صدتحلیل-حامد آقابابایی

حامد آقابابایی

مدت زمان فعالیت : 483 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 58 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 460

‌معاملات در سود

: 65%

میانگین سود

: 26%

بهترین سود

: 248%

شاخص سودآوری :

سودآوری متوسط

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 35%

میانگین ضرر :

%-14

بیشترین ضرر :

%-33

شاخص ریسک :

ریسک متوسط
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی