` جدیدترین سیگنال خرید های ثبت شده | سود های کسب شده و سابقه تحلیلگر مهرداد استوان

مهرداد استوان

تاریخ عضویت

1395/04/15 10:9


دنبال کردن

رتبه

11

سطح تحلیلگر

حرفه ای



نمودار رشد سرمایه


1396/08/09 11:33

سیگنال برای بازدهی : 14.06%

با ریسک : 15.24%

انتظار بازدهی در :60روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ر...


14,818  ریال

جزئیات
1396/07/22 9:22

سیگنال برای بازدهی : 17.87%

با ریسک : 16.01%

انتظار بازدهی در :60روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ح...


14,818  ریال

جزئیات
1396/07/02 11:33

سیگنال برای بازدهی : 25.98%

با ریسک : 20.79%

انتظار بازدهی در :60روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ث...


14,818  ریال

جزئیات
1396/06/14 10:36

سیگنال برای بازدهی : 21.36%

با ریسک : 17.73%

انتظار بازدهی در :60روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ث...


14,818  ریال

جزئیات
1396/05/15 12:18

سیگنال برای بازدهی : 29.53%

با ریسک : 22.19%

انتظار بازدهی در :90روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : و...


14,818  ریال

جزئیات
1396/03/23 9:34

سیگنال برای بازدهی : 15.22%

با ریسک : 9.8%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ح...


14,818  ریال

جزئیات
1396/02/19 10:17

سیگنال برای بازدهی : 17.31%

با ریسک : 10.49%

انتظار بازدهی در :44روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : س...


14,818  ریال

جزئیات
1395/11/20 1:29

سیگنال برای بازدهی : 11.42%

با ریسک : 9.63%

انتظار بازدهی در :60روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : س...


14,818  ریال

جزئیات
1395/10/20 11:1

سیگنال برای بازدهی : 3.94%

با ریسک : 10.67%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ل...


14,818  ریال

جزئیات
1395/08/24 9:53

سیگنال برای بازدهی : 9.95%

با ریسک : 10.41%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ل...


14,818  ریال

جزئیات
1395/08/22 10:12

سیگنال برای بازدهی : 13.69%

با ریسک : 13.43%

انتظار بازدهی در :21روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : خ...


14,818  ریال

جزئیات
1395/08/15 9:41

سیگنال برای بازدهی : 24.68%

با ریسک : 18.76%

انتظار بازدهی در :44روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ق...


14,818  ریال

جزئیات
1395/08/10 10:23

سیگنال برای بازدهی : 26.97%

با ریسک : 14.81%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ا...


14,818  ریال

جزئیات

تعداد کل
پیش بینی ها:

37

تعداد پیش بینی های موفق:

19

تعداد پیش بینی های ناموفق:

5

تعداد پیش بینی های باز:

13


 • احتمال موفقیت

  79.17%


 • میانگین سود ها

  9.77%


 • میانگین ضرر ها

  -14.22%

 • میانگین روز انتظار

  46

سیگنال فروش نماد قیمت فروش سیگنال خرید قیمت خرید بازدهی کسب شده در مدت نوع بسته شدن موفق جزییات
1396/07/01 9:15 فنوال 1,386 1396/06/20 11:18 1,312 4.14% 12 روز دستی
1396/07/13 0:24 غمارگ 2,742 1396/06/19 10:11 3,003 -10.19% 25 روز دستی
1396/07/02 10:33 وبیمه 2,800 1396/06/15 12:18 2,534 9.00% 18 روز دستی
1396/07/12 10:23 قمرو 4,304 1396/06/11 12:27 3,721 14.17% 32 روز دستی
1396/06/13 11:47 ثشاهد 1,370 1396/06/08 9:50 1,235 9.43% 5 روز دستی
1396/06/08 9:21 کساپا 1,879 1396/05/29 11:40 1,585 17.05% 10 روز دستی
1396/06/13 12:0 کیسون 1,896 1396/05/29 9:1 1,680 11.36% 15 روز دستی
1396/07/18 1:25 حفارس 4,111 1396/04/19 12:10 5,360 -24.80% 92 روز دستی
1396/07/26 0:36 فولاژ 1,662 1396/04/19 9:13 1,835 -10.93% 100 روز دستی
1396/03/27 11:37 حپترو 4,463 1396/03/22 9:3 4,072 8.10% 5 روز دستی
1396/06/10 20:33 فزرین 5,427 1396/02/16 11:39 3,219 67.09% 118 روز دستی
1396/01/14 9:40 غالبر 2,317 1395/11/26 1:49 1,816 26.09% 48 روز دستی
1396/01/28 12:37 وپترو 1,608 1395/11/19 22:20 1,400 13.36% 69 روز دستی
1396/01/28 12:37 لبوتان 4,301 1395/11/19 2:23 2,967 43.46% 69 روز دستی
1395/10/29 20:23 پتایر 3,120 1395/10/24 20:54 2,809 9.57% 5 روز دستی
1395/10/20 10:52 سدور 984 1395/10/15 22:24 920 5.46% 5 روز دستی
1395/10/20 10:52 سپاها 1,192 1395/10/15 22:17 1,125 4.46% 5 روز دستی
1395/10/15 21:42 لابسا 3,294 1395/10/14 0:12 3,422 -5.24% 2 روز دستی
1395/10/07 20:15 وپترو 1,754 1395/10/03 22:24 1,685 2.59% 4 روز دستی
1395/10/08 10:58 قهکمت 3,098 1395/10/03 22:19 2,902 5.25% 5 روز دستی
1395/10/06 0:10 خکار 1,239 1395/10/03 22:16 1,143 6.90% 2 روز دستی
1396/03/10 13:50 خموتور 3,695 1395/08/25 22:6 2,815 29.76% 197 روز دستی
1395/09/30 0:56 توریل 2,200 1395/08/16 9:41 2,430 -10.97% 44 روز اتوماتیک
1396/02/16 2:13 قصفها 8,851 1395/08/10 10:20 6,201 41.24% 187 روز دستی