16,110 9.92% 3 روز دستی
1396/10/26 12:39 فاسمین 6,230 1396/10/10 9:3 5,340 15.17% 16 روز دستی
1396/10/19 22:41 کبافق 17,950 1396/10/02 9:9 15,119 17.22% 18 روز دستی
1396/10/26 12:36 کاما 10,000 1396/09/26 12:27 8,510 16.01% 30 روز دستی
1396/10/19 22:53 کروی 3,369 1396/09/22 9:13 2,700 23.28% 28 روز دستی
1396/10/19 22:36 کبافق 17,950 1396/09/21 9:3 14,050 26.26% 29 روز دستی
1396/10/19 22:42 فاسمین 5,870 1396/09/19 9:42 4,327 34.16% 31 روز دستی
1396/10/26 13:16 کاما 10,000 1396/09/14 9:10 8,310 18.84% 42 روز دستی
1396/10/26 13:15 کگل 3,529 1396/09/13 9:18 2,900 20.19% 43 روز دستی
1396/10/19 22:39 کبافق 17,950 1396/09/12 9:8 14,150 25.36% 38 روز دستی
1396/10/19 22:59 کروی 3,369 1396/09/12 9:2 2,767 20.26% 38 روز دستی