` جدیدترین سیگنال خرید های ثبت شده | سود های کسب شده و سابقه تحلیلگر مهرداد استوان

مهرداد استوان

صدتحلیل- مهرداد استوان
(از 0 رای)

مدت زمان عضویت

660 روز


دنبال کردن Like

سطح تحلیلگر

متوسط

1397/02/03 9:3

سیگنال برای بازدهی : 7.92%

با ریسک : 11.36%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : پ...


66,740  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1397/02/01 9:38

سیگنال برای بازدهی : 9.23%

با ریسک : 11.4%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : غ...


63,900  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1397/02/01 9:15

سیگنال برای بازدهی : 6.97%

با ریسک : 10.88%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : و...


63,900  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/12/16 11:48

سیگنال برای بازدهی : 10.9%

با ریسک : 10.92%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : خ...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/11/16 9:28

سیگنال برای بازدهی : 15.21%

با ریسک : 13.32%

انتظار بازدهی در :44روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : ث...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/11/10 10:6

سیگنال برای بازدهی : 11.78%

با ریسک : 11.57%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ق...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/10/05 9:52

سیگنال برای بازدهی : 23.49%

با ریسک : 21.19%

انتظار بازدهی در :60روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : ک...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/09/27 11:46

سیگنال برای بازدهی : 19.14%

با ریسک : 19.23%

انتظار بازدهی در :90روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : ث...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/08/09 11:33

سیگنال برای بازدهی : 14.07%

با ریسک : 15.26%

انتظار بازدهی در :60روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ر...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/07/22 9:22

سیگنال برای بازدهی : 17.91%

با ریسک : 16.02%

انتظار بازدهی در :60روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ح...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/07/02 11:33

سیگنال برای بازدهی : 26.02%

با ریسک : 20.81%

انتظار بازدهی در :60روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ث...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/06/14 10:36

سیگنال برای بازدهی : 21.31%

با ریسک : 17.78%

انتظار بازدهی در :60روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ث...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/05/15 12:18

سیگنال برای بازدهی : 29.43%

با ریسک : 22.12%

انتظار بازدهی در :90روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : و...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/03/23 9:34

سیگنال برای بازدهی : 15.21%

با ریسک : 9.85%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ح...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1396/02/19 10:17

سیگنال برای بازدهی : 17.3%

با ریسک : 10.47%

انتظار بازدهی در :44روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : س...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1395/11/20 1:29

سیگنال برای بازدهی : 11.37%

با ریسک : 9.7%

انتظار بازدهی در :60روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : س...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1395/10/20 11:1

سیگنال برای بازدهی : 3.94%

با ریسک : 10.71%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ل...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1395/08/24 9:53

سیگنال برای بازدهی : 9.95%

با ریسک : 10.42%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ل...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1395/08/22 10:12

سیگنال برای بازدهی : 13.75%

با ریسک : 13.4%

انتظار بازدهی در :21روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : خ...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1395/08/15 9:41

سیگنال برای بازدهی : 24.59%

با ریسک : 18.83%

انتظار بازدهی در :44روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ق...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
1395/08/10 10:23

سیگنال برای بازدهی : 26.95%

با ریسک : 14.78%

انتظار بازدهی در :30روز

نوع بسته شدن : دستی

نماد : ا...


0  ریال
71,000 ریال

جزئیات
نمایش بیشتر

تعداد کل
سیگنال ها:

50

تعداد سیگنال های موفق:

21

تعداد سیگنال های ناموفق:

11

تعداد سیگنال های باز:

18


 • احتمال موفقیت

  65.63%


 • میانگین سود ها

  17.07%


 • میانگین ضرر ها

  -12.15%

 • میانگین روز انتظار

  42

تعداد کل
پیش بینی ها:

4

تعداد پیش بینی های موفق:

1

تعداد پیش بینی های ناموفق:

0

تعداد پیش بینی های باز:

3


 • احتمال موفقیت

  %100.00


 • میانگین سود ها

  %4.81


 • میانگین ضرر ها

  %0.00


 • بیشترین افت سرمایه

  %1.80

نماد سیگنال خرید قیمت خرید سیگنال فروش قیمت فروش بازدهی کسب شده در مدت (روز) نوع بسته شدن موفق جزییات
فرآور 1397/02/01 10:0 13,900 1397/02/03 0:0 14,777 4.81% 2 دستی
کلوند 1396/11/29 10:28 2,096 1397/02/06 11:24 2,890 36.38% 67 اتوماتیک
حریل 1396/11/16 11:58 1,285 1397/01/31 1:16 1,142 -12.63% 74 اتوماتیک
پسهند 1396/11/16 9:25 2,156 1397/01/28 6:16 1,850 -15.69% 71 اتوماتیک
کرازی 1396/11/14 9:4 1,980 1396/12/16 0:5 1,780 -11.60% 32 اتوماتیک
کمنگنز 1396/10/26 11:8 4,566 1396/11/01 12:30 4,906 5.95% 5 دستی
خکمک 1396/10/06 12:16 965 1396/10/13 0:13 880 -10.31% 6 اتوماتیک
شلعاب 1396/09/25 9:18 3,420 1396/10/11 4:9 3,200 -7.93% 16 اتوماتیک
غشاذر 1396/09/22 11:58 1,730 1396/10/14 0:46 1,524 -13.41% 22 اتوماتیک
فنوال 1396/06/20 11:18 1,312 1396/07/01 9:15 1,386 4.14% 12 دستی
غمارگ 1396/06/19 10:11 3,003 1396/07/13 0:24 2,742 -10.19% 25 دستی
وبیمه 1396/06/15 12:18 2,534 1396/07/02 10:33 2,800 9.00% 18 دستی
قمرو 1396/06/11 12:27 3,721 1396/07/12 10:23 4,304 14.17% 32 دستی
ثشاهد 1396/06/08 9:50 1,235 1396/06/13 11:47 1,370 9.43% 5 دستی
کساپا 1396/05/29 11:40 1,585 1396/06/08 9:21 1,879 17.05% 10 دستی
کیسون 1396/05/29 9:1 1,680 1396/06/13 12:0 1,896 11.36% 15 دستی
حفارس 1396/04/19 12:10 5,360 1396/07/18 1:25 4,111 -24.80% 92 دستی
فولاژ 1396/04/19 9:13 1,835 1396/07/26 0:36 1,662 -10.93% 100 دستی
حپترو 1396/03/22 9:3 4,072 1396/03/27 11:37 4,463 8.10% 5 دستی
فزرین 1396/02/16 11:39 3,219 1396/06/10 20:33 5,427 67.09% 118 دستی
غالبر 1395/11/26 1:49 1,816 1396/01/14 9:40 2,317 26.09% 48 دستی
وپترو 1395/11/19 22:20 1,400 1396/01/28 12:37 1,608 13.36% 69 دستی
لبوتان 1395/11/19 2:23 2,967 1396/01/28 12:37 4,301 43.46% 69 دستی
پتایر 1395/10/24 20:54 2,809 1395/10/29 20:23 3,120 9.57% 5 دستی
سدور 1395/10/15 22:24 920 1395/10/20 10:52 984 5.46% 5 دستی
سپاها 1395/10/15 22:17 1,125 1395/10/20 10:52 1,192 4.46% 5 دستی
لابسا 1395/10/14 0:12 3,422 1395/10/15 21:42 3,294 -5.24% 2 دستی
وپترو 1395/10/03 22:24 1,685 1395/10/07 20:15 1,754 2.59% 4 دستی
قهکمت 1395/10/03 22:19 2,902 1395/10/08 10:58 3,098 5.25% 5 دستی
خکار 1395/10/03 22:16 1,143 1395/10/06 0:10 1,239 6.90% 2 دستی
خموتور 1395/08/25 22:6 2,815 1396/03/10 13:50 3,695 29.76% 197 دستی
توریل 1395/08/16 9:41 2,430 1395/09/30 0:56 2,200 -10.97% 44 اتوماتیک
قصفها 1395/08/10 10:20 6,201 1396/02/16 2:13 8,851 41.24% 187 دستی