` جدیدترین سیگنال خرید های ثبت شده | سود های کسب شده و سابقه تحلیلگر هادی همایی

هادی همایی

صدتحلیل- هادی همایی
(از 0 رای)

مدت زمان عضویت

540 روز


دنبال کردن Like

سطح تحلیلگر

متوسط

1397/01/27 10:33

سیگنال برای بازدهی : 115.24%

با ریسک : 23.62%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : پ...


56,800  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1397/01/07 11:13

سیگنال برای بازدهی : 112.83%

با ریسک : 30.05%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ک...


28,400  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/12/12 9:52

سیگنال برای بازدهی : 70.07%

با ریسک : 15.68%

انتظار بازدهی در :330روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : د...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/11/24 9:10

سیگنال برای بازدهی : 58.74%

با ریسک : 27.76%

انتظار بازدهی در :270روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : خ...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/11/14 10:18

سیگنال برای بازدهی : 76.72%

با ریسک : 24%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : ح...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/11/02 9:19

سیگنال برای بازدهی : 23.5%

با ریسک : 9.83%

انتظار بازدهی در :120روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ت...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/10/12 9:34

سیگنال برای بازدهی : 109.65%

با ریسک : 14.92%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ث...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/09/04 9:7

سیگنال برای بازدهی : 26.01%

با ریسک : 17.66%

انتظار بازدهی در :210روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : پ...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/09/01 11:35

سیگنال برای بازدهی : 66.46%

با ریسک : 21.18%

انتظار بازدهی در :330روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ک...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/08/24 11:39

سیگنال برای بازدهی : 31.83%

با ریسک : 20.53%

انتظار بازدهی در :180روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ب...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/08/07 11:54

سیگنال برای بازدهی : 95.95%

با ریسک : 31.54%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ث...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/08/03 12:5

سیگنال برای بازدهی : 41.09%

با ریسک : 18.91%

انتظار بازدهی در :240روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ث...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/08/03 10:56

سیگنال برای بازدهی : 36.41%

با ریسک : 14.4%

انتظار بازدهی در :240روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : س...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/07/30 10:46

سیگنال برای بازدهی : 47.97%

با ریسک : 15.79%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ف...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/07/26 15:23

سیگنال برای بازدهی : 36.98%

با ریسک : 15.98%

انتظار بازدهی در :150روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ح...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/07/16 10:51

سیگنال برای بازدهی : 81.49%

با ریسک : 29.27%

انتظار بازدهی در :300روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ب...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/07/16 10:24

سیگنال برای بازدهی : 109.33%

با ریسک : 42.86%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ث...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/07/10 11:35

سیگنال برای بازدهی : 50.18%

با ریسک : 29.26%

انتظار بازدهی در :240روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ک...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/07/05 10:22

سیگنال برای بازدهی : 23.52%

با ریسک : 28.76%

انتظار بازدهی در :90روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ق...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/07/01 11:16

سیگنال برای بازدهی : 90.67%

با ریسک : 24.61%

انتظار بازدهی در :300روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : س...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/06/25 9:30

سیگنال برای بازدهی : 23.06%

با ریسک : 21.8%

انتظار بازدهی در :150روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ت...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
نمایش بیشتر

تعداد کل
سیگنال ها:

115

تعداد سیگنال های موفق:

31

تعداد سیگنال های ناموفق:

22

تعداد سیگنال های باز:

62


 • احتمال موفقیت

  58.49%


 • میانگین سود ها

  34.04%


 • میانگین ضرر ها

  -17.57%

 • میانگین روز انتظار

  108

نماد سیگنال خرید قیمت خرید سیگنال فروش قیمت فروش بازدهی کسب شده در مدت (روز) نوع بسته شدن موفق جزییات
چفیبر 1396/09/07 11:22 3,445 1396/11/23 20:59 5,465 57.14% 76 دستی
پتایر 1396/08/30 11:26 3,310 1396/11/06 23:11 2,900 -13.89% 66 اتوماتیک
حفاری 1396/08/07 10:45 2,326 1396/11/23 22:34 2,000 -15.52% 106 اتوماتیک
خساپا 1396/08/03 9:11 1,000 1396/11/06 23:11 900 -11.50% 94 اتوماتیک
دسبحان 1396/07/26 15:23 5,749 1396/10/22 14:47 4,835 -17.40% 86 اتوماتیک
وپترو 1396/07/25 10:36 1,354 1396/11/06 14:30 1,730 26.27% 101 دستی
کپارس 1396/07/17 9:10 5,699 1396/11/06 23:11 4,500 -22.54% 110 اتوماتیک
زمگسا 1396/07/15 11:50 2,810 1396/12/01 0:30 2,500 -12.53% 136 اتوماتیک
خمحور 1396/07/11 9:15 2,627 1396/10/13 0:15 1,946 -27.42% 92 اتوماتیک
دلقما 1396/07/02 9:12 4,000 1396/07/04 6:28 3,650 -10.25% 2 دستی
کترام 1396/06/22 11:5 2,630 1396/09/09 0:33 2,200 -17.85% 78 اتوماتیک
ساراب 1396/06/20 10:25 1,252 1396/09/28 0:53 1,106 -13.16% 99 اتوماتیک
شسینا 1396/06/19 12:1 9,623 1396/10/24 0:25 8,000 -18.37% 126 اتوماتیک
سکرد 1396/06/19 11:35 1,027 1396/10/22 14:47 826 -21.07% 124 اتوماتیک
ثاژن 1396/06/14 10:30 3,015 1396/07/17 6:51 2,441 -20.54% 34 دستی
میدکو 1396/06/01 9:27 2,050 1396/10/06 0:37 2,490 19.96% 126 اتوماتیک
پسهند 1396/05/29 9:44 2,958 1396/10/13 0:8 2,370 -21.38% 136 اتوماتیک
خمحور 1396/05/18 12:27 2,189 1397/01/06 0:31 1,703 -23.70% 229 اتوماتیک
کاذر 1396/04/26 9:3 2,620 1396/10/06 0:39 1,800 -32.80% 163 اتوماتیک
فولاد 1396/04/19 10:47 1,421 1396/07/02 9:38 1,989 38.47% 76 دستی
ومعادن 1396/03/16 9:49 1,212 1396/10/22 11:4 1,760 43.71% 220 دستی
کسعدی 1396/03/16 9:1 1,770 1396/07/03 9:10 2,189 22.17% 111 دستی
خکمک 1396/03/08 14:2 902 1396/07/02 9:46 1,320 44.84% 118 دستی
حسیر 1396/03/06 1:52 3,310 1396/04/21 10:1 4,050 20.86% 46 دستی
چکارن 1396/03/02 14:53 4,802 1396/03/29 19:41 6,148 26.53% 27 دستی
کترام 1396/03/02 10:10 1,953 1396/04/20 9:38 2,681 35.78% 49 دستی
حفارس 1396/03/01 12:26 7,589 1396/04/12 20:46 6,800 -11.90% 42 دستی
کبافق 1396/02/31 9:22 11,205 1396/10/22 11:9 17,600 55.57% 236 دستی
خچرخش 1396/02/25 12:45 1,920 1396/07/17 20:44 1,517 -22.49% 147 دستی
پتایر 1396/02/24 13:29 3,605 1396/04/28 11:40 4,750 30.26% 66 دستی
پارسیان 1396/02/20 12:41 1,865 1396/05/18 20:40 1,712 -9.70% 91 دستی
کگل 1396/02/20 3:42 1,947 1396/06/06 12:25 2,702 37.28% 110 دستی
کروی 1396/02/16 10:19 2,127 1396/08/10 11:38 2,749 27.74% 179 دستی
حریل 1396/02/15 22:21 1,951 1396/05/28 20:37 1,756 -11.49% 106 دستی
کمرجان 1396/02/14 15:27 11,580 1396/02/31 19:25 13,800 17.67% 17 دستی
وبشهر 1396/02/14 14:30 1,776 1396/03/22 20:35 1,556 -13.89% 39 دستی
شپنا 1396/02/07 2:18 2,856 1396/11/06 14:19 4,751 64.85% 275 دستی
قشهد 1396/02/06 15:35 6,321 1396/02/13 12:32 7,251 13.21% 7 دستی
کفرا 1396/02/06 10:2 2,529 1396/11/06 14:20 4,550 78.41% 275 دستی
خلنت 1396/02/02 11:5 3,200 1396/05/15 9:1 5,920 83.50% 106 دستی
کاما 1396/01/31 16:46 5,565 1396/04/10 10:37 6,580 16.74% 72 دستی
فخوز 1396/01/28 0:17 2,797 1396/05/04 9:38 3,830 35.43% 100 دستی
رتاپ 1395/12/24 4:45 2,997 1396/02/10 10:42 4,080 34.64% 47 دستی
فاسمین 1395/12/22 9:49 3,154 1396/08/10 11:37 4,190 31.35% 234 دستی
پسهند 1395/12/10 18:7 2,266 1396/01/28 9:37 3,135 36.85% 48 دستی
شپنا 1395/12/04 17:56 2,643 1396/01/29 9:59 2,967 10.76% 55 دستی
لبوتان 1395/12/04 12:8 3,273 1396/01/27 23:53 4,432 33.91% 53 دستی
سمگا 1395/12/04 11:13 2,099 1396/01/27 22:29 2,541 19.56% 53 دستی
شکربن 1395/10/12 11:30 3,041 1396/01/16 0:36 3,600 16.88% 94 اتوماتیک
تسه9312 1395/09/16 19:49 720,000 1396/06/25 1:57 761,000 4.19% 283 دستی
شرانل 1395/09/15 11:47 3,568 1396/08/08 3:46 5,010 38.91% 329 اتوماتیک
لخزر 1395/08/12 14:29 9,200 1395/09/04 13:52 12,262 31.78% 22 دستی
وخارزم 1395/08/12 14:17 956 1395/10/08 0:27 806 -17.19% 55 اتوماتیک