` جدیدترین سیگنال خرید های ثبت شده | سود های کسب شده و سابقه تحلیلگر سید کریم حسینی

سید کریم حسینی

صدتحلیل- سید کریم حسینی

تاریخ عضویت

1396/09/11 18:18


دنبال کردن

رتبه

7

سطح تحلیلگر

حرفه ای

1396/12/26 9:13

سیگنال برای بازدهی : 39.8%

با ریسک : 30.85%

انتظار بازدهی در :120روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ک...


35,389  ریال

جزئیات
1396/12/23 10:15

سیگنال برای بازدهی : 57.79%

با ریسک : 30.7%

انتظار بازدهی در :150روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : و...


35,389  ریال

جزئیات
1396/12/22 12:27

سیگنال برای بازدهی : 49.51%

با ریسک : 17.61%

انتظار بازدهی در :150روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ک...


35,389  ریال

جزئیات
1396/12/21 11:36

سیگنال برای بازدهی : 32.82%

با ریسک : 27.62%

انتظار بازدهی در :120روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : ک...


35,389  ریال

جزئیات
1396/12/13 9:11

سیگنال برای بازدهی : 110.36%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : و...


35,389  ریال

جزئیات
1396/12/12 9:0

سیگنال برای بازدهی : 51.3%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ک...


35,389  ریال

جزئیات
1396/12/05 12:13

سیگنال برای بازدهی : 85.11%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ق...


35,389  ریال

جزئیات
1396/12/05 11:41

سیگنال برای بازدهی : 98.5%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : و...


35,389  ریال

جزئیات
1396/12/05 9:28

سیگنال برای بازدهی : 72.21%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ک...


35,389  ریال

جزئیات
1396/11/30 9:54

سیگنال برای بازدهی : 119.1%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ک...


35,389  ریال

جزئیات
1396/11/30 9:52

سیگنال برای بازدهی : 42.53%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : غ...


35,389  ریال

جزئیات
1396/11/29 9:25

سیگنال برای بازدهی : 120.27%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : و...


35,389  ریال

جزئیات
1396/11/29 9:20

سیگنال برای بازدهی : 89.58%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : س...


35,389  ریال

جزئیات
1396/11/25 11:25

سیگنال برای بازدهی : 107.36%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : و...


35,389  ریال

جزئیات
1396/11/25 11:6

سیگنال برای بازدهی : 60.72%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : س...


35,389  ریال

جزئیات
1396/11/24 10:42

سیگنال برای بازدهی : 105.4%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ف...


35,389  ریال

جزئیات
1396/11/24 9:16

سیگنال برای بازدهی : 86%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : و...


35,389  ریال

جزئیات
1396/11/23 9:3

سیگنال برای بازدهی : 66.15%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ک...


35,389  ریال

جزئیات
1396/11/21 10:4

سیگنال برای بازدهی : 67.28%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ر...


35,389  ریال

جزئیات
1396/11/17 9:7

سیگنال برای بازدهی : 88.63%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : د...


35,389  ریال

جزئیات
1396/11/16 9:38

سیگنال برای بازدهی : 88.49%

با ریسک : 101.5%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : و...


35,389  ریال

جزئیات
نمایش بیشتر

تعداد کل
سیگنال ها:

154

تعداد سیگنال های موفق:

24

تعداد سیگنال های ناموفق:

2

تعداد سیگنال های باز:

128


 • احتمال موفقیت

  92.31%


 • میانگین سود ها

  20.35%


 • میانگین ضرر ها

  -40.29%

 • میانگین روز انتظار

  44

تعداد کل
پیش بینی ها:

0

تعداد پیش بینی های موفق:

0

تعداد پیش بینی های ناموفق:

0

تعداد پیش بینی های باز:

0


 • احتمال موفقیت

  *


 • میانگین سود ها

  %0.00


 • میانگین ضرر ها

  %0.00


 • بیشترین افت سرمایه

  %0.00

تعداد کل
پیش بینی ها:

1

تعداد پیش بینی های موفق:

0

تعداد پیش بینی های ناموفق:

0

تعداد پیش بینی های باز:

1


 • احتمال موفقیت

  *


 • میانگین سود ها

  %0.00


 • میانگین ضرر ها

  %0.00


 • بیشترین افت سرمایه

  %0.00

تعداد کل
پیش بینی ها:

0

تعداد پیش بینی های موفق:

0

تعداد پیش بینی های ناموفق:

0

تعداد پیش بینی های باز:

0


 • احتمال موفقیت

  *


 • میانگین سود ها

  %0.00


 • میانگین ضرر ها

  %0.00


 • بیشترین افت سرمایه

  %0.00

تعداد کل
پیش بینی ها:

1

تعداد پیش بینی های موفق:

0

تعداد پیش بینی های ناموفق:

0

تعداد پیش بینی های باز:

1


 • احتمال موفقیت

  *


 • میانگین سود ها

  %0.00


 • میانگین ضرر ها

  %0.00


 • بیشترین افت سرمایه

  %0.00

تعداد کل
پیش بینی ها:

0

تعداد پیش بینی های موفق:

0

تعداد پیش بینی های ناموفق:

0

تعداد پیش بینی های باز:

0


 • احتمال موفقیت

  *


 • میانگین سود ها

  %0.00


 • میانگین ضرر ها

  %0.00


 • بیشترین افت سرمایه

  %0.00

تعداد کل
پیش بینی ها:

1

تعداد پیش بینی های موفق:

0

تعداد پیش بینی های ناموفق:

0

تعداد پیش بینی های باز:

1


 • احتمال موفقیت

  *


 • میانگین سود ها

  %0.00


 • میانگین ضرر ها

  %0.00


 • بیشترین افت سرمایه

  %0.22

تعداد کل
پیش بینی ها:

0

تعداد پیش بینی های موفق:

0

تعداد پیش بینی های ناموفق:

0

تعداد پیش بینی های باز:

0


 • احتمال موفقیت

  *


 • میانگین سود ها

  %0.00


 • میانگین ضرر ها

  %0.00


 • بیشترین افت سرمایه

  %0.00

تعداد کل
پیش بینی ها:

0

تعداد پیش بینی های موفق:

0

تعداد پیش بینی های ناموفق:

0

تعداد پیش بینی های باز:

0


 • احتمال موفقیت

  *


 • میانگین سود ها

  %0.00


 • میانگین ضرر ها

  %0.00


 • بیشترین افت سرمایه

  %0.00

تعداد کل
پیش بینی ها:

0

تعداد پیش بینی های موفق:

0

تعداد پیش بینی های ناموفق:

0

تعداد پیش بینی های باز:

0


 • احتمال موفقیت

  *


 • میانگین سود ها

  %0.00


 • میانگین ضرر ها

  %0.00


 • بیشترین افت سرمایه

  %0.00

نماد سیگنال خرید قیمت خرید سیگنال فروش قیمت فروش بازدهی کسب شده در مدت (روز) نوع بسته شدن موفق جزییات
ولساپاح 1396/11/03 10:7 240 1396/12/16 17:30 135 -45.25% 43 دستی
خزامیا 1396/10/26 11:23 683 1396/12/14 1:14 874 26.46% 48 دستی
کروی 1396/10/23 11:34 3,392 1396/11/15 14:22 3,839 11.68% 22 دستی
خزامیا 1396/10/16 11:19 682 1396/12/14 1:15 874 26.65% 58 دستی
کبافق 1396/10/16 11:19 16,110 1396/10/19 22:32 17,950 9.92% 3 دستی
ولساپاح 1396/10/16 11:10 204 1396/12/16 17:30 135 -35.32% 60 دستی
کروی 1396/10/10 9:3 3,098 1396/11/15 14:24 3,839 22.42% 35 دستی
فاسمین 1396/10/10 9:3 5,340 1396/10/26 12:39 6,230 15.17% 16 دستی
فنوال 1396/10/09 9:29 1,482 1396/11/15 14:23 1,730 15.23% 36 دستی
کاما 1396/10/06 9:5 8,860 1396/11/15 14:35 10,810 20.51% 39 دستی
غبهنوش 1396/10/06 9:5 4,180 1396/11/15 16:31 4,738 11.85% 39 دستی
خزامیا 1396/10/05 11:16 725 1396/12/14 1:17 874 19.05% 69 دستی
کبافق 1396/10/02 9:9 15,119 1396/10/19 22:41 17,950 17.22% 18 دستی
خزامیا 1396/09/27 11:13 763 1396/12/14 1:18 874 13.05% 77 دستی
کاما 1396/09/26 12:27 8,510 1396/10/26 12:36 10,000 16.01% 30 دستی
غبهنوش 1396/09/26 12:10 4,300 1396/12/08 18:21 5,300 21.76% 72 دستی
کروی 1396/09/22 9:13 2,700 1396/10/19 22:53 3,369 23.28% 28 دستی
کبافق 1396/09/21 9:3 14,050 1396/10/19 22:36 17,950 26.26% 29 دستی
فاسمین 1396/09/19 9:42 4,327 1396/10/19 22:42 5,870 34.16% 31 دستی
چفیبر 1396/09/18 9:4 3,503 1396/11/15 14:14 4,615 30.24% 57 دستی
کاما 1396/09/14 9:10 8,310 1396/10/26 13:16 10,000 18.84% 42 دستی
خزامیا 1396/09/14 9:4 698 1396/12/12 16:38 833 17.84% 88 دستی
کگل 1396/09/13 9:18 2,900 1396/10/26 13:15 3,529 20.19% 43 دستی
غبهنوش 1396/09/13 9:8 4,192 1396/12/08 18:18 5,300 24.93% 85 دستی
کبافق 1396/09/12 9:8 14,150 1396/10/19 22:39 17,950 25.36% 38 دستی
کروی 1396/09/12 9:2 2,767 1396/10/19 22:59 3,369 20.26% 38 دستی