` جدیدترین سیگنال خرید های ثبت شده | سود های کسب شده و سابقه تحلیلگر هادی همایی

هادی همایی

صدتحلیل- هادی همایی

تاریخ عضویت

1395/08/12 12:34


دنبال کردن

رتبه

19

سطح تحلیلگر

متوسطنمودار رشد سرمایه
نمودار نسبت موفقیت پیش بینی های تحلیلگر
نمودار پراکندگی پیش بینی ها


1396/11/24 9:10

سیگنال برای بازدهی : 58.76%

با ریسک : 27.78%

انتظار بازدهی در :270روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : خ...


10,000  ریال

جزئیات
1396/11/14 10:18

سیگنال برای بازدهی : 76.79%

با ریسک : 23.98%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : ح...


10,000  ریال

جزئیات
1396/11/02 9:19

سیگنال برای بازدهی : 23.5%

با ریسک : 9.82%

انتظار بازدهی در :120روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ت...


10,000  ریال

جزئیات
1396/10/12 9:34

سیگنال برای بازدهی : 109.52%

با ریسک : 14.89%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ث...


10,000  ریال

جزئیات
1396/09/04 9:7

سیگنال برای بازدهی : 26.02%

با ریسک : 17.61%

انتظار بازدهی در :210روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : پ...


10,000  ریال

جزئیات
1396/09/01 11:35

سیگنال برای بازدهی : 66.38%

با ریسک : 21.21%

انتظار بازدهی در :330روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ک...


10,000  ریال

جزئیات
1396/08/24 11:39

سیگنال برای بازدهی : 31.83%

با ریسک : 20.55%

انتظار بازدهی در :180روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ب...


10,000  ریال

جزئیات
1396/08/07 11:54

سیگنال برای بازدهی : 96.03%

با ریسک : 31.54%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ث...


10,000  ریال

جزئیات
1396/08/03 12:5

سیگنال برای بازدهی : 41.09%

با ریسک : 18.91%

انتظار بازدهی در :240روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ث...


10,000  ریال

جزئیات
1396/08/03 10:56

سیگنال برای بازدهی : 36.41%

با ریسک : 14.4%

انتظار بازدهی در :240روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : س...


10,000  ریال

جزئیات
1396/07/30 10:46

سیگنال برای بازدهی : 47.95%

با ریسک : 15.79%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ف...


10,000  ریال

جزئیات
1396/07/26 15:23

سیگنال برای بازدهی : 36.99%

با ریسک : 15.96%

انتظار بازدهی در :150روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ح...


10,000  ریال

جزئیات
1396/07/16 10:51

سیگنال برای بازدهی : 81.46%

با ریسک : 29.28%

انتظار بازدهی در :300روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ب...


10,000  ریال

جزئیات
1396/07/16 10:24

سیگنال برای بازدهی : 109.27%

با ریسک : 42.95%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ث...


10,000  ریال

جزئیات
1396/07/10 11:35

سیگنال برای بازدهی : 50.19%

با ریسک : 29.24%

انتظار بازدهی در :240روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ک...


10,000  ریال

جزئیات
1396/07/05 10:22

سیگنال برای بازدهی : 23.52%

با ریسک : 28.76%

انتظار بازدهی در :90روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ق...


10,000  ریال

جزئیات
1396/07/01 11:16

سیگنال برای بازدهی : 90.66%

با ریسک : 24.64%

انتظار بازدهی در :300روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : س...


10,000  ریال

جزئیات
1396/06/25 9:30

سیگنال برای بازدهی : 23.04%

با ریسک : 21.8%

انتظار بازدهی در :150روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ت...


10,000  ریال

جزئیات
1396/06/19 9:28

سیگنال برای بازدهی : 54.75%

با ریسک : 28.58%

انتظار بازدهی در :180روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ا...


10,000  ریال

جزئیات
1396/06/12 10:35

سیگنال برای بازدهی : 25.56%

با ریسک : 21.26%

انتظار بازدهی در :150روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : و...


10,000  ریال

جزئیات
1396/06/06 11:26

سیگنال برای بازدهی : 79.08%

با ریسک : 30.31%

انتظار بازدهی در :360روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ش...


10,000  ریال

جزئیات

تعداد کل
پیش بینی ها:

112

تعداد پیش بینی های موفق:

30

تعداد پیش بینی های ناموفق:

22

تعداد پیش بینی های باز:

60


 • احتمال موفقیت

  57.69%


 • میانگین سود ها

  33.60%


 • میانگین ضرر ها

  -17.28%

 • میانگین روز انتظار

  106

سیگنال فروش نماد قیمت فروش سیگنال خرید قیمت خرید بازدهی کسب شده در مدت نوع بسته شدن موفق جزییات
1396/11/23 20:59 چفیبر 5,465 1396/09/07 11:22 3,445 57.14% 76 روز دستی
1396/11/06 23:11 پتایر 2,900 1396/08/30 11:26 3,310 -13.89% 66 روز اتوماتیک
1396/11/23 22:34 حفاری 2,000 1396/08/07 10:45 2,326 -15.52% 106 روز اتوماتیک
1396/11/06 23:11 خساپا 900 1396/08/03 9:11 1,000 -11.50% 94 روز اتوماتیک
1396/10/22 14:47 دسبحان 4,835 1396/07/26 15:23 5,749 -17.40% 86 روز اتوماتیک
1396/11/06 14:30 وپترو 1,730 1396/07/25 10:36 1,354 26.27% 101 روز دستی
1396/11/06 23:11 کپارس 4,500 1396/07/17 9:10 5,699 -22.54% 110 روز اتوماتیک
1396/12/01 0:30 زمگسا 2,500 1396/07/15 11:50 2,810 -12.53% 136 روز اتوماتیک
1396/10/13 0:15 خمحور 1,946 1396/07/11 9:15 2,627 -27.42% 92 روز اتوماتیک
1396/07/04 6:28 دلقما 3,650 1396/07/02 9:12 4,000 -10.25% 2 روز دستی
1396/09/09 0:33 کترام 2,200 1396/06/22 11:5 2,630 -17.85% 78 روز اتوماتیک
1396/09/28 0:53 ساراب 1,106 1396/06/20 10:25 1,252 -13.16% 99 روز اتوماتیک
1396/10/24 0:25 شسینا 8,000 1396/06/19 12:1 9,623 -18.37% 126 روز اتوماتیک
1396/10/22 14:47 سکرد 826 1396/06/19 11:35 1,027 -21.07% 124 روز اتوماتیک
1396/07/17 6:51 ثاژن 2,441 1396/06/14 10:30 3,015 -20.54% 34 روز دستی
1396/10/06 0:37 میدکو 2,490 1396/06/01 9:27 2,050 19.96% 126 روز اتوماتیک
1396/10/13 0:8 پسهند 2,370 1396/05/29 9:44 2,958 -21.38% 136 روز اتوماتیک
1396/10/06 0:39 کاذر 1,800 1396/04/26 9:3 2,620 -32.80% 163 روز اتوماتیک
1396/07/02 9:38 فولاد 1,989 1396/04/19 10:47 1,421 38.47% 76 روز دستی
1396/10/22 11:4 ومعادن 1,760 1396/03/16 9:49 1,212 43.71% 220 روز دستی
1396/07/03 9:10 کسعدی 2,189 1396/03/16 9:1 1,770 22.17% 111 روز دستی
1396/07/02 9:46 خکمک 1,320 1396/03/08 14:2 902 44.84% 118 روز دستی
1396/04/21 10:1 حسیر 4,050 1396/03/06 1:52 3,310 20.86% 46 روز دستی
1396/03/29 19:41 چکارن 6,148 1396/03/02 14:53 4,802 26.53% 27 روز دستی
1396/04/20 9:38 کترام 2,681 1396/03/02 10:10 1,953 35.78% 49 روز دستی
1396/04/12 20:46 حفارس 6,800 1396/03/01 12:26 7,589 -11.90% 42 روز دستی
1396/10/22 11:9 کبافق 17,600 1396/02/31 9:22 11,205 55.57% 236 روز دستی
1396/07/17 20:44 خچرخش 1,517 1396/02/25 12:45 1,920 -22.49% 147 روز دستی
1396/04/28 11:40 پتایر 4,750 1396/02/24 13:29 3,605 30.26% 66 روز دستی
1396/05/18 20:40 پارسیان 1,712 1396/02/20 12:41 1,865 -9.70% 91 روز دستی
1396/06/06 12:25 کگل 2,702 1396/02/20 3:42 1,947 37.28% 110 روز دستی
1396/08/10 11:38 کروی 2,749 1396/02/16 10:19 2,127 27.74% 179 روز دستی
1396/05/28 20:37 حریل 1,756 1396/02/15 22:21 1,951 -11.49% 106 روز دستی
1396/02/31 19:25 کمرجان 13,800 1396/02/14 15:27 11,580 17.67% 17 روز دستی
1396/03/22 20:35 وبشهر 1,556 1396/02/14 14:30 1,776 -13.89% 39 روز دستی
1396/11/06 14:19 شپنا 4,751 1396/02/07 2:18 2,856 64.85% 275 روز دستی
1396/02/13 12:32 قشهد 7,251 1396/02/06 15:35 6,321 13.21% 7 روز دستی
1396/11/06 14:20 کفرا 4,550 1396/02/06 10:2 2,529 78.41% 275 روز دستی
1396/05/15 9:1 خلنت 5,920 1396/02/02 11:5 3,200 83.50% 106 روز دستی
1396/04/10 10:37 کاما 6,580 1396/01/31 16:46 5,565 16.74% 72 روز دستی
1396/05/04 9:38 فخوز 3,830 1396/01/28 0:17 2,797 35.43% 100 روز دستی
1396/02/10 10:42 رتاپ 4,080 1395/12/24 4:45 2,997 34.64% 47 روز دستی
1396/08/10 11:37 فاسمین 4,190 1395/12/22 9:49 3,154 31.35% 234 روز دستی
1396/01/28 9:37 پسهند 3,135 1395/12/10 18:7 2,266 36.85% 48 روز دستی
1396/01/29 9:59 شپنا 2,967 1395/12/04 17:56 2,643 10.76% 55 روز دستی
1396/01/27 23:53 لبوتان 4,432 1395/12/04 12:8 3,273 33.91% 53 روز دستی
1396/01/27 22:29 سمگا 2,541 1395/12/04 11:13 2,099 19.56% 53 روز دستی
1396/01/16 0:36 شکربن 3,600 1395/10/12 11:30 3,041 16.88% 94 روز اتوماتیک
1396/06/25 1:57 تسه9312 761,000 1395/09/16 19:49 720,000 4.19% 283 روز دستی
1396/08/08 3:46 شرانل 5,010 1395/09/15 11:47 3,568 38.91% 329 روز اتوماتیک
1395/09/04 13:52 لخزر 12,262 1395/08/12 14:29 9,200 31.78% 22 روز دستی
1395/10/08 0:27 وخارزم 806 1395/08/12 14:17 956 -17.19% 55 روز اتوماتیک